31.12.2003  Spotkanie Zarządu


W dniu 29 grudnia 2003 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału z kol. Marią Kaproń. W gronie przyjaciół Prezes T. Lipiński przypomniał zasługi koleżanki dla Oddziału, jakie oddała w trakcie swej wieloletniej pracy w biurze gliwickiego SEP. Został odczytany stosowany adres, przekazany następnie przez Prezesa głównej uczestniczce spotkania. Przechodząc na emeryturę kol. Maria chce zajmować się wnuczką (korzystając z rad doświadczonego Prezesa), lecz obiecuje odwiedzać przyjaciół w Stowarzyszeniu przy każdej nadarzającej się okazji.

 

 24.12.2003  Wesołych Świąt
Pogodnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego i pełnego sukcesów Nowego Roku, prawdziwie świątecznego nastroju oraz zdrowia i spokoju
                        
                                                                                        życzą
                                                              wszystkim członkom

Prezes i Zarząd
Oddziału Gliwickiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich


 

 29.12.2003  Śpiewnik


W dziale imprezy został umieszczony śpiewnik na spotkania towarzyskie.

 

 5.12.2003  Ogłoszenie


Kol. Albin TRYBUS zwołuje posiedzenie kolegium Sekcji Energetyki w dniu 10 grudnia o 13:00 do salki szkoleniowej obok sekretariatu. W programie podsumowanie roku i plany pracy w roku przyszłym.

 

 21.11.2003 Spotkanie szkoleniowe


  W dniu 20 bm. odbyło się spotkanie szkoleniowe entuzjastów piosenki biesiadnej. Przy akordeonie i gitarze, racząc się kufelkiem "złocistego napoju", uczestnicy spotkania ćwiczyli głosy śpiewając piosenki wybrane przez kol. K. Bobę, które składały się na okolicznościowy śpiewnik. W całości skorzystano z wyposażenia naszej salki szkoleniowej, wyświetlając na rzutniku teksty piosenek. Dla pokrzepienia ciała serwowano bogracz. Syci wrażeń zakończyliśmy szkolenie ok. 21, wnioskiem, że podobne szkolenia mają sens i należy je w przyszłości powtarzać.

 

 20.11.2003 Uroczyste posiedzenie Zarządu


  W dniu 17 listopada 2003 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Porządek zebrania przewidywał wręczenie medali i dyplomów jubileuszowych, dyskusję nad projektem nowego Statutu Stowarzyszenia, informację o opracowywanym preliminarzu kosztów na przyszły rok oraz sprawy różne i wolne wnioski.
Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Tadeusz Lipiński. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, nastąpiło uroczyste odznaczanie kolejnych wyróżnionych z okazji jubileuszu Oddziału. (lista w załączeniu). Ceremonia zakończyła się gromkimi brawami.
Dyskusja nad projektem nowego statutu toczy się nieustannie, lecz nadal koła nie złożyły do prezydium dokumentów ilustrujących ich stanowisko. Kol. Lipiński zaapelował by materiały na ten temat, przesłać do sekretariatu Oddziału najbliższych dniach. Na pytania dyskutantów odpowiadali kol. Rozewicz i Brudkowski, naświetlając problemy z punktu widzenia komisji statutowej Zarządu Głównego. Kol. S. Partyga przekazał swoje zapatrywania na zmiany z punktu widzenia Komisji Rewizyjnej, zapowiadając publikację na ten temat w prasie Stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie, kol. Kierzkowski przedstawił wykonanie i projekt preliminarza na rok przyszły. Planowane jest zrównoważenie przychodów i kosztów na poziomie ok. 500 tyś zł. przy saldzie +0. Jest to pewne ograniczenie w stosunku do roku bieżącego, który jako jubileuszowy kosztował nas nieco więcej. Niedobór zostanie pokryty z rezerwy z lat ubiegłych.
Kol. Sielski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania który zgromadzeni przyjęli bez uwag.
Przekazano informacje z życia organizacyjnego Oddziału.
Na tym zebranie zakończono.
Lista odznaczonych

 

 14.11.2003 Seminarium


  W dniu 13. XI. 2003 r. odbyło się Seminarium szkoleniowe nt.: "Krajowa energetyka w zintegrowanej Europie". Zgromadzeni wysłuchali czterech prezentacji autorów referatów przedstawionych w publikacji seminaryjnej (publikacja w zakładce Konferencje Seminaria).
Kol. prof. J. Popczyk zajmująco mówił o procesie wtapiania się krajowej energetyki w rzeczywistość sektora publiczno-prywatnego, nawiązując stale do istniejących rozwiązań światowych. Badania profesora skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań, które można by było zastosować na naszym rodzimym gruncie. Prezentacja kol. doc. Z. Rozewicza skrupulatnie przedstawiła problematykę cen i kosztów egzystujących na rynku energii elektrycznej, nawiązując do danych publikowanych w internecie. Kol. mgr L. Pinko - uczestnik konferencji w Kioto wyczerpująco zaprezentował problematykę ograniczeń spowodowanych koniecznością ochrony środowiska przy wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, oraz działań jakie będziemy musieli jako kraj podjąć po akcesji do Unii Europejskiej. Kol. mgr A. Kostka występując w imieniu Prezesa GZE S.A., przedstawił prezentację ilustrującą przygotowanie pierwszego sprywatyzowanego zakładu dystrybucyjnego do działania na zintegrowanym rynku europejskim. Zwrócił uwagę na istniejące szanse i zagrożenia, oraz oczekiwania wobec istniejących uwarunkowań.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na poruszone tematy.


