17.12.2007 Spotkanie elektryków


W dniu 15 grudnia 2007 r., po raz czwarty odbyło się doroczne spotkanie elektryków, absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i mieszkańców DS Elektron. Ponad dwieście osób w tym ponad 150 absolwentów różnych roczników wraz z gronem profesorskim, zgromadziło się w Starym Browarze by wspólnie spotkać się w przedświątecznej atmosferze. Spotkanie otworzył dziekan prof. Lesław Topór-Kamiński podkreślając wagę, jaką władze Wydziału przywiązują do inicjatywy kol. Roberta Szymaszka, gromadzącej absolwentów na dorocznych spotkaniach. To jedna z najprostszych metod promowania uczelni wśród nowych adeptów naszego zawodu. Głos zabrał także, absolwent pierwszego rocznika elektryków inż. Tadeusz Lipiński zachęcając zebranych do założenia koła Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierz Gierlotka. Więcej informacji na stronie www.elektrycy.net

    
    

 

13.12.2007 Spotkanie Kolegium Sekcji Energetyki


W dniu 12 grudnia odbyło się planowe spotkanie Kolegium Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył kol. Albin Trybus przewodniczący Sekcji. Zgromadzeni przyjęli proponowany porządek zebrania, a następnie omówili organizację spotkani noworocznego, które zaplanowano na dzień 8 lutego 2008 roku. W następnym punkcie przyjęto plan pracy na 2008 rok i preliminarz kosztów zapewniający realizacje tego planu. Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły zebranie. Uczczono także imieniny kol. Aleksandra Baranowskiego.

 

12.12.2007 Otwarte Zebranie Zarządu


W dniu 10 bm., odbyło się ostatnie już w tym roku, otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zgromadzeni po wysłuchaniu protokołów z poprzednich zebrań, przyjęli je bez uwag. Następnie zatwierdzono dwa regulaminy, tj. regulamin zespołu ds. informacji i regulamin finansowy dla kół. Powołano dr Andrzeja Cholewę na przewodniczącego zespołu ds. informacji. W następnym punkcie rozgorzała dyskusja nad listem otwartym kol. Musiała z Gdańska, skierowanym do delegatów na WZD. Ganiąc styl wypowiedzi, rozmówcy zwracali jednak uwagę na niewątpliwe racje troskę o kształt Stowarzyszenia w przyszłości. Nie dopracowano się jednolitego stanowiska, więc każdy delegat musi sam podjąć decyzję przed głosowaniem. W kolejnym punkcie obrad wiceprezesi przedstawili plany i zamierzenia podległych sobie zespołów na najbliższy rok. W sprawach różnych Prezes poinformował o przebiegu prac Zarządu w ostatnim kwartale i życzeniami świątecznymi zakończył obrady. Szkoda tylko że w zebraniu uczestniczyło jedynie 7 prezesów kół. Czyżby tematyka przedzjazdowa nie interesowała tych podstawowych komórek organizacyjnych ?

Galeria zdjęć

 

5.12.2007 Posiedzenie Prezydium Zarządu


3 grudnia br. odbyło się planowe posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani zaaprobowali zaproponowany przez Prezesa porządek posiedzenia i wysłuchali protokołów z poprzednich zebrań. Kol. Kierzkowski poinformował o złożonych planach pracy i preliminarzach kosztów. niestety nie wszystkie dokumenty spłynęły. Omówiono przygotowania do spotkania noworocznego. Przedyskutowano założenia do regulaminu Zespołu ds. Integracyji i postanowiono wprowadzić drobne poprawki. Przyjęto regulamin Zespołu ds. Informacji. Zaaprobowano wzrost kosztów spotkania z prof. Bietkowskim. Kol. Sielski poinformował o korespondencji nadesłanej przez Kol. E. Musiała, a skierowanej do delegatów na Zjazd (materiał dostępny na stronie
http://www.edwardmusial.info/z_ostat_chw.html
Na zakończenie wszyscy obecni złożyli serdeczne życzenia obecnym Andrzejom 

19.11.2007 Zapomogi


Zespół ds. wyróżnień i pomocy koleżeńskiej przypomina o możliwości przyznania zapomóg dla będących w trudnej sytuacji materialnej koleżanek i kolegów oraz rodzin po zmarłych członkach SEP. Wnioski na nowych drukach (do pobrania w sekretariacie lub tutaj) należy składać w Sekretariacie Oddziału lub przesłać pocztą do 10 grudnia br.

Pobierz wniosek

 

8.11.2007 Wspomnienia o Żółkwi


Cztery dni przed św. Marcinem w sali głównej NOT zebrała się grupa ok. 80 uczestników letnich wycieczek do Lwowa, zaproszona przez kol. Kazimierza Bobę na wspomnienia o Żółkwi. Wracając ze Lwowa zwiedziliśmy to miasto. Dziś mieliśmy rzadką okazję posłuchać wspomnień prof. Mariana BIETKOWSKIEGO - lwowianina, który jako dziecko wychowywał się w tym kresowym mieście i przez ponad godzinę ciekawie opowiadał o historii i lokacji grodu. Spotkanie rozpoczęło się odtworzeniem hejnału miasta, który był przed laty codziennie w południe, odgrywany przez miejskiego trębacza z wieży zamkowej. Ilustracją wykładu była kolekcja drzeworytów opublikowanych około 70 lat temu w przewodniku dla zwiedzających pt. "Królewskie wolne miasto Żółkiew". dodatkową ilustracja były zdjęcia wykonane w trakcie naszej wycieczki. na zakończenie wśród uczestników zostały rozlosowane reprodukcje tych historycznych drzeworytów. Impreza bardzo się podobała i stanowiła swoiste ukoronowanie programu integracyjnego zrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

Galeria zdjęć
Hejnał Żółkwi

 

6.11.2007 Posiedzenie Prezydium Zarządu


W dniu 5 bm., odbyło się planowe posiedzenie Prezydium Zarządu O/Gl. SEP. Zebrani wraz z zaproszonymi gośćmi omówili szczegółowo założenia do przygotowania spotkania noworocznego. Postanowiono że Prezydium powróci do tego tematu za dwa tygodnie, a zainteresowani przeanalizują - pytania które sformułował kol. Sekretarz - poszukując propozycji rozwiązań. Wszystkie koła i agendy powinny przesłać do 20 grudnia sprawozdania z rocznej działalności do kol. Sekretarza. Prezes zaapelował o składanie propozycji do wyróżnień i nagród książkowych za ubiegłoroczną działalność. Kol. Skarbnik zaapelował o przedłożenie preliminarzy kosztów na 2008 r., do dnia 30 bm., z powodu konieczności przesłania założeń finansowych do Zarządu Głównego. Kol. Ciepły skieruje pismo do Kół celem zebrania informacji statystycznych z działalności ubiegłorocznej, wraz z krótką częścią opisową, które posłużą do opracowania sprawozdania rocznego.
Omówienie spraw bieżących i wolnych wniosków zakończyło posiedzenie.

 

30.10.2007 Seminarium Sekcji Instalacji


W dniu 30 października br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału.
Tematem głównym spotkania było :
- Oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa.

Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Wacław Cholewa, który wygłosił referat pt. : "Oświetlenie awaryjne w budynkach oraz systemy oświetlenia awaryjnego." Licznie zebrani słuchacze uzyskali wiele nowych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też duża ilość zadanych pytań prelegentowi, który poszcze- gólne problemy ilustrował konkretnymi przykładami z licznych realizacji, w których uczestniczył. Na zakończenie spotkania, uczestnicy otrzymali interesujące materiały techniczne, które ułatwią w przyszłości rozwiązywanie wielu w/w tematów, występujących w procesie inwestycyjnym. Zaproszono również obecnych i innych zainteresowanych na kolejne seminaria w następujących terminach i tematyką jak niżej :

- 20.11.2007 r. - Dobór wyłączników i bezpieczników w instalacjach elektrycznych.
- 05.12.2007 r. - Prawidłowe zasilanie odbiorców.