 

 31.10.2003 Zdjęcia ze Spotkanie Jubileuszowego       

 

 28.10.2003 Spotkanie Jubileuszowe


W dniu 27 października 2003 r. odbyło się w sali NOT, Spotkanie Jubileuszowe z okazji 50-cio lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Spotkanie otworzył kol. Ludwik PINKO jako mistrz ceremonii i przedstawił program zaakceptowany prze aklamację. Następnie głos oddał kol. Prezesowi Tadeuszowi LIPIŃSKIEMU, który powitał zebranych gorąco, a szczególnie oficjeli i gości honorowych. Następnie Prezes odczytał pisma z nadesłanymi życzeniami.
Kolejno głos zabrali wojewoda Andrzej WALISZEWSKI, prezydent miasta Jan KAŹMIERCZAK, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław OGRYZEK, dziekan Bogusław GRZESIK, wiceprezes Zarządu Głównego SEP kol. Ryszard CHOJAK kierując do zgromadzonych szczere z serca płynące życzenia z okazji Jubileuszu odnosząc się do historii a także życząc kolejnych jubileuszy w pracy dla dobra stowarzyszenia.
Kol. Sławomir PARTYGA w krótkim wystąpieniu przedstawił krótką refleksję historyczną przypominającą dzieje Oddziału Gliwickiego SEP, a zainteresowanych historią odesłał do publikacji jubileuszowej poświęconej temu tematowi.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych prezesów naszego Oddziału: Lucjana NEHREBECKIEGO, Zygmunta GOGOLEWSKIEGO, Henryka LOCHERA, Edwarda HEBENSTREITA i Mariana MIKRUTA oraz zbiorowo wszystkich zmarłych członków z okresu 50-cio lecia.
Zasłużonym kolegom wręczono Krzyże Kawalerskie, Złote i Srebrne Krzyże Zasługi, Odznaki Honorowe SEP i medale stowarzyszenia (pełna lista w załączeniu).
W imieniu odznaczonych podziękował kol. Waldemar OLECH.
Życzenia Zarządowi z okazji Jubileuszu złożyli: przedstawiciele ościennych Oddziałów, prezes Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i prezes oddziału Polskiego Zarządu Pracowników Sanitarnych, a także dyrektorzy firm ściśle współpracujący z naszym Oddziałem. Życzenia te przeplatały się z życze-niami imieninowymi skierowanymi na ręce Prezesa Oddziału Gliwickiego z okazji zbliżającego się Tadeusza.
W części artystycznej wystąpił Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Pani Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody, wykonując pieśni chóralne a' capella, utrzymane w klimacie gospel.
W części koktajlowej Prezes Oddziału wzniósł toast za pomyślność na kolejne jubileusze.

 

 22.10.2003 Relacja z zebrania koła nr. 9


W dniu 21.X.03 r. odbyło się zwyczajne WZK SEP w Kole nr 9 przy GZE S.A. Zebrani powołali nowy Zarząd w liczbie 5 członków i powołali Komisję Rewizyjną Koła w liczbie 3 członków. Nowo wybrane organy ukonstytuowały się tak, że prezesem Zarządu pozostał kol. Mirosław JANIK, do zarządu wybrano kol. Mariusza BIAŁOMAZURA na wiceprezesa, kol. Lidię LUBIENIECKĄ na skarbnika, kol. Barbarę HUCHLA na sekretarza, kol. Manfred WAWRZYNOSEK pozostał członkiem Zarządu. Wybrana 3 osobowa Komisja Rewizyjna Koła ukonstytuowała się w składzie kol. Andrzej S. Grabowski - przewodniczący, oraz kol. kol. Karol DYMEK i Romuald OBARA - członkowie. Obecny na Walnym Zebraniu Koła Prezes Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP kol. Tadeusz LIPIŃSKI złożył gratulacje wybranym władzom i życzył dalszej owocnej pracy na niwie stowarzyszeniowej.


Powiększ  Powiększ
Powiększ

 

 20.10.2003 Ogłoszenie


21 października w Dzierżnie o godzinie 13:00 odbędzie się Walne Zebranie Koła nr 9.

Program zebrania:
- szkolenie
- WZK
- impreza integracyjna

Obecność wszystkich członków Koła nr 9 obowiązkowa.

 

 16.10.2003 Zaproszenie


CENTRALNE KOLEGIUM SEKCJI
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATKI GÓRNICZEJ SEP


SEKCJA ELEKTROTECHNIKI I i AUTOMATYKI
GÓRNICZEJ ODDZIAŁU SEP

BYTOMSKIE KOŁO TERENOWE i OPA - CARBO Sp. z o.o.

organizują
w dniu 7 listopada 2003 r (piątek) o godz. 10.00

w Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach ul. Szczęść Boże

sympozjum p.t.

Eksploatacja urządzeń elektrycznych w podziemnych
zakładach górniczych wobec aktualnych przepisów
Prawa Geologicznego i Górniczego

pod honorowym patronatem
Prezesa Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

połączone z prezentacją wyrobów firm:

                        ZUE ELSTA w Wieliczce
                        PPH-U "ATUT" Sp. z o.o. z Katowic
                        PKiMSA Carboautomatyka S.A. z Tychów

na które uprzejmie zapraszamy
Głównych Elektryków Zakładów Górniczych lub osób dozoru
zajmujących się w zakładach górniczych przedmiotową problematyką

Szczegółowe informacje w zaproszeniu.

 

 22.09.2003 Spotkanie integracyjne


W dniu 19.09.2003 r. odbyło się spotkanie integracyjne członków Oddziału Gliwickiego SEP. Wszyscy wspominamy ciepło poprzednie takie spotkanie, które odbyło się w "Spichlerzu". Pomału, na życzenie koleżeństwa, Zarząd tworzy tradycję takich spotkań w Oddziale. W tym roku spotkanie zorganizowane zostało "Pod Platanem" w Kozłowie. Piękna pogoda dopisała.

Zebraną grupę koleżanek i kolegów, powitał Prezes Lipiński wspominając o spotkaniu poprzednim i życząc wszystkim miłego wieczoru.
Dla podkreślenia jubileuszowego charakteru imprezy Prezes zaprezentował zebranym wydawnictwo historyczne wydane staraniem kol. Partygi.

Spełniając wymóg integracyjności spotkania, kolega Krzysztof Kolonko przedstawił wszystkich obecnych członków Oddziału i towarzyszące im osoby.