 


 

30.10.2007 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniu 29 października br. odbyło się planowane zebranie Zarządu Oddziału poświęcone w całości jubileuszowi 85 lecia urodzin kol. Zbigniewa Makowskiego. Zasłużony Jubilat był przez wiele lat prezesem Zarządu naszego oddziału SEP. Zebranie prowadził kol. Prezes prof. Kazimierz Gierlotka rozpoczynając od powitania w naszym gronie prof. Jerzego BARGLIKA, Prezesa Zarządu Głównego SEP, który swą obecnością zaszczycił nasze spotkanie. Po przyjęciu przez aklamację porządku obrad, kol. Ludwik Pinko przypomniał zebranym sylwetkę Jubilata od czasów dzieciństwa, przez okres szkolny w trudnym czasie II wojny światowej po czas studiów i pracy zawodowej. W śród licznych zajęć była także praca w SEP i dwukrotne prezesowanie Oddziałowi Gliwickiemu w latach 57-59 i 60 - 72 ubiegłego wieku. Staraniem komisji historycznej udostępniona była na sali, niewielka wystawka pamiątek, odznaczeń i nagród Jubilata.
Do licznych odznaczeń państwowych branżowych i organizacyjnych prof. Barglik dołożył jeszcze medal prof. Fryzego, który wręczył Jubilatowi w tak uroczystym dniu. Po odznaczeniu nastąpiła prezentacja listów gratulacyjnych od instytucji i osób prywatnych oraz wystąpienia gratulacyjne kolegów zaproszonych specjalnie na tą uroczystość. Na zakończenie kieliszkiem szampana wzniesiono toasty za zdrowie Jubilata, życząc mu dalszych lat w zdrowiu i radości. "Sto lat plus VAT" to życzenie dominowało wśród zgromadzonych. Przy okazji niejako, nie zapomniano jednak o jubileuszu 65 lecia urodzin kol. Andrzeja SIELSKIEGO, który też zebrał stosowną porcję szczerych życzeń. W tym szczególnym dniu życzenia Imieninowe przyjmował także kol. Tadeusz Lipiński (też wieloletni prezes).

   
   

 

25.10.2007 Seminarium Szkoleniowe


W dniu 18 października br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem głównym spotkania było :
- Dobór prawidłowego oświetlenia i instalacje elektryczne w obiektach służby zdrowia.
Poszczególni prelegenci w osobach :
1.mgr inż. Maciej Sałasiński
2.mgr inż. Radosław Bratos, mgr inż. Jarosław Frychel
przedstawili uszczegółowienie niżej wymienionych zagadnień tematu głównego :
- instalacje elektryczne w szpitalach i obiektach służby zdrowia zgodnie ze standardami Unii
Europejskiej - mgr inż. Maciej Sałasiński
- dobór prawidłowego oświetlenia i opraw w obiektach służby zdrowia na przykładzie osprzętu
firmy Philips - mgr inż. Radosław Bratos i mgr inż. Jarosław Frychel

Licznie zebrani słuchacze uzyskali wiele nowych informacji na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też duża ilość zadanych pytań poszczególnym prelegentom. Na zakończenie spotkania przedstawiciel firmy Philips - mgr inż. Piotr Jamrozy, przedstawił nowe propozycje opraw i wyrobów oferowanych przez swoją placówkę w Katowicach. Zaproszono również obecnych i innych zainteresowanych na kolejne seminaria w następujących
terminach i tematyką jak niżej :

- 30.10.2007 r. - Oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwa.
- 20.11.2007 r. - Dobór wyłączników i bezpieczników
w instalacjach elektrycznych.
-05.12.2007 r. - Prawidłowe zasilanie odbiorców.

 

12.10.2007 Seminarium Szkoleniowe


SEMINARIUM SZKOLENIOWE
W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM "PIEKARY"

Dnia 9 października 2007 roku odbyło się spotkanie seminaryjne przeznaczone dla osób dozoru wyższego ruchu elektrycznego zakładów górniczych. Organizatorem było Biuro Produkcji Kompanii Węglowej S.A. i Bytomskie Koło Terenowe Oddziału Gliwickiego SEP.

Seminarium rozpoczęła prezentacja nowych wyrobów chorzowskiej firmy ELGÓR+HANSEN, Elektrotechnika Górnicza Sp. z o.o. (www.elgor.com.pl) ze szczególnym wyróżnieniem serii przewoźnych, ognioszczelnych stacji transformatorowych w obudowie "niskiej" (wysokość stacji, bez zestawu kołowego, wynosi 870 cm, co znakomicie ułatwia podwieszanie w składzie tzw. pociągu aparaturowego, zwłaszcza w wyrobiskach o małej wysokości): EH-d32-700/6/0,5/4.01 oraz 02, EH-d32-900/6/1/0,5/4.01 oraz 02, EH-d32-1000/6/1/4.01, 02, 03, 04. Stacje te są wyposażone w odłącznik izolacyjny, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe oraz łącznik manewrowy po stronie górnego napięcia ( 6kV) oraz uziemnik szybki, obwody kontroli i sterowania, zabezpieczenia upływowe i nadmiarowo-prądowe po stronie dolnego napięcia. Zwrócono również uwagę słuchaczy na dwu odpływowy zespół kompaktowy o napięciu znamionowym 6 kV typu EH-d03-W/6,0/I/02 (łącznik dla górniczych sieci rozdzielczych) i typu EH-d03-W/6,0/I/01 (łącznik dla górniczych sieci oddziałowych i rozdzielczych). Zespoły są urządzeniami w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osłona ognioszczelna zespołów jest podzielona na cztery wydzielone przedziały ognioszczelne.
Następnie katowicka firma ENERGOCENTER Sp. z o.o. (www.energocenter.pl) przedstawiła swoje możliwości szerokich usług elektroenergetycznych: produkcja urządzeń elektrycznych (np. agregaty prądowotwórcze od 2,5 kVA do 10 MVA, transformatory, przemysłowe baterie akumulatorów, przemysłowe urządzenia prostownicze także zasilacze buforowe, rozdzielnie i szafy nn, układy SZR, zabezpieczenia elektroenergetyczne), badania linii kablowych, badania i próby pomontażowe układów pomiarowych, sterowniczych, sygnalizacyjnych, układów wzbudzeń maszyn synchronicznych, układów SZR, PPZ, układów sygnalizacji zakłóceniowej, badania układów zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz usługi w zakresie projektowania części elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA dla obiektów w energetyce jak również usługi elektromontażowe. Podkreślono zalety produkowanych m.in. układów regulacji prędkości obrotowej napędów wentylatorów szybowych, rozdzielnic nn. przy obciążeniu do 4000 A oraz sposób oświetlania przeszkód lotniczych, w której to dziedzinie firma wiedzie prym na rynku krajowym.
Kolejna prezentacja, firmy ELSTA Sp. z o.o. z Wieliczki (www.elsta.pl), przybliżyła przeznaczenie, modułową budowę i zalety rozdzielnic typu SIVACON 8PT.
Są to, produkowane w oparciu o technologię firmy SIEMENS, rozdzielnice niskiego napięcia, charakteryzujące się elastycznością dostosowań do różnorodnych wymagań, zapewniając funkcjonalność i bezpieczeństwo eksploatacji przy obciążeniu do 7400 A. Aktualnie Firma modernizując rozdzielnicę główną 500 V zakładu przeróbczego w ZG "Piekary" zastosowała przedmiotowe rozdzielnice SIVACON 8PT. W ramach prac dostosowano układ sterowania ciągiem technologicznym do wymagań użytkownika. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie najnowocześniejszego zabezpieczenia typu SIMOCODE, będącego programowalnym mini sterownikiem pełniącym wszystkie wymagane funkcje zabezpieczeń silników asynchronicznych oraz sterownik typu PLC SIMATIC S-300, wypracowujący odpowiednie blokady i umożliwiający wymianę danych z istniejącym programem dyspozytorskim SYNDIS -SCADA (produkcji MIKRONIKI).
W końcu poznańska firma: Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA (www.mikronika.pl) szeroko przedstawiła swoją ofertę produkcyjną: systemy jak np. SYNDIS-ENERGIA (bilansowanie mediów energetycznych), oraz urządzenia stacyjne (np.: SO-58 sterownik obiektowy dla radiowej sieci pomiarów i sterowań), rejestratory i analizatory (m.in. SO-52R mikroprocesorowy rejestrator zakłóceń sieciowych czy analizator protokołów z modułem sprzętowym PTR-xxx) i urządzenia dodatkowe, w tym: PWM-xxx panele wielomonitorowe LCD, konwertery i separatory sygnałów transmisyjnych, multipleksery, urządzenia transmisji i separatory danych, układy pomiarowe, kontrolne i wizualizacji danych, i wiele innych. Przedstawiciele Firmy podkreślali pochodzenie wszystkich rozwiązań i urządzeń jako własne.
W seminarium uczestniczyło 49 osób.

Opracował:
mgr inż. Wacław Łucyk (BKT)

 

1.10.2007 Posiedzenie Prezydium Zarządu


1 października br. odbyło się planowe posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani zaaprobowali zaproponowany przez Prezesa porządek posiedzenia i wysłuchali protokołów z poprzednich zebrań. Dużo czasu poświęcili omówieniu propozycji zmian w Statucie, które mają być przegłosowane na NWZD w grudniu br. Zainteresowani sprawą propozycji zmian mogą się skontaktować z kol. sekretarzem celem zredagowania pytań i propozycji zmian na kolejne posiedzenie komisji statutowej.

Opracowany regulamin Zespołu ds. Konferencji i Odczytów przekazano kol. Ciepłemu. Rolą Zespołu jest przede wszystkim proponowanie tematów i promowanie oraz koordynowanie konferencji na szczeblu Oddziału. "Elektroenergetyka w dużych aglomeracjach miejskich i przemysłowych" - to temat, który mógłby zainteresować szersze grono kolegów elektryków. Zaproponowano kilkanaście tematyk seminariów, wymagających dalszej pracy koncepcyjnej i organizacyjnej.

Zebranie Zarządu Oddziału planowane na 29 bm., będzie uroczystością poświęcona kol. Makowskiemu. ustalono kolejność wystąpień od powitania przez laudację do dekoracji medalem SEP. W posiedzeniu zapowiedziany jest udział Prezesa Zarządu Głównego SEP.

Kol. Boba zaprezentował wyniki dotychczasowej pracy Zespołu ds. Norm i Przepisów, w postaci zbioru komputerowego dostępnych przepisów prawa. Niezbędne są dalsze starania o zgromadzenie dokumentów norm. Ze zbioru ok 2000 norm dotyczących elektryki należałoby zgromadzić ok 120 niezbędnych dokumentów.
Przy okazji kol. Boba zaapelował o zgłaszanie się chętnych na spotkanie z p. Bietkowskim planowane na 8 IX br.

Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

Galeria zdjęć

 

1.10.2007 Spotkanie Sekcji Energetyki


W dniu 27 września 2007 r. (czwartek) w Domu Technika NOT w Gliwicach, odbyło się "wrześniowe spotkanie energetyków" zorganizowane przez Sekcję Energetyki naszego Oddziału. W gronie członków i przyjaciół Sekcji chcielibyśmy przedstawić i przedyskutować problemy i zadania stojące przed naszą Sekcją i Stowarzyszeniem, wynikające m. in. z obowiązującego statutu SEP oraz faktu uzyskania przez Oddział Gliwicki osobowości prawnej.
Program trwającego na ok. 2 godziny spotkania, obejmował:

- prezentację działalności Sekcji Energetyki w kadencji 2002   -2006 r. oraz zamierzone działania w najbliższym okresie i   na lata 2008 - 2009.

- dyskusję na temat działalności SEP i form współpracy   Stowarzyszenia z firmami i instytucjami związanymi z   energetyką.

Szczegółowe informacje z działalności przygotował Przewodniczący Sekcji Energetyki Oddziału kol. Albin Trybus. Wypowiedzi uczestniczących w spotkaniu gości; m.in. Prezesa Elektrociepłowni Zabrze S.A., kol. Jerzego Ptaka i Prezesa ZPBE Energopomiar - Elektryka Gliwice, kol. Daniela Pawłowskiego przyczyniły się do wzbogacenia dyskusji o formach i kierunkach działalności naszej Sekcji jak też Oddziału. Biorący udział w spotkaniu Prezes Oddziału kol. Prof. K. Gierlotka dziękując za dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem, podkreślił, że liczymy na jej kontynuację oraz na udział zaprzyjaźnionych firm i instytucji w kolejnych imprezach stowarzyszeniowych.

W załączeniu do informacji, kilka foto-ilustracji.

 

24.9.2007 Zebranie Zarządu


W dniu 24 września 2007 r., odbyło się planowe zebranie Zarządu Gliwickiego Oddziału SEP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. W pierwszym punkcie zebrania odbyło się wręczenie legitymacji rzeczoznawców SEP kol. kol. Tadeuszowi Wypychowi i Pawłowi Warczyńskiemu. Następnie kol. Daniel Pawłowski przedstawił prezentację ze swojego pobytu w dalekiej Australii. Owacje słuchaczy były dowodem, że wspomnienia z dalekiego kraju wszystkim sie spodobały. W kolejnym punkcie kol. Sielski odczytał protokół z poprzedniego zebrania, który Zarząd zaaprobował bez uwag. Informacje o działalności Prezydium w okresie od poprzedniego zebrania Zarządu do dziś przedstawił Prezes Gierlotka ilustrując przeźroczami najważniejsze punkty prac tego gremium. Wystąpienie swoje kol. prezes zakończył relacją z ustaleń Rady Prezesów która miała miejsce 7 bm. w Zamościu. Główny problem, czy organizacja nasza ma być elitarna czy masowa, choć poruszany, nie doczekał się rozstrzygnięcia. Kolejne zmiany w Statucie mogą być wprowadzone dopiero na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, planowanym na grudzień br. Kol. A. Ciepły poinformował o bieżących pracach Zarządu Głównego, odsyłając zainteresowanych do strony internetowej www.sep.com.pl gdzie publikowany jest biuletyn Infosepik zawierający wszystkie szczegóły działalności ZG. Kol. A. Sielski zaapelował o zainteresowanie się kolegów zmianami proponowanymi w Statucie. Dokument Statutu wraz z proponowanymi zmianami jest dostępny w Sekretariacie naszego Oddziału. Postanowiono, że najbliższe Prezydium 1. X. będzie zebraniem otwartym, na którym będzie można podyskutować o głównych problemach artykułowanych przez Radę Prezesów i proponowanych zmianach Statutu.
Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły zebranie. Kolejne zebranie Zarządu Oddziału planowane jest na 29 października 2007 r.

    
    
    

 

24.9.2007 Zapomogi


Zespół ds. wyróżnień i pomocy koleżeńskiej przypomina o możliwości przyznania zapomóg dla będących w trudnej sytuacji materialnej koleżanek i kolegów oraz rodzin po zmarłych członkach SEP. Wnioski na nowych drukach (do pobrania w sekretariacie lub tutaj) należy składać w Sekretariacie Oddziału lub przesłać pocztą do końca listopada br.

Pobierz wniosek

 

19.9.2007 Posiedzenie Prezydium Zarządu


W dniu 17 bm., odbyło się planowe posiedzenie Prezydium Zarządu O/Gl. SEP. Zebrani wraz z zaproszonymi gośćmi omówili szczegółowo problemy pracy Zespołu ds. Konferencji i Odczytów. Postanowiono że Prezydium powróci do tego tematu za dwa tygodnie, a zainteresowani przeanalizują - w konsultacji z Zespołem ds. Kół i Kołem przy Pol. Śl. -możliwości ożywienia działalności w planie przyszłego roku. Kol. Skarbnik przedstawił symulacje przychodów i kosztów do końca br. Symulacja ta, stanowiła podstawę do opracowania budżetu przychodów i wydatków, który przesłany zostanie do Zarządu Głównego. Omówienie spraw bieżących i wolnych wniosków zakończyło posiedzenie.

 

14.9.2007 ENERGTAB 2007


W dniu 12.09.2007 grupa kolegów z naszego Oddziału, z Prezesem prof. Gierlotką na czele, uczestniczyła w seminarium zorganizowanym przez Oddział Bielsko-Bialski SEP w trakcie targów ENERGETAB 2007. Zaproszeni wysłuchali prezentacji kilku firm z branży jak ELKO EP Poland, ELEKTROBUDOWA i ABB. Następnie była okazja do swobodnych rozmów w koleżeńskim gronie przy muzyce i poczęstunku. Współorganizatorem seminarium była Śl. Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.