Przy suto zastawionym stole wszyscy bawiliśmy się wspaniale wyśpiewując piosenki biesiadne i omawiając wszystkie interesujące zebranych problemy w podgrupach.

Po zakończeniu spotkania specjalny autobus odwiózł uczestników do Gliwic. Żegnaliśmy się życzeniem do następnego spotkania w przyszłym roku.

 

 18.09.2003 Zebranie Zarządu


W dniu 17 września odbyło się kolejne otwarte zebranie Zarządu Oddziału w Sali konferencyjnej NOT. Głównym punktem porządku była sprawa dot. medalu prof. Obrąpalskiego, który ma być nadawany w roku Jubileuszu Oddziału. Według regulaminu, wyróżnienie to będzie przyznawane z okazji 50 lecia Oddziału Gliwickiego SEP, Dnia Elektryki, Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Walnego Zjazdu Delegatów SEP. Wyróżnienie składa się z medalu i dyplomu honorowego. Zarząd przyjął regulamin przyznawania medalu i powołał na wniosek Prezydium, kapitułę medalu, na czteroletnią kadencję, w składzie:

- Cyprian BRUDKOWSKI - kanclerz kapituły
- Tadeusz GLINKA
- Bogusław GRZESIK - dziekan Wydz. Elektrycznego Pol. Śl.
- Henryk KOPYCIAK
- Roman MIKSIEWICZ
- Ludwik PINKO
- Albin TRYBUS

Na zakończenie zebrani wysłuchali informacji organizatorów o imprezach przygotowywanych dla uczczenia jubileuszu 50 lecia.

 

 12.09.2003 Zaproszenie


Uprzejmie zapraszamy na coroczną imprezę integracyjną członków i sympatyków SEP.
W tym roku będzie to spotkanie przy poczęstunku i piwie w Restauracji Pod Platanem w dniu 19 września 2003r (piątek)

Wyjazd : godz. 16.00 wynajętym autobusem sprzed budynku NOT (ul. Górnych Wałów 25)

Powrót: godz. 20.30 wynajętym autobusem z Kozłowa, przed budynek NOT i na Plac Piastów)

Zapewniamy dla każdego uczestnika:
- bogracz z pieczywem
- przekąski (zimne i gorące)
- piwo lane 2 x kufel

Odpłatność 20 zł od osoby (od towarzyszącej też 20 zł)
Zgłoszenia i wpłaty do dnia 19.09.2003r w godz. 1000 ÷ 1500 przyjmuje sekretariat SEP-u ul. Górnych Wałów 25.
Obecność obowiązkowa - przyjmowane są tylko zwolnienia lekarskie lub usprawiedliwienia od małżonków.

 

 12.09.2003 Spotkanie Bytomskiego Koła Terenowego


W dniu 27.06.2003 r. Bytomskie Koło Terenowe Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowało plenerowe spotkanie w Tarnowskich Górach - Lasowicach dla swoich członków wraz z osobami towarzyszącymi (35 osób) przy grilu i piosence.
Do dyspozycji uczestników były różne odmiany potraw z grila do którego nie zabrakło kufla piwa. W kole są członkowie - elektrycy, którzy posiadają talenty muzyczne do gry na gitarze, dlatego ich akompaniament wciągnął wszystkich do śpiewu a nawet tańca.
Zabawa i wypoczynek trwały do późnych godzin wieczornych. 

 4.09.2003  Seminarium


Sekcja Energetyki przygotowuje seminarium szkoleniowe na 13 listopada br. Tematem seminarium będzie "Krajowa energetyka w zintegrowanej Europie". O wygłoszenie rerferatów poproszono kol. Popczyka, Rozewicza i Pinko. Dalsze szczegóły wkrótce w dziale Seminaria na www.sep.gliwice.pl

 

 28.08.2003  Spotkanie kolegium Sekcji Energetyki


W dniu 27 sierpnia 2003 r. odbyło się kolejne, planowe spotkanie kolegium Sekcji Energetyki. Zebranie otworzył kol. Trybus i po sfinalizowaniu spraw organizacyjnych, dokonał podsumowania finansowego seminarium czerwcowego- "Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV w świetle postanowień nowej normy PN-EN 05115:2002". Porównanie wpływów i wydat-ków przyniosło dochód, który będzie mógł pokryć nasze poprzednie zadłużenie w kasie Oddziału, a nawet umożliwi ubieganie się o dofi-nansowanie kolejnej imprezy. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tego seminarium skierował do kol. Sanockiego, który osobiście zaangażował się w prace przy wydawnictwie seminaryj-nym. Następnie kol. Pinko poinformował o przebiegu przygotowań do jesiennego seminarium szkoleniowego pod roboczym tytułem "Miejsce Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po wejściu do Unii Europejskiej". Po konsultacjach z potencjalnymi prelegentami postanowiono zmienić temat na bardziej atrakcyjny, czyli "Wpływ integracji europejskiej na energetykę krajową". Postanowiono, że seminarium zostanie zorganizowane 13 listopada br., (jak w planie rocznym) w Gliwicach w siedzibie NOT. Tematyka referatów i agenda spotkania zostaną podane w zaproszeniach, które zamierza-my skierować do wybranych grup elektryków zainteresowanych tą tematyką. Komitet organizacyjny seminarium ma się zebrać w przy-szłym tygodniu. Kolejne zebranie kolegium Sekcji, zaplanowano na 26 listopada 2003 r.

 

 21.07.2003  Nowe wydawnictwo


Ukazało się wydawnictwo książkowe Zespołu Historycznego z okazji 50 lecia Oddziału.

Redakorem koordynującym pracę zespołu jest kol. Sławomir Partyga.

 

 1.07.2003  Lista Referatów


     W dziale konferencje-seminaria pojawiła się lista referatów na konferencję naukowo-techniczną "ELEKTROENERGETYKA-TECHNOLOGIA" oraz instrukcja opracowania referatu.

 

 11.06.2003  Uroczyste zebranie Zarządu


   Uroczyste zebranie Zarządu Odziału z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka odbyło sięzgodnie z programem.

Fotoreportaż ilustrujący kolejne punkty porządku obrad.

 

     

Więcej nt. mikrorobotów można znaleźć na stronie www.stenzel.com.pl

 

 5.06.2003  Uroczyste zebranie Zarządu


     Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka odbędzie się uroczyste rozszerzone zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w dniu 9 czerwca 2003 r /poniedziałek/ o godz. 15.30 w sali konferencyjnej NOT Ip przy ul.Górnych Wałow 25 w Gliwicach.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie - Prezes kol.T.Lipiński
2. Okolicznościowe wystąpienie kol.dr inż. Sławomira      Partygi - "Elektryka, wczoraj,dziś i..... - wytwarzanie      energii".
3. Toast okolicznościowy Prezesa Oddziału Gliwickiego       kol. T.Lipińskiego.
4. Mgr inż. Maciej Sajkowski, mgr inż. Tomasz Stenzel z      Instytutu Elektroetechniki Teoretycznej i Przemysłowej      Politechniki Śląskiej - "Mikroroboty - teoria i demonstracja      działania".
5. Dyskusja - wspomnienia.
6. Zakończenie zebrania.  

 

 5.06.2003  Seminarium


    W dniu wczorajszym w Kole nr. 9 przy GZE SA odbyło się seminarium techniczne nt.:"Bezpieczeństwo pracy w Energetyce w przededniu wejścia do Unii Europejskiej."

Wśród tematów:
- Certyfikacja i normalizacja
- Zarządzanie operacyjne i strategia
- Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (PN-EN 18000)
- Dobór wykonawców w Energetyce na rynku      konkurencyjnym
- Nowa rola przepisów wykonawczych m. in. Instrukcji    stanowiskowych i technologicznych

Spotkanie poprowadził: mgr inż. Bogumił DUDEK
Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP.

 

 15.04.2003  Posiedzenie Zarządu Oddziału


   W dniu 14 kwietnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Tadeusz LIPIŃSKI. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, wysłuchano informacji prof. T. Skubisa o konferencji naukowo technicznej Podstawowe Problemy Metrologii, której współorganizatorem jest nasz Oddział. ( http://wega.elektr.polsl.gliwice.pl/ppm/ ).
Kol. Kierzkowski przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności statutowej i gospodarczej za ubiegły rok.. Przychody i koszty na poziomie ponad 550 000,- zamknęły się niedoborem ok. 7500,- zł., który został pokryty z rezerwy lat ubiegłych. Przekroczenie kosztów było wynikiem dodatkowych wydatków na WZD, które w normalnych latach nie występują. Także koszty bieżącego roku mogą być wyższe z powodu obchodów 50 - lecia Oddziału. Przy stabilnych przychodach, zawsze grozi to popadnięciem w deficyt. W krótkiej dyskusji zebrani zastanawiali się nad powiększeniem przychodów i obniżeniem kosztów.
W kolejnym punkcie zebrani dokonali wyboru prof. Gierlotka na wakujące stanowisko wiceprezesa prowadzącego sekcje naukowo - techniczne i pozostałe, którymi zajmował się kol. Lipiński
Kol. S. Partyga przedstawił wyniki prac nad wydawnictwem jubileuszowym i uzyskał aprobatę przedłożonej propozycji podziału nakładu pomiędzy poszczególne grupy zainteresowanych. Według wstępnych kalkulacji opłaty z reklam powinny wystarczyć na pokrycie kosztów druku wydawnictwa.
Kol. Matulka przedstawił informację o działalności szkoleniowej wywołując burzliwą dyskusję o konieczności rozszerzenia oferty szkoleniowej. Cała trudność nie polega jednak na podaży, lecz popycie na szkolenia.
W sprawach różnych zapowiedziano tradycyjne, uroczyste, otwarte zebranie Oddziału z okazji Dnia Elektryka na 9 czerwca oraz postanowiono wysłać delegację do kolegów w Czechach, którzy wyrazili chęć spotkania i podyskutowania z nami na temat problemów z implementacją przepisów unijnych po akcesji.
Na tym zebranie zakończono.

 

 23.05.2003 


W dniu 22 maja 2003 r. zmarł Piotr Baczyński.
Piotr Baczyński urodził się 1949 r. w Miechowie. W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Gliwice, gdzie pracował najpierw w Rejonie Energetycznym Gliwice, a następnie w Rejonowej Dyspozycji Mocy. W latach 1982 - 1994 jako inżynier elektryk pracował w Iranie, Iraku i Kuwejcie. Po powrocie do kraju, od 1994 r. Piotr Baczyński był Dyrektorem Regionu Południowego firmy WINUEL Janusz Sołtowski, a od 1996 r. WINUEL S.A. w Gliwicach.

Odszedł od nas człowiek wyjątkowy, wspaniały przyjaciel i kolega. Dla wielu młodszych koleżanek i kolegów był i pozostanie wzorem człowieka zawsze pełnego optymizmu i radości życia.

Pogrzeb odbędzie się w 26.05 (poniedziałek) o godz. 13:00 na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach

źródło cire.pl

 

 15.05.2003  Seminarium


STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ORAZ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA
PRZY P.P.U.H "RUDPOL-OPA" Sp. z o.o.


organizuje
w dniu 20 maja 2003 r (wtorek) od godz.9.00
w Rudzie Śląskiej ul. Szyb Walenty 50
seminarium:

1. "Przewoźna przetwornica tyrystorowa do rezerwacji układów zasilających maszyn wyciągowych".
2. "Cyfrowe zabezpieczenia elektroenergetyczne produkcji firmy ALSTOM stosowane w górnictwie".
3. "Badania eksploatacyjne transformatorów elektroenergetycznych i podobciążeniowych przełączników zaczepów" -ENERGO- COMPLEX.

specjalnie przeznaczone dla osób z dozoru zajmujących się w zakładach górniczych przedmiotową problematyką.