    
    

 

12.9.2007 Wycieczka do Kazimierza Dolnego


W dniach od 7 do 9 września 2007 roku grupa kolegów z naszego Oddziału przebywała na wycieczce integracyjnej do Kazimierza Dolnego. Imprezę zorganizował kol. Boba wkładając w nią maksimum zaangażowania i troski. Pomimo zamówienia, pogody jednak "nie dowieźli". Wyjazd rozpoczął się w deszczu, ale potem było nieco lepiej. Nie przeszkadzało to jednak uczestnikom w realizowaniu planu.
Po zwiedzeniu zabytków Szydłowca i Puław dotarliśmy pod wieczór do Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym gdzie zarezerwowany był nocleg. Wieczorny spacer po rynku kazimierzowskim z powodu opadów, zakończyliśmy w podgrupach, w licznie otwartych kawiarenkach i barach. Rzeczywiście atmosfera miejsca jest nie do opisania malownicza. Dalsze zwiedzanie Kazimierza przełożono na sobotni poranek. Rano pogoda się bardzo poprawiła, więc bez przeszkód dokończyliśmy zwiedzanie Kazimierza i udaliśmy się do Kozłówki. Uroki pałacu są nie do podważenia, a zbiory socrealizmu przywołały wiele choć nie zawsze miłych wspomnień.
Kolejny na naszej trasie Lublin oferował także wiele wrażeń, szczególnie na starówce. Na wety zwiedziliśmy jeszcze Nałęczów. Każde z wymienionych miejsc wymagałoby oddzielnego opisania, ale w konkluzji wszystkim się podobało. Dzień drugi zakończyła kolacja koleżeńska z tradycyjnymi śpiewami piosenek biesiadnych do których oprawę muzyczną zapewnił miejscowy duet instrumentalistów. Ujawniły się nowe talenty.
W niedzielny poranek po pożegnaniu z rynkiem kazimierskim opuszczaliśmy bez żalu miasto bo zaczął padać deszcz. Jednak w Sandomierzu znów mieliśmy szczęście bo udało się zwiedzanie bez opadów. Na zakończenie pałac w Baranowie, perełka w swoim rodzaju odbudowana dzięki siarce jest obecnie udostępniana wszystkim chętnym. Może uda się kiedyś zorganizować tam biesiadę? Z tą nadzieją wróciliśmy do Gliwic w późnych godzinach nocnych.

Galeria zdjęć

 

5.9.2007 Relacja z posiedzenia Prezydium


5 września 2007 r. Odbyło się planowe posiedzenie Prezydium OGl SEP. Zebrani po wysłuchaniu protokołu z poprzedniego zebrania, ustalili pozycje porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu Oddziału. Następnie poświęcono wiele uwagi relacjom Zespołu ds. Integracji na temat imprez przygotowywanych w planie pracy na przyszły rok. Wysłuchano relacji z działalności Sekcji Naukowo - Technicznych, oraz omówiono planowane imprezy. Sprawy bieżące i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

 

5.9.2007 Ogłoszenie


Prezydium Zarządu informuje że, otwarte zebranie Zarządu naszego Oddziału odbędzie się w dniu 24 września 2007 r. (poniedziałek) w sali Konferencyjnej NOT, przy ul. Górnych Wałów 25 w Gliwicach.
Początek zebrania o godz. 15.30

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wręczenie legitymacji rzeczoznawców SEP.
3. Prelekcję "Wrażenia z Australii" - wygłosi Kol. Daniel     Pawłowski (koło przy ZPBE "Energopomiar").
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Informacje z pracy Prezydium i agend Zarządu Ogl. oraz     Zarządu Głównego SEP.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Liczymy na niezawodne przybycie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału

Kazimierz Gierlotka

 

1.9.2007 Prelekcja


Zespół ds. integracji środowiska szczególnie poleca prelekcję prof. Mariana Bietkowskiego, uczestnikom dwóch SEP-owskich wycieczek do Lwowa w czerwcu br., gdyż stanowić to będzie rozszerzenie wiedzy historycznej o zabytkach, które widzieliśmy z autopsji.

Na prelekcji przewidziany jest niewielki poczęstunek, dlatego odpłatność wynosi 7 ,- zł

 

22.8.2007 Posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału


20 sierpnia 2007 r. odbyło się planowe posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani omówili sprawy organizacyjne wycieczki do Kazimierza i główne punkty działalności naszego Oddziału w IV kw. br. Są jeszcze miejsca na organizowaną we wrześniu wycieczkę i wszyscy chętni członkowie naszego Oddziału mogą sie jeszcze zapisać. Jeżeli nie będzie zgłoszeń, organizatorzy zwrócą się z ofertą do innych stowarzyszeń zrzeszonych w NOT.
Wyznaczono konkretne terminy posiedzeń prezydium i zebrań Zarządu, precyzując konkretną tematykę. Najbliższe otwarte zebranie Zarządu zaplanowano na 24 września br. W sprawach bieżących omówiono problemy zespołu konsultacyjnego z dostępem do aktualnych norm i aktów prawnych, a kol. L. Pinko złożył relację z udziału naszej delegacji na uroczystym zebraniu Zarządu Głównego SEP poświęconego jubileuszowi 80 lecia urodzin kol. Jacka Szpotańskiego. W wolnych wnioskach poruszono temat obchodów 55-lecia istnienia naszego Oddziału w przyszłym roku i zadań komisji historycznej z tym związanych. Następne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 3 - go września br.

 

21.8.2007 80-lecie kol. Jacka Szpotańskiego


17 bm. delegacja naszego Oddziału w osobach kolegów Makowskiego, Pinki i Trybusa uczestniczyła w uroczystym zebraniu w Warszawskim Domu Technika, zorganizowanym z okazji 80-cio lecia urodzin kol. Jacka Szpotańskiego (Członka Honorowego SEP). Ten zasłużony dla Energetyki i naszego stowarzyszenia jubilat został uhonorowany przez Zarząd Główny (któremu prezesował w trzech kadencjach) i delegacje wszystkich Oddziałów regionalnych. Wraz z życzeniami z Oddziału Gliwickiego SEP zawartymi w adresie, które złożył kol. L. Pinko, wręczono jubilatowi obraz przedstawiający Rynek Gliwicki, przypominający liczne wizyty Jubilata w Gliwicach, zapewniając przy tym, że zawsze znajdzie w naszym mieście licznych przyjaciół i kolegów.
Zgromadzeni odśpiewali Jubilatowi gromkie "sto lat".

 

30.7.2007 Jubileusz 75 lecia urodzin


W dniu 29 lipca br. kol. Bronisław BETKIEWICZ obchodził jubileusz 75 lecia urodzin. Z tej okazji 27 bm. odbyło się przyjacielskie spotkanie kolegów z Jubilatem, na którym złożono Mu życzenia 150 lat życia, kwiaty wraz ze stosownym adresem i album z fotogramami Lwowa.
Kol. Bronisław Betkiewicz urodził się we Lwowie i ukończył Politechnikę Lwowską w roku 1955 jako magister inżynier. Po repatriacji ukończył studia podyplomowe w Politechnice Śląskiej (1975). Zawodowo czynny w branży górniczej, kolejno w Biurze Projektów i Wdrażania Typizacji Górniczej w Katowicach, Ośrodku Automatyki i Pomiarów Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Zabrzu, Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu węglowego w Zabrzu oraz Urzędzie Górniczym w Katowicach skąd przeszedł na emeryturę.
Do SEP należy od 1966 roku poświęcając się pracy w Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej pełniąc różne funkcje w jej władzach. Od 2002 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gliwickiego SEP.
Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP.

(na podstawie wydawnictwa historycznego kol S. Partygi "Zarys dziejów - 50 lat Oddziału Gliwickiego SEP".)

    

 

21.7.2007 Posiedzenie Prezydium Zarządu


W dniu 17 lipca 2007 r, odbyło się planowe wakacyjne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes kol. Kazimierz Gierlotka, przedstawiając porząsdek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag i uzupełnień. W zebraniu tradycyjnie uczestniczył kol. Betkiewicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zakończono część oficjalną. W części nieoficjalnej złożono najszczersze życzenia wraz ze stosownymi adresami kolegom jubilatom:
Andrzjowi Ciepłemu - z okazji 65 rocznicy urodzin,
Zbigniewowi Dąbrowskiemu - z okazji 60 rocznicy urodzin,
oraz kolegom:
Tadeuszowi Lipińskiemu - z okazji 76 rocznicy urodzin,
i Prezesowi Kazimierzowi Gierlotce - z okazji 61 rocznicy urodzin, obchodzonych przez nich w ostatnich dniach.
Odśpiewano gromkie 100 lat i wzniesiono toasty na
zdrowie ;-)

Galeria zdjęć

 

15.6.2007 Relacja ze spotkania szkoleniowego


W dniu 14 bm. delegacja Zarządu na zaproszenie ZPUE, gościła na spotkaniu szkoleniowym we Włoszczowej. Uczestników powitał w firmie dyr ds. handlowych Ryszard IWAŃCZYK informując o tradycji i stanie bieżącym Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych S.A.
Firma instalatorska jednoosobowa w ciągu 19 lat przekształciła się w znaczące przedsiębiorstwo w branży, grupę kapitałową notowaną na GPW. Zatrudnia ok. 2500 pracowników przy wolumenie produkcji ok. 300 mln. zł. Firma ZPUE jest znaczącym pracodawcą w okolicy i prowadzi intensywną politykę eksportową na wielu kierunkach. Produkuje prawie wszystko, co jest potrzebne w branży elektroenergetycznej. Swój sukces zawdzięcza roztropnej polityce polegającej na realizowaniu oczekiwań klientów i szerokim planowaniu swojego rozwoju. Celem spotkania szkoleniowego było zapoznanie zaproszonych z programem produkcyjnym i możliwościami firmy. Po obiektach produkcyjnych oprowadzali nas Dyrektor Regionalny Andrzej GRZYBEK i Arkadiusz SWACH.
Na zakończenie pobytu zostaliśmy zaproszeni do uroczej Bacówki mieszczącej się na terenie zakładu gdzie w nieskrępowanej atmosferze mogliśmy wymienić prezenty i posilić się po wyczerpującym zwiedzaniu. Dokonaliśmy także ceremonii upamiętnienia pobytu, przez zawieszenie tablicy z naszymi podpisami na "ścianie wspomnień". Wszyscy wyrazili nadzieję, na ponowne spotkanie z okazji zbliżającej się 20 rocznicy istnienia firmy.