Uprzejmie zapraszamy !!!
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne

 

 14.05.2003  Seminarium


Bytomskie Koło Terenowe
Oddziału Gliwickiego SEP

"Elgór + Hansen" Spółka z o.o.
Elektrotechnika Górnicza
w Chorzowie

organizują
w dniu 21 maja 2003 r (środa) o godz. 10.00

w Piekarach Śląskich ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
(sala Hotelu Miejskiego, obok Zakładu Górniczego "Piekary")

seminarium p.t.

Nowe warunki bezpieczeństwa
eksploatacji urządzeń ruchomych i ręcznych
w podziemnych zakładach górniczych

połączone z prezentacją wyrobów firmy

"Elgór + Hansen" Spółka z o.o.
Elektrotechnika Górnicza
w Chorzowie

na które uprzejmie zapraszamy
Głównych Elektryków Zakładów Górniczych

więcej informacji w dziale konferencje seminaria

 

 7.05.2003  Seminarium


     W imieniu Kolegium Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP uprzejmie zapraszam na seminarium pod tytułem:

"Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV w świetle postanowień nowej normy PN-E-05115:2002"

Ustanowiona w dniu 12.08.2002 r nowa norma j.w zastępuje obowiązujące do roku 1962 przepisy "PBUE" oraz przepisy ochrony p.porażeniowej zastąpione Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r, które także utraciło swoją ważność formalną. Norma PN-E-05115 jest polską wersją europejskiego dokumentu HD-637 S1.
Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach przy ul.Górnych Wałów 25 w dniu 13 czerwca 2003 r w godz.10.00-14.00.
Celem seminarium jest zapoznanie jego uczestników z postanowieniami nowej normy i jej różnic w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie projektowania, budowy i użytkowania instalacji elektro-energetycznych o napięciu wyższym od 1kV.

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 - 10.10 Otwarcie seminarium
10.10 - 10.30 I część normy - dr inż. Zbigniew Nartowski -
                              Energoprojekt Kraków
11.30 - 12.00 przerwa /poczęstunek/
12.00 - 13.30 II część normy - dr inż. Witold Jabłoński -
                              Politechnika Wrocławska
13.30 -14.00 dyskusja
14.00 zakończenie seminarium.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały seminaryjne i poczęstunek.
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na nasz adres w terminie do 30 maja 2003 r.

Szczegółowe informacje w karcie uczestnictwa

Z koleżeńskim pozdrowieniem    
Przewodniczący Sekcji Energetyki

Albin Trybus                  

 


 15.04.2003  Zebranie Kolegium Sekcji Energetyki   W dniu 30 I. br. odbyło się spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki. W sali balowej Cechu Rzemiosł przy Rynku, zgodnie z wieloletnią tradycją, a w tym roku szczególnie dla uczczenia Jubileuszu 50 lecia Oddziału zebrali się członkowie Sekcji i zaproszeni goście by w koleżeńskiej atmosferze wysłuchać sprawozdania przewodniczącego kol. Trybusa i poznać plany i zamierzenia na najbliższą przyszłość. Wśród gości prym wiedli Członkowie Honorowi SEP z kol. Lipińskim pełniącym obowiązki prezesa Oddziału Gliwickiego SEP, przedstawiciele Wydz. Elektrycznego Pol. Śl. z dziekanem prof. Grzesiem na czele, liczna grupa z GZE S.A. i koledzy z zaprzyjaźnionych Sekcji Instalacji i OPA
Po części oficjalnej odbyło się towarzyskie spotkanie przy "szwedzkim stole" ułatwiającym wymianę myśli i poglądów. Miłośnicy tańca mieli do dyspozycji kawałek prawdziwego parkietu. Kolega Sielski jak zwykle sprostał wyzwaniu i wzorowo zadbał o logistyczne zabezpieczenie. W miłej atmosferze, spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych

 


 14.04.2003  Zwiedzanie browaru   W ramach obchodów 50-lecia powstania Oddziału Gliwickiego SEP serdecznie zapraszamy na zwiedzanie browaru w Tychach w dniu 24.bm. W programie poznanie nowoczesnej technologii produkcji piwa wraz z linią odlewniczą oraz degustacja. Autokar będzie podstawiony na ul.Świętokrzyskiej /przedłużenie ul.Górnych Wałów/ koło pomnika A.Mickiewicza w Gliwicach. Wyjazd o godz.14.30, przewidywany powrót ok. godz. 19-tej.

Zgłoszenia w sekretariacie Oddziału w terminie do 18 bm.
Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.


Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Oddziału
Tadeusz Lipiński

 

 8.04.2003  Konferencja


STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Oddział Gliwicki

oraz
POLITECHNIKA ŚLASKA
Wydział Elektryczny


Zapraszaja na:

Konferencje Naukowo-Techniczną

ENERGOELEKTRONIKA-TECHNOLOGIA
ENel-Tech 2003
Gliwice, 9-10 października 2003

W roku jubileuszu 50-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zapraszamy do udziału w konferencji ENERGOELETRONIKA-TECHNOLOGIA będącej forum wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zastosowań układów energoelektronicznych w procesach technologicz-nych.
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych kierunków rozwoju układów energoelektronicznych oraz problemów związanych z ich stosowaniem w procesach technologicznych i w eksploatacji

Szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia

 

 26.03.2003  Zdjęcia z NWZD 

 

 

 

 25.03.2003  Raport z NWZD

 