Galeria zdjęć

 

12.6.2007 Zebranie Zarządu


Zgodnie z zapowiedzią w dniu 11 bm., odbyło sie uroczyste, otwarte zebrania Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, poświęcone obchodom Międzynarodowego Dnia Elektryki. Zebranie otworzył i zgromadzonych gości powitał Prezes prof. Kazimierz GIERLOTKA. Okolicznościową prelekcje, ilustrowana pokazem slajdów, pt. "Inż. Kazimierz Szpotański - współtwórca polskiego przemysłu elektrotechnicznego" - wygłosił kol. Ludwik PINKO. Po prelekcji Prezes zaprosił uczestników a lampkę wina i wygłosił okolicznościowy toast. Po wypełnieniu pozostałych punktów organizacyjnych porządku Zebrania zgromadzeni udali sie do salki szkoleniowej SEP, gdzie dokonano odsłonięcia galerii prezesów naszego Oddziału zgromadzonej i wykonanej staraniem Komisji Historycznej której przewodniczy kol. Pinko.
Po zebraniu Zarządu odbyło się otwarte spotkanie kolegium Sekcji Energetyki, gdzie wszyscy zgromadzeni złożyli najszczersze życzenia z okazji 75 urodzin kol. Albinowi TRYBUSOWI.
Była to okazja do powspominania postaci zaprezentowanych w galerii prezesów i wymiany planów urlopowych, oraz świeżych wspomnień z wycieczki do Lwowa.

Galeria zdjęć

 

 

9.6.2007 Wykłady


Dziekan Wydziału Elektrycznego i Kierownik Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
zapraszają na wykłady

prof. Stephena J. Doddsa

pt:
"Hyper-Sliding Mode Control"
w poniedziałek 11.06.2007 r.,
godz. 8:30 do 10:00
w sali 615 Budynek A Wydziału Elektrycznego, ul. B. Krzywoustego 2

oraz
"Observer Based Robust Control"
we wtorek 12.06.2006 r.,
cz. 1 godz. 11:30 - 13:00 i cz. 2 13:15 - 14:15,
w sali 103 Budynek B Wydziału Elektrycznego, ul. Akademicka 10

Prof. Stephen J. Dodds jest wykładowcą w University of East London, School of Computing and Technology. Jest znanym międzynarodowym ekspertem w zakresie teorii i praktyki sterowania specjalizując się w Forced Dynamic Control. Pracował w międzynarodowym projekcie "3D Spacecraft control in applications to microsatelites with stabilization of its position".

 

5.6.2007 Wycieczka do Lwowa


W niedzielę późnym wieczorem powróciła z wycieczki do Lwowa pierwsza grupa koleżanek i kolegów, którzy udali się w tą sentymentalną podróż. Uczestnicy po drodze na wschód zwiedzili pałac w Łańcucie i po krótkiej odprawie granicznej wjechaliśmy na drogę, która doprowadziła nas do miasta wspomnień. Przepiękny krajobraz wschodniego Roztocza umilał nam drogę do celu. W granice miasta wjechaliśmy ulicą Grodecką, która doprowadziła nas aż do centrum, do hotelu "Lwów". Po zakwaterowaniu się prawie wszyscy wyszli na spacer po Wałach Hetmańskich, a niektórzy doszli aż do Rynku. Nocny Lwów nie zawiódł, miasto jest podświetlone i udekorowane iluminacjami. Na drugi dzień rozpoczęliśmy metodyczne zwiedzanie od Wysokiego Zamku i kopca Unii Lubelskiej skąd panorama miasta prezentuje sie najokazalej. Wypełniliśmy wszystkie pozycje programu, a Pan Stanisław, który był naszym przewodnikiem co krok przypominał nam przedwojenne nazwy ulic i placów, a także byłe przeznaczenie oglądanych obiektów. Zwiedzanie w pierwszym dniu zakończyliśmy w Operze, podziwiając obiekt będący dumą Lwowiaków. Wspólne spotkanie wieczorne przy biesiadnym stole było ukoronowaniem tego dnia. Bawiliśmy się przy muzyce do późnego wieczora. Dzień drugi rozpoczęliśmy od przejazdu na Cmentarz Łyczakowski, który jako sławna nekropolia, jest szczególnego rodzaju zapisem historii, starej i najnowszej. Po przejściu na Cmentarz Orląt mogliśmy naocznie stwierdzić, jak pięknie został odrestaurowany, a wielu miało okazję zadumać się nad historią losów tych, których presja historii skłoniła do skrajnych wyborów. Wszak o polskość Lwowa walczyły tam nawet dzieci. Młyny historii nie zatarły jednak pamięci o ich bohaterstwie. Po powrocie do centrum zwiedzaliśmy zabytki starówki i odwiedzaliśmy kolejne miejsca warte zobaczenia. W nostalgicznych nastrojach wracaliśmy do hotelu przygotować się do wyjścia na spektakl premierowy w Operze Lwowskiej. Wystawiono brawurowo "Rycerskość wieśniaczą" Mascagniego w wersji oryginalnej. Choć znajomość włoskiego nie była na widowni powszechną, nie stanowiło to przeszkody, bo treść dialogów była wyświetlana na zawieszonej nad sceną gazecie elektronicznej tak, że wszyscy mogli domyślić się w której części libretta znajdujemy się w danej chwili. Śliczna muzyka, piękne głosy, zgrany balet i porywający chór, były prawdziwą ucztą wieczoru. Nie darmo Lwowiacy są dumni ze swojego, znanego na świecie teatru operowego. W niedzielny poranek nadszedł czas pożegnania z tym prześlicznym miastem. Wyjechaliśmy w kierunku północnym. aby oglądnąć jeszcze Żółkiew i na wety klasztor obronny bazylianów w Krechowie.
Powrót do kraju zakłóciła nam tylko długa odprawa graniczna, która znacznie opóźniła nasz przyjazd do Gliwic. Mamy nadzieję, że i druga grupa wycieczkowa będzie tak samo zachwycona jak pierwsza.
na zakończenie kol. Pinko w imieniu wszystkich uczestników gorąco podziękował kol. Kazimierzowi Bobie za ogromny trud i wkład pracy w zorganizowanie tej imprezy.