       W dniu 24 marca 2003 r. odbył się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranych delegatów powitał p.o. Prezesa kol. Tadeusz Lipiński i poprosił o kwadrans cierpliwości do drugiego terminu. Otwierając Zgromadzenie kol. Lipiński przypomniał, dlaczego wystąpiła konieczność jego zwołania, oraz powitał w gronie delegatów prezesa Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. kol. Piotra Kołodzieja, podkreślając odpowiedzialność założycieli Oddziału, za dalszy kształt jego działania. Przekazał także pozdrowienia Prezesa Zarządu Głównego skierowane do Delegatów.
Następnie poprosił zebranych o dokonanie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, proponując powierzenie tej funkcji prof. T. Glince, który bardzo sprawnie prowadził poprzednie Zwyczajne ZWDO. Zebrani oklaskami potwierdzili trafność propozycji i przez aklamację dokonali tego wyboru. Po objęciu przewodnictwa prof. Glinka sprawnie dokonał wyboru Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej oraz odebrał zgody przewodni-czących komisji ukonstytuowanych gremiów na objęcie funkcji. Zaakceptowano porządek obrad. Następnie kol. Kolonko - przewodniczący Komisji Wyborczej poinformował zebranych o prawomocności Zgromadzenia Delegatów.
Kol. Betkiewicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił formalną genezę konieczności obsadzenia stanowiska Prezesa i zaproponował w imieniu obecnych władz kandydaturę kol. Lipińskiego na stanowisko prezesa Oddziału, kreśląc krótką charakterystykę postaci powszechnie znanej w środowisku.
Kol. Kolonko podziękował Komisji Rewizyjnej za wyręczenie w podaniu kandydatury, którą to funkcją obarczona jest Komisja Wyborcza. Przewodniczący komisji Wyborczej poinformował następnie, że na razie wpłynęła jedynie kandydatura kol. Lipińskiego. Ponieważ pomimo apeli do sali, inna kandydatura nie wpłynęła, więc przegłosowano zamknięcie listy i przystąpiono do przygotowania tajnego głosowania rozdając delegatom kartki do głosowania.
Dokonano aktu głosowania na listę zawierającą jedną kandydaturę.
W trakcie podliczania głosów, kol. Sielski przedstawił projekt Regulaminu Zarządu, kol. Betkiewicz - projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej, a kol. Pinko - projekt Regulaminu Sądu Koleżeńskiego. Kol. Wawrzyczek przedstawił swoje uwagi do projektu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego na które odpowiedział autor projektu, zapewniając że cenne uwagi kol. Delegata zostaną szczegółowo rozpatrzone w pracach nad kolejnym projektem na następne Zgromadzenie.
Po podliczeniu głosów, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. M. Riss - przedstawił wyniki głosowania. Na obecnych 67 delegatów oddano 64 głosy za, 2 głosy przeciw, a jeden delegat nie głosował (głos uznano za wstrzymujący się).
Tak więc NWZDO wybrało przytłaczającą większością głosów w tajnym głosowaniu, kol. Tadeusza LIPIŃSKIEGO na Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP.
Następnie prof. Glinka sprawnie przeprowadził głosowania w których delegaci jednogłośnie zatwierdzili wszystkie trzy Regulaminy.
Kol. Zb. Dąbrowski złożył nowo wybranemu Prezesowi gratulacje w imieniu Zarządu Głównego zapewniając o dalszym poparciu działań na niwie społecznej.
Na zakończenie kol. Lipiński podziękował delegatom za wybór i nakreślił zamierzenia na najbliższy czas, szczególnie w roku obchodów 50 lecia Oddziału. Podziękował przewodniczącemu Zgromadzenia za sprawne prowadzenie i zamknął NWZDO.

 

 

 18.03.2003  Zebranie prezesów Kół przed NWZD

 

 W dniu 17 marca 2003 r., odbyło się spotkanie Prezydium Oddziału Gliwickiego z prezesami Kół terenowych. Zebranie otworzył kol. Tadeusz LIPIŃSKI, informując zebranych o pracach Prezydium nad przygotowaniem NWZDO Gl.
Prezydium Zarządu przygotowało porządek NWZDO GL., który należy traktować jako projekt, gdyż ostateczne decyzje są suwerenną wolą Walnego Zgromadzenia Delegatów, które po uprawomocnieniu się forum, podejmie stosowną dyskusję nad projektami i podejmie ostateczne decyzje.
Na prowadzącego zebranie zaproponowano prof. T. Glinkę.
Ponieważ większość kol. Delegatów zgłaszała problemy z odnalezieniem starych mandatów Prezydium postanowiło przygotować stosowne duplikaty.
Wszyscy koledzy którzy byli członkami i pracowali w komisjach Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów są ponownie proponowani do prac na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu po zaakceptowaniu przez to gremium.

Z okazji imienin wręczono wiązanki kwiatów kol. Zbigniewom.

Obecni przeprowadzili także dyskusję nad propozycją kandydatury na stanowisko Prezesa Oddziału, jaką Prezydium powinno przedstawić delegatom.
Kol. T. Lipiński opisał kilka potencjalnych kandydatur na wakujące stanowisko, podkreślając trudności, jakie delegaci mogą napotkać przy wyłanianiu osoby zdolnej sprostać oczekiwaniom. Ponieważ funkcja jest społeczna, kandydat winien dysponować czasem i zapleczem umożliwiającym wypełnianie zadań.
Kol. A. Ciepły, po gruntownym umotywowaniu, przedstawił kandydaturę kol. Tadeusza Lipińskiego, jako propozycję pod głosowanie Delegatów na funkcję Prezesa do końca kadencji. Propozycja ta jest wynikiem troski o ciągłość działania Oddziału. Obowiązki Prezesa Oddziału są społeczne i na tyle rozległe, że nie sposób odpowiedzialnie powierzyć je przypadkowym osobom, nawet o najlepszych intencjach. Propozycję Prezydium popiera Komisja Rewizyjna i Zarządy niektórych Kół, gdzie już dyskutowano nad tym problemem.

Ponieważ porządek obrad NWZDO zawiera także przyjęcie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Kol. Delegaci proszeni są o zapoznanie się z tymi dokumentami dostępnymi w sekretariacie Zarządu i na stronie internetowej www.sep.gliwice.pl.

W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku uczestnicy rozeszli się do domów.

Do pobrania:

       - Projekt regulaminu Zarządu
       - Projekt regulaminu Komisji Rewizyjnej
       - Projekt regulaminu Sądu Koleżeńskiego
       - Statut SEP

 

 4.03.2003  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

 Zarząd Oddziału Gliwickiego w oparciu o par.30 statutu SEP zwołuje się na dzień 24 marca br na godz.14 /pierwszy termin/ , godz.14.15 /drugi termin/.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DELEGATÓW ODDZIAŁU.

Proponowany porządek NWZDO

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Obrad
3. Przyjęcie porządku zgromadzenia
4. Wybór komisji proceduralnych
5. Wybory Prezesa Oddziału
6. Wystąpienie nowowybranego Prezesa Oddziału
7. Uchwalenie regulaminów Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej,Sądu Koleżeńskiego Oddziału
8. Przyjęcie uchwał i wniosków
9. Sprawy różne , wolne wnioski
10. Zakończenie zgromadzenia.

Zebranie NWZDO odbędzie się w sali konferencyjnej NOT na I piętrze.

Uwagi:
Delegaci na NWZDO powinni posiadać mandat delegata otrzymany przed WZDO w kwietniu 2002 r.
Projekty regulaminów Oddziału są do wglądu w biurze Zarządu.

 

 19.02.2003  Zebranie Zarządu

 

    W poniedziałek 17 bm. Odbyło się otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie prowadził wiceprzewodniczący kol. T. Lipiński. Zebrani minutą ciszy uczcili kol. Mariana Mikruta. Zaproponowany porządek obrad uzupełniono o wybór komisji skrutacyjnej i punkt o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa Zarządu. Zebrani zaaprobowali autopoprawki Prezydium i przystąpili do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Po powołaniu komisji skrutacyjnej powierzono pełnienie obowiązków prezesa Zarządu kol. T. Lipińskiemu. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego zebrania. Przyjęto przedstawiony przez Prezydium plan pracy Oddziału na rok 2003. Po ożywionej dyskusji przyjęto preliminarz finansowy Oddziału na 2003 r. Następnie kol. Konderak przedstawił problematykę wnioskowania o przyznawanie odznaczeń przy okazji obchodów 50 - lecia Oddziału. Postanowiono na wniosek Zarządu w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału na 24 marca br. w celu dokonania wyboru Prezesa Zarządu. Postanowiono także, że przy okazji uzupełni się porządek NWZD o zatwierdzenie regulaminu Zarządu Oddziału a także regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W sprawach rożnych wysłuchano sprawozdań z imprez zorganizowanych od początku roku, sprawy uprawnień budowlanych i wypowiedzi kol. Rozewicza i kol. Partygi na tematy bieżące. Na tym zebranie zakończono.

 

 17.02.2003  Po balu

 

Na balu karnawałowym, zorganizowanym w sali konferencyjnej NOT przez Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP, w ubiegłą sobotę (15 bm.) bawiło się ponad 80 koleżanek i kolegów. Przy akompaniamencie zespołu wokalno- muzycznego uczestnicy bawili się wesoło do "białego rana". Na powitanie, zaserwowano każdej parze wspomnienie o "walentynkach", w postaci pudełka czekoladek. Potem były tańce na przemian z posiłkami i konkursem dla par tanecznych nagradzany szampanem. Jeśli otrzymamy od uczestników zdjęcia które koledzy wykonywali na sali niezwłocznie je umieścimy na naszej stronie.

 

 11.02.2003  Prezentacja

 

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP uprzejmie zaprasza na prezentację wyrobów firmy OBO-Betterman.

Prezentacja odbędzie się w sali szkoleniowej SEP w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 25 w dniu 27 lutego 2003 r. Początek o godz. 11.00 a zakończenie około godz. 14.30.

Celem prezentacji jest zapoznanie się z najnowszymi wyrobami oferowanymi przez firmę OBO-Betterman. Prezentacja przeznaczona jest dla projektantów, wykonawców i energetyków. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe, reklamowe i poczęstunek.

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na nasz adres do 24 lutego 2003 r.

Do pobrania:

     - Zaproszenie
     - Karta uczestnictwa

 

 11.02.2003  Seminarium

 

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP uprzejmie zaprasza na seminarium pod tytułem:

"Bezpieczne instalacje elektryczne w świetle najnowszych przepisów Unii Europejskiej".

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 25 w dniu 27 marca 2003 r. Początek o godz. 10.00 a zakończenie około godz. 14.30.

Celem seminarium jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami i ich dostosowaniem do norm Unii Europejskiej. Seminarium przeznaczone jest dla projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru

Do pobrania:

     - Zaproszenie
     - Karta uczestnictwa

 

 11.02.2003  Bal Elektryków

 

Zapraszamy
Szanownych Państwa

do Domu Technika NOT w Gliwicach
na

Jubileuszowy Bal Elektryków

w dniu 15.02.2003r, początek o godz. 20.00


Organizatorzy zapewniają:
- wyśmienite jedzenie (dania gorące i zimne, przystawki, coś słodkiego, dostatek napojów, w tym 0.5l procentowego napoju na parę)
- doskonałą muzykę ( 3 osobowy zespół )
- wspaniały nastrój

Koszt zaproszenia od pary wynosi 200zł.

Z uwagi na pojemność sal, liczba zaproszeń ograniczona.
Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmuje sekretariat SEP do dnia 3.02.2003.       

 

 11.02.2003  Spotkanie przy piosence

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zapraszają do udziału w SPOTKANIU Przy PIOSENCE, które odbędzie się w dniu 27 lutego br /czwartek/ o godz. 18-tej w Domu Technika NOT w Gliwicach ul. Górnych Wałów 25 I piętro. Wspólnej zabawie pomagać będzie zespół "PAKA RYCHA" z Bytomia z programem piosenki biesiadnej i kresowej.
W przerwie imprezy przewidziany jest skromny poczęstunek - /bogracz, paluszki, piwo/. Koszt uczestnictwa wynosi 15 zł/osobę. Zapisy wraz z wpisowym przyjmuje sekretariat SEP w terminie do 18.02. br.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Wice Prezes SEP           

Andrzej Ciepły            

 

 5.02.2003  Spotkanie energetyków

 

 W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie energetyków zrzeszonych w Towarzystwie Konsultantów Polskich Oddziału Katowice. Dokonanu przyjęcia nowych członków, wręczono dyplomy uznania i nagrody za rok ubiegły. Wysłuchano referatu nt. "Substytuty surowców naftowych do produkcji paliw silnikowych".      