Galeria zdjęć
Wideo

 

27.5.2007 Sympozjum


W dniu 25.05.2007 r. odbyło sie sympozjum "Wybrane problemy techniki wysokich napięć".
Sympozjum otworzył prof. Zbigniew GACEK, a następnie oddał głos dziekanowi Wydziału Elektrycznego, który podkreślił ważny dla środowiska wątek kultywowania tradycji nauczycieli tworzących szkoły. Działalność społeczno - wychowawczą prof. Stępniewskiego podkreślił prezes SEP prof. Barglik wspominając własne spotkania z profesorem w czasach studenckich. Przewodnictwo sympozjum przejął kol. Albin TRYBUS udzielając głosu prof. Gackowi, który opisał sylwetkę profesora Stępniewskiego, zwracając także uwagę na jego humanistyczne zainteresowania. Następnie głos zabrał prof. Kałużny relacjonując obszernie udział profesora Stępniewskiego w konstruowaniu izolatorów wysokich napięć.
Wykład prof. Gacka o ewolucji współczesnej techniki wysokich napięć bardzo ciekawie umiejscowił tę problematykę, tak bliską profesorowi Stępniewskiemu, na współczesnej platformie badawczej. Autor zapowiedział publikację tego materiału w czasopiśmie branżowym "Energetyka" w jednym z najbliższych numerów wraz z pozostałymi materiałami sympozjum, jeśli inni autorzy zechcą je dołączyć. Konkludując prof. Gacek stwierdził, że istnieje wyraźny postęp w technice wysokich napięć objawiający się ciągłym zmniejszaniem wymiarów układów izolacyjnych oraz postępem w koordynacji izolacji i rozwojem ograniczników przepięć.
Kolejny mówca p. Z. Pol snuł refleksje o profesorze Stępniewskim, zwracając uwagę na szczególne cechy osobowości profesora wykorzystywane przez niego do oddziaływania na inżynierów których wychowywał.
Działalność normalizacyjną profesora Stępniewskiego wspominał kol. B. Zaborowski wprowadzając bardzo osobisty wątek wspomnieniowy pobrzmiewający do dziś w Boguchwale. Współpraca z profesorem na niwie komitetu normalizacyjnego pozwalała poznać metody pracy i jego dociekliwość wspartą intuicją i przenikliwością umożliwiającą dotarcie do źródła problemów. Tak powstał zbiór trzech norm opracowanych prze profesora, które stale się rozwijając i dostosowując do aktualnych warunków są aktualne do dziś.
Wspomnienia p. C. Karwata miały bardzo osobisty charakter i były ubarwione galerią nazwisk osób które w trakcie kontaktów z promotorem, poznał na terenie uczelni. jako walor, podkreślił spotkanie z nowym środowiskiem, przemysłem i światem. Umiejętność gradacji problemów i życzliwość to zalety pozyskane w nowym miejscu pracy. Wystąpienie zakończył wspomnieniami z obrony pracy doktorskiej, która odbywała sie w tej samej sali w której obradowaliśmy dziś. Dobry promotor to podstawa dalszej pracy na niwie nauki. Dobry promotor, żołnierz podziemia, także pisał wiersze dla przyjaciół i wielu z obecnych na tej sali ma je w swoich wspomnieniach.
Profesora wspominał także prof. J. Winkler z Wrocławia, a kol. T. Lipiński przypomniał sympatię profesora dla Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, którego członkiem także był profesor Stępniewski.
Odczytanie przez dr B. Witka listów od prof. Fekecza i prof. J. Skubisa,którzy nie magli przybyć na nasze sympozjum zakończyło obrady. Wspólny obiad w stołówce studenckiej był okazją do dalszej nieskrępowanej dyskusji o czasach gdy profesor był wśród nas. 

20.5.2007 Konferencja


Prawie 80 uczestników Konferencji zorganizowanej przez Sekcję Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP i Politechnikę Śląską w Zabrzu zastanawiało się w piątek 18 bm., nad zabezpieczeniem dostaw ciepła dla zachodniej części Górnego Śląska. Konferencję otworzył kol. przewodniczący Sekcji mgr inż. Albin Trybus, witając zaproszonych przedstawicieli nauki, polityki i samorządów lokalnych, których zgromadziła troska o bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców naszego obszaru. Referat wprowadzający przedstawił kol. prof. Jan Popczyk. Koncepcję rozwoju Elektrociepłowni Zabrze scharakteryzował prezes J. Ptak. Poglądy samorządów lokalnych zaprezentował dr J. Ziora z Urzędu Marszałkowskiego . Aspekt ekologiczny omawianej problematyki przypomniała p. senator Jadwiga Rudnicka. Po przerwie zgromadzeni wysłuchali prezentacji p. J. Janusa z ZEC Bytom i p. M. Januszewskiego z Vattenfall Heat Poland.
W dyskusji głos zabrali: reprezentant PEC Gliwice, przedstawiciel gazowników z GOG Zabrze i przedstawiciel przemysłu, który poruszył kwestię białych certyfikatów dla dostawców ciepła odpadowego z procesów technologicznych do miejskich systemów ciepłowniczych.
Dyskusję podsumował prof J. Popczyk zwracając uwagę dyskutantów na rozwiązania preferowane przez Unie Europejską i wzrost cen energii z tytułu "kolorowania" energii, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego wraz z dopasowaniem (zmniejszeniem) mocy źródła w które inwestujemy. Zwrócił również uwagę na odmienny punkt widzenia osób zajmujących się wykorzystaniem istniejących zasobów, a osobami odpowiedzialnymi za nakłady inwestycyjne. Ci pierwsi muszą się skupić na optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów, ci drudzy patrzą na problem okiem bankierów zainteresowanych zwrotem z nakładów inwestycyjnych.
Zgodnie z planem o 15:00 przewodniczący kol. Trybus zamknął obrady dziękując za interesującą dyskusję i wyraził nadzieję,że temat nurtujący środowisko nadal będzie tematem kolejnych konferencji.

Rozwój systemów zasilania zachodniej części Górnego Śląska w ciepło w świetle unijnego pakietu energetycznego 3x20

Korzyści wynikające z inwestycji przyłączeniowych realizowanych wspólnie przez przedsiębiorstwa wytwarzające i przesyłające ciepło na przykładzie EC Pruszków i rynku w Warszawie

ZEC BYTOM S.A. na lokalnym rynku ciepła 

16.5.2007 Najblizsze konferencje-sympozja


Najbliższe konferencje, sympozja, których współorganizatorem jest Oddział Gliwicki SEP:

1. 18 maja 2007 r. "Bezpieczeństwo dostaw ciepła do
zachodniej części Górnego Śląska. Miejsce: Politechnika Śl. Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze ul. Roosvelta 26- 28.

2. 23 maja 2007 r. "Ochrona przeciwporazeniowa" (seminarium szkoleniowe). Miejsce: Gliwice ul. Górnych Wałów 25 ( sala konferencyjna NOT).

3. 25 maja 2007 r. "Wybrane problemy techniki wysokich napięć" Sympozjum poświęcone pamięci profesora Tadeusza Stępniewskiego. Miejsce: Politechnika Śl. Wydział Elektryczny, Gliwice ul. Bolesława Krzywoustego 2.


 

16.5.2007 Wycieczka do Kazimierza Dolnego


Oddział Gliwicki SEP planuje zorganizować we wrześniu br.
wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Wiecej informacji dostępnych po kliknięciu na odnośnik.

 

15.5.2007 Otwarte zebranie Zarządu


W dniu 14 maja 2007 r. odbyło się otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP tym razem w Politechnice Śląskiej w sali Rady Wydziału Elektrycznego. Zebranie poświęcone było uczczeniu Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Kazimierz GIERLOTKA przedstawiając program spotkania. (prezentacja w załączeniu).

Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego oraz z postanowieniami konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w 2006 r. (Antalaya, Turcja) postanowiono obchodzić dzień 17 maja na całym świecie jako "Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego"
Data 17 maja została wybrana na upamiętnienie utworzenia w dniu 17 maja 1865r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych.
Na mocy uzgodnień z Kierownictwem Ministerstwa Transportu Stowarzyszenie Elektryków Polskich współorganizuje tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, które przebiegają pod ogłoszonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) hasłem:
"Łączenie młodych perspektywą technik informacyjnych i komunikacyjnych".

W porządku obrad, zorganizowanych przy pomocy Koła przy Politechnice, oprócz punktów organizacyjnych znalazła się prelekcja mgr inż R. Sokoła pt. "Internet - bezpieczeństwo na codzień".

Po prelekcji wielu kolegów zadawało konkretne pytania dotyczące omawianej problematyki.

W części organizacyjnej zebrani przyjęli regulamin Zespołu ds. Wyróżnień i Pomocy Koleżeńskiej.
Następnie kol. Prezes poinformował działaniach prezydium i pracach zarządu od ostatniego zebrania oraz zrelacjonował obrady posiedzenia Rady Prezesów. Szczegóły działania Zarządu głównego uzupełnił kol. Andrzej Ciepły informując że wszystkie informacje z działalności zainteresowani mogą uzyskać na stronie Zarządu Głównego w biuletynie "Infosepik" .

W sprawach bieżących kol. kol. Sielski i Boba poinformowali o przygotowywanych zamierzeniach na najbliższy okres.
Na tym zebranie zakończono.