Zdjęcia ze spotkania:


 

 

 

 4.02.2003  Spotkanie noworoczne

 

    Uprzejmie zapraszam na otwarte zebranie Zarządu Oddziału , które odbędzie się w dniu 17 lutego /poniedziałek/ br. o godz.15.30 w sali konferencyjnej NOT Ip. Gliwice ul.Górnych Wałów 25

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania
2.Przyjęcie porządku zebrania
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania
4.Przedstawienie planu pracy Oddziału w 2003 r
5.Przedstawienie preliminarza finansowego Oddziału na     2003 r
6.Sprawy obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału     Gliwickiego [rozpatrzenie wniosków o odznaczenia]
7. Sprawa zwołania NWZD Oddziału.
8. Sprawy różne - wolne wnioski.

Z uwagi na ważność rozpatrywanych spraw, proszę o niezawodne przybycie

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sekretarz Oddziału          
Andrzej Sielski               

 

 31.01.2003  Spotkanie noworoczne

 

W dniu 30 I. br. odbyło się spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki. W sali balowej Cechu Rzemiosł przy Rynku, zgodnie z wieloletnią tradycją, a w tym roku szczególnie dla uczczenia Jubileuszu 50 lecia Oddziału zebrali się członkowie Sekcji i zaproszeni goście by w koleżeńskiej atmosferze wysłuchać sprawozdania przewodniczącego kol. Trybusa i poznać plany i zamierzenia na najbliższą przyszłość. Wśród gości prym wiedli Członkowie Honorowi SEP z kol. Lipińskim pełniącym obowiązki prezesa Oddziału Gliwickiego SEP, przedstawiciele Wydz. Elektrycznego Pol. Śl. z dziekanem prof. Grzesiem na czele, liczna grupa z GZE S.A. i koledzy z zaprzyjaźnionych Sekcji Instalacji i OPA

Po części oficjalnej odbyło się towarzyskie spotkanie przy "szwedzkim stole" ułatwiającym wymianę myśli i poglądów. Miłośnicy tańca mieli do dyspozycji kawałek prawdziwego parkietu. Kolega Sielski jak zwykle sprostał wyzwaniu i wzorowo zadbał o logistyczne zabezpieczenie. W miłej atmosferze, spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

 

 16.01.2003  Raport z seminarium

 

W dniu 06 listopada 2002r, Bytomskie Koło Terenowe Oddziału Gliwickiego SEP wraz z Biurem Projektów i Usług Inwestorskich "PRO-MAC" z Łodzi zorganizowało dla osób dozoru wyższego Zakładów Górniczych nadzorujących urządzenia elektryczne w Zakładzie Górniczym "Piekary" Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich, seminarium szkoleniowe p.t.: "Nowe układy kontroli rezystancji izolacji sieci izolowanych lub uziemionych oraz nowe układy lokalizacji doziemionych odpływów".

więcej informacji

 

 13.01.2003  Sprawozdanie z Pogrzebu

 

W sobotę 11 grudnia 2002 r., odprowadziliśmy w ostatnią drogę kol. Mariana MIKRUTA. Po mszy św. w kościele św. Krzyża uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 12:00 na cmentarzu Centralnym w Gliwicach. Po wystawieniu trumny na katafalku w Domu Przedpogrzebowym i modlitwach, którym przewodził Proboszcz parafii św. Krzyża, uformował się kondukt poprzedzany pocztami sztandarowymi Uczelni i SEP-u. W ostatniej drodze kol. Marianowi oprócz rodziny, towarzyszyli bardzo licznie zgromadzeni koledzy i współpracownicy. Po ceremonii kościelnej nad grobem przemówili rektor Pol. Śl. prof. Dolipski, w imieniu Zarządu Głównego SEP prof. Bolkowski i dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Grzesik - podkreślając zasługi zmarłego i jego wielką pracowitość, prawość oraz unikalną zdolność wprowadzania ładu w złożoność otaczającego nas świata.

Cześć jego pamięci!
 

 9.01.2003  Spotkanie Noworoczne

 

W dniu 8 stycznia 2003 r., odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Oddziału Gliwickiego z Władzami terenowymi, uczelnianym i gospodarczymi.
Zebranie otworzył łamiącym się ze wzruszenia głosem, kol. Tadeusz LIPIŃSKI, informując zebranych o niespodziewanym zgonie kol. Mariana MIKRUTA
(Prezes Zarządu Oddziału zmarł rano w drodze do pracy).
Decyzją Prezydium Zarządu zmieniono porządek spotkania z noworocznego i jubileuszowego na wspomnieniowy.

Przemówił Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Bogusław GRZESIK podkreślając zasługi zmarłego na niwie zawodowej i społecznej.
Pamięć kol. Prezesa zebrani uczcili minutą ciszy.
Następnie kol. Sławomir POARTYGA przypomniał życiorys kol. Mariana MIKRUTA, podkreślając pracowitość i skromność zmarłego, który nigdy nie zabiegał o sprawiedliwe docenienie własnej aktywności, szczodrze udzielając się wszystkim potrzebującym jego rady czy wsparcia.

Dokonano wręczenia dyplomów i nagród absolwentom Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., których prace wyróżniono w konkursie dla młodych elektryków.

Skromny poczęstunek na zakończenie był okazją do wspomnień o kol. Marianie, który był prawdziwie człowiekiem niezwykłym, wybitnym fachowcem w branży elektroenergetycznej i niestrudzonym działaczem społecznym.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.