Prezentacja - "Internet - bezpieczeństwo na codzień"

 
 
 

 

23.4.2007 Biesiada


W dniu 21 bm. po raz IV spotkaliśmy się na tradycyjnej już Biesiadzie SEP. Tym razem w ponad 100 osobowej grupie spotkaliśmy się w "Chacie Polaka" w Brzezince. Na uczestników czekały zastawione stoły i zespół wokalno - muzyczny znany nam wszystkim z poprzednich biesiad. Zgromadzonych powitał kol. Kazimierz Boba wymieniając, oprócz władz Oddziału i przedstawicieli Uczelni, przede wszystkim członka honorowego SEP kol. Tadeusza Lipińskiego, oraz wszystkie koleżanki i kolegów, szczególnie z kół przy Politechnice i przy Vattenfall.
Dla ułatwienia teksty piosenek wyświetlano na dużym ekranie. Bawiliśmy się doskonale. W przerwach przygrywał nam miejscowy DJ - tak, że miłośnicy tańca także mogli wyhasać się do woli.
Wytańczeni i rozśpiewani mamy nadzieję na kolejną Biesiadę, która będzie już V (jubileuszowa?).

Galeria zdjęć

 

18.4.2007 Obrady Prezydium Zarządu Oddziału


W dniu 16.04.2007 r. obradowało Prezydium Zarządu naszego Oddziału na planowanym posiedzeniu, poświęconym organizacyjnym sprawom roboczym. Obradowano pod przewodnictwem Prezesa prof. Kazimierza Gierlotki, w prawomocnym składzie przy obecności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu porządku i odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie zebrania wysłuchali relacji kol. J. Kapinosa z działań Koła SEP przy Politechnice Śląskiej na terenie szkół m. Rybnika (dyplom w załączeniu), oraz przygotowań do obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. 8 maja jest planowany wykład na Wydziale Elektrycznym dla studentów i uczniów szkół średnich oraz gimnazjalnych, a 14 maja zebranie Zarządu Oddziału na terenie Uczelni poświęcone temu tematowi.
W kolejnym punkcie obrad zastanawiano się nad sposobem uczczenia Międzynarodowego Dnia Elektryki obchodzonego w rocznicę śmierci Ampera tj. 10 czerwca. Podzielono się zadaniami jakie należy podjąć w tym temacie do kolejnego posiedzenia prezydium. Przyjęto punkty porządku najbliższego zebrania Zarządu planowanego na 14 maja, a sprawy bieżące i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

 

5.4.2007 Aktualności z kół


INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ FIRMĘ LEGRAND POLSKA SP. Z O.O.

W dniu 27.03 2007r w godzinach popołudniowych odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę Legrand Polska sp. z o. o.

Celem tego szkolenia była praktyczna nauka składania skrzynek rozdzielczych. W szkoleniu brało udział 18 studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej należących do Studenckiego Koła SEP. Studenci pracowali na urządzeniach firmy Legrand Polska sp. z o. o. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w tego rodzaju szkoleniu. Zajęcia te były bezpłatne.
Kolejne szkolenie zostało ustalone na 12.04.2007 dla pozostałych członków Studenckiego Koła SEP (jest możliwość zobaczenia jak to wygląda). Jest to drugie tego typu spotkanie. Na pierwszym spotkaniu Studenci zaznajomili się z produktami firmy Legrand Polska sp. z o.o. Atmosfera na obu spotkaniach była bardzo przyjazna, sprzyjająca zdobywaniu wiedzy. Studentom została przestawiona również możliwość brania udziału w praktykach zawodowych w firmie Legrand Polska sp. z o. o. (oddział Katowice) na bardzo atrakcyjnych warunkach ( w godzinach dopasowanych do planu studiów).

Firma Legrand Polska sp. z o. o. organizuje tego typu szkolenia dla uczniów szkół średnich. Myślę, że warto się tym zainteresować gdyż jest to doskonały sposób na zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Anna Brodala

Osoba z która można się skontaktować w sprawie szkolenia:
Krzysztof Majta
tel:603 398 027
e-mail: krzysztof.majta@legrand.com.pl


 

3.4.2007 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniu 2 bm. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału gliwickiego SEP poszerzone o prezesów Kół. Zebranie otworzył Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Zebrani przyjęli porządek obrad i odczytane przez kol. Sielskiego protokoły z dwóch poprzednich zebrań. Protokoły przyjęto bez zmian.
Następnie kol. B Szewc przedstawił, bogato ilustrowane przeźroczami wspomnienia z wyprawy w Himalaje.
Regulamin zespołu ds. Kół przedstawił kol. A. Sanocki, a kol. W. Matulka zapoznał zebranych z regulaminem komisji szkoleniowej. Zarząd zatwierdził oba regulaminy.
Na wniosek kol. Kierzkowskiego zarząd podjął uchwałę o rozszerzeniu działalności gospodarczej Oddziału o sprzedaż książek.
Kol. A. Sanocki omówił działalność Kół w ubiegłym roku, a kol. kol. prezesi K. Ochwat, W. Matulka, J. Panek, M. Sopa, A. Chachulski, B. Słowiński, J. Kapinos, z. Talarek, J. Tomczyk i A. Sielski omówili zamierzenia pracy Kół na najbliższe miesiące do końca bieżącego roku, dzieląc się problemami utrudniającymi działalność codzienną i chwaląc się zapowiadanymi atrakcjami.
Następnie kol. Prezes krótko streścił działania prezydium Oddziału na przestrzeni od ostatniego zebrania.
Sprawy bieżące i wolne wnioski, w których na temat normalizacji głos zabrali kol. kol. K. Boba i A. Ciepły.
Kol. Kierzkowski poinformował o przyjęciu, przez ZG SEP naszego bilansu za ubiegły rok (to już po raz ostatni - mamy od tego roku samodzielność finansową), a prezesom Kół przekazał wykazy płacenia składek apelując o usunięcie zaległości.
Kol. A. Sielski poinformował o terminach najbliższych działań Sekcji Energetyki tj. seminarium z Elektrociepłownią Zabrze, Sympozjum z Politechniką poświęconym prof. Stępniewskiemu oraz szkoleniu w ZPUE Włoszczowa.
Po wyczerpaniu porządku obrad, na tym zebranie zakończono.

 

 

26.3.2007 KonkursNOT zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie organizowanym przez PARP. Więcej informacji na stronie
http://www.parp.gov.pl/index/more/272


 

26.3.2007 Sympozjum


Zapraszamy do udziału w Sympozjum pt.:

"Wybrane problemy techniki wysokich napięć"

Organizowanym w dniu 25 maja 2007 r. na Wydziale Elektryczny Politechniki Śląskiej

Do pobrania:
Pełna infomacja
Karta zgłoszenia


 

6.3.2007 Sympozjum


Zapraszamy do udziału w Sympozjum Naukowo-Technicznym pt.:

"Zabezpieczenia elekroenergetyczne w zakładach górniczych"

Organizowanym w dniu 3 kwietnia 2007 r.

Do pobrania:
Zaproszenie
Karta uczestnictwa

 

 

23.2.2007 Spotkanie Prezydium Zarządu


W dniu 19 lutego 2007 r. odbyło się planowe spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Kazimierz GIERLOTKA. Po przyjęciu porządku obrad, kol. Andrzej Sielski przedstawił protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń, które zebrani przyjęli bez uzupełnień.
W programie spotkania oprócz punktów rutynowych umieszczono informację o podpisaniu porozumienia między ZG SEP a Oddziałem Gliwickim, którą przedstawił Kol. Prezes. Porozumienie umożliwia objęcie wypracowanego przez Oddział majątku na własność, co jest szczególnie istotne w świetle obowiązujących przepisów podatkowych.

Podsumowując w kolejnym punkcie działalność Oddziału w ubiegłym roku, kol. Prezes wymienił wszystkie główne pozycje obchodów, konferencje, seminaria, imprezy artystyczne i towarzyskie. Podkreślił jednocześnie, że część działalności odbywała się w Kołach.

Następnie kol. Skarbnik przedstawił rozliczenie kosztów za rok ubiegły stwierdzając, że wstępny bilans roku ubiegłego na działalności statutowej jest ujemny, czyli koszty przekraczają przychody, ale braki - zgodni z założeniami - pokryła działalność gospodarcza tak, że w sumie bilans "wyszedł na zero". Przedstawił także preliminarz wydatków i przychodów na rok, 2007 który zebrani przyjęli jednogłośnie.

Przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym kolejną porcję regulaminów jednostek organizacyjnych naszego Oddziału.

Sprawy bieżące i wolne wnioski zakończyły posiedzenie. 

16.2.2007 Zaproszenie na biesiadę


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia 2007 (sobota) w godzinach 17.30 - 23.00 w restauracji CHATA POLAKA Gliwice ul. Kozielska 297 ( za Starymi Gliwicami w kierunku na Kleszczów) odbędzie się IV biesiada SEP-ców Gliwickiego Oddziału..
Organizatorzy zapewniają:

wyżywienie (kufel piwa, przystawki, ciepłe danie)
śpiewy przy akompaniamencie gitarowo - akordeonowym
śpiewnik wyświetlany na ekranie
muzykę mechaniczną do tańca

Koszt imprezy w przeliczeniu na uczestnika wynosi 54 zł i jest w częściowo dofinansowany przez Gliwicki Oddział SEP.

Kliknij na odnośnik aby pobrać pełną treść zaproszenia.

 

10.2.2007 Zmarł profesor B. Szadkowski
Prezes i Zarząd
Oddziału Gliwickiego SEP
z prawdziwym żalem zawiadamiają,
że odszedł od nas w wieku 67 lat,
profesor dr hab. inż. Brunon Szadkowski,
wybitny specjalista z zakresu metrologii,
członek naszego Stowarzyszenia,
naukowiec i wychowawca wielu pokoleń inżynierów, człowiek o wielkim sercu i wspaniałej osobowości.

Msza św. odbędzie się 14 lutego 2007 roku w kościele akademickim Św. Michała o godzinie 11:00. Po mszy św. będzie podstawiony autokar. Uroczystości żałobne na Cmentarzu Centralnym rozpoczną się o godzinie 12:00.

 

1.2.2007 Komunikat


Oddział Gliwicki SEP informuje szanownych członków i wszystkich zainteresowanych, że od lutego uruchamia punkt konsultacyjny w siedzibie Oddziału, Gliwice, ul. Górnych Wałów 25. Doświadczeni inżynierowie doradcy, będą w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca o godzinach 12:00 - 14:00 udzielać porad technicznych w zakresie szeroko rozumianej elektryki. Dostrzegane dziś tematy, takie jak elektroenergetyka, normy i przepisy elektryczne, organizacja i bezpieczeństwo pracy w elektroenergetyce, uprawnienia budowlane, szkolenia i uprawnienia energetyczne oraz działalność ośrodka rzeczoznawców nie wyczerpują naszych możliwości. Dla usprawnienia komunikacji możesz wyprzedzająco zadać swoje pytanie pocztą elektroniczną, wtedy konsultant będzie lepiej przygotowany do rozmowy z Tobą. Doradztwo techniczne na dyżurach telefonicznych dla członków SEP jest bezpłatne, natomiast doradztwo na spotkaniach bezpośrednich w Oddziale, dla osób niestowarzyszonych, będzie odpłatne według stawki 50 zł. +VAT.

 

28.1.2007 Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki


Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki odbyło się tradycyjnie w sali NOT i zgromadziło grono znamienitych gości zaproszonych przez Przewodniczącego Kol. Albina Trybusa. Przewodniczący powitał zebranych szczególnie zasłużonych dla aktywności Sekcji wymieniając przede wszystkim Prezesa Oddziału kol. Kazimierza Gierlotkę, władze i profesurę Uczelni, zaprzyjaźnione firmy, oraz kolegów aktywistów z współpracujących sekcji. Tradycyjnie wystąpienie przewodniczącego poświęcone było przypomnieniu działalności w minionym roku. Wystąpienie kol. Trybus zakończył życzeniem, by w nowym roku działalność Sekcji była podobnie owocna jak w roku ubiegłym. Toast szampanem był zaproszeniem do zabawy przy muzyce zespołu, który uświetniał noworoczne spotkanie. Przed rozpoczęciem tańców kanclerz kapituły medalu prof. Obrąpalskiego kol. Ludwik Pinko, poprosił Prezesa Oddziału o dokonanie odznaczenia Prezesa Zarządu Vattenfall Distribution Poland (GZE S.A.) kol. Piotra Kołodzieja medalem nadawanym szczególnie zasłużonym dla działalności Oddziału. Po dekoracji rozpoczęły się tańce. W karnawałowym nastroju bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. Wspaniała zabawa jest zapowiedzią równie doskonałej działalności w bieżącym roku.

 
 
 
 

 

17.1.2007 Spotkanie barbókowe


W dniu 13 bm., odbyło się przełożone z grudnia spotkanie barbórkowe poświęcone obchodom 40-lecia OPA zorganizowane przez Rudpol-OPA z Rudy Śląskiej w Domu Kultury Huty Batory w Chorzowie. Zebrani zaproszeni goście i przedstawiciele załogi wysłuchali wystąpienia Prezesa - Piotra Antonowicza, który przypomniał krótko historię i obecne osiągnięcia firmy. Następnie głos zabrali oficjele czyli obecni posłowie i przedstawiciele władz lokalnych składając stosowne gratulacje i życzenia. Odśpiewano hymn górniczy i
dokonano dekoracji odznaczeniami państwowymi, resortowymi i zakładowymi - gości, klientów i członków załogi. Przy tradycyjnym śląskim obiedzie biesiadowano w atmosferze humoru i żartu wytwarzanej przez zaproszone kabarety.

 

9.1.2007 Spotkanie Noworoczne


W dniu 8 stycznia 2007 r., odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne SEP Oddział Gliwicki. Prezes Oddziału prof. Kazimierz Gierlotka powitał zgromadzonych znamienitych gości wymieniając Przewodniczącego Rady Miejskiego prof. Jana Kaźmierczaka, Prezesa Zarządu Głównego SEP kol. Jerzego Barglika, kol. Tomasza Kołakowskiego, profesurę Politechniki Śląskiej z Dziekanem Wydziału Elektrycznego prof. Lesławem Topór-Kamińskim na czele oraz prezesów i dyrektorów przemysłu elektroenergetycznego działających na naszym terenie. Po krótkim przemówieniu Prezesa Oddziału, wystąpiła kapela góralska z Jablonkova (Czechy), która przybyła do nas z zaprzyjaźnionego regionu "po kolędzie".
Następnie dokonano dekoracji medalami prof. Obrąpalskiego profesorów J.Kapinosa, B.Pochopienia i T.Skubisa, oraz wręczono nagrody książkowe aktywistom Oddziału.
Wręczono dyplomy laureatom 38 Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki.
W rocznicę śmierci kol. Z. Rozewicza odsłonięto miniwystawę dokumentów po tym wybitnym aktywiście naszej organizacji, a chwilę wspomnień wypełnił kol. L.Pinko przypominając sylwetkę i dzieła tego zasłużonego elektryka, wieloletniego Prezesa naszego Oddziału i czynnego członka władz SEP.
Następnie toasty noworoczne wygłosili, Prezes Oddziału, Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezes Zarządu Głównego SEP, Prezes Izby Budownictwa, Prezes Oddziału Gliwickiego NOT i inni, którzy zechcieli zabrać głos. Dalsza część spotkania odbyła się przy zastawionym stole, podczas której w niewymuszonej atmosferze była możliwość porozmawiania o nurtujących problemach i składania życzeń indywidualnych


  
 
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

 

6.1.2007 Konkurs


XXXVIII Konkurs Stowarzyszenia Elektryków Polskich
"Na najlepszą pracę dyplomową
z elektryki" w 2006 roku

W dniu 19 grudnia 2006 r na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbyło się seminarium poświęcone rozstrzygnięciu XXXVIII Konkursu SEP "Na najlepszą pracę dyplomową z elektryki" w 2006 roku, organizowanym przez Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Po zapoznaniu się z przedstawionymi pracami, opiniami recenzentów oraz wygłoszonymi referatami, Komisja przyznała następujące nagrody:

I miejsce (dwie równorzędne nagrody):
- mgr inż. Piotr Nowak - za pracę pt. "Kamera pogłosowa" wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Dariusza Kani z Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki.

- mgr inż. Bartosz Zator - za pracę pt. "Łączna redukcja szumów i echa akustycznego" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Jacka Izydorczyka z Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki.

II miejsce
- mgr inż. Adam Pietroszek - za pracę pt. "Cyfrowy rejestrator drgań sejsmicznych", wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Janusza Tokarskiego z Wydziału Elektrycznego

III miejsce (dwie równorzędne nagrody)
- mgr inż. Marcin Barański - za pracę pt. "Elektrownia wiatrowa małej mocy z wirnikiem o pionowej osi obrotu z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi", wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bronisława Draka z Wydziału Elektrycznego
- inż. Daria Moruś - za pracę pt. "Zastosowanie nanotechnologii w diagnostyce i terapii medycznej", wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Pawła Sowy z Wydziału Elektrycznego