29.12.2008 Ostatnie Posiedzenie Prezydium w 2008 r.
Ostatnie w roku bieżącym posiedzenie Prezydium poświęcono w całości sprawom bieżącym. Zebranie otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po odczytaniu i zaaprobowaniu bez uwag tekstu protokołu z poprzedniego posiedzenia omówiono stan przygotowań do zebrania noworocznego planowanego na 12 stycznia 2009 r. Postanowiono ufundować 8 nagród książkowych dla kolegów wyróżniających się w pracy stowarzyszeniowej. Prezes poinformował o ustaleniach z narady prezesów. Postanowiono na szczeblu centralnym o uruchomieniu bazy danych członków i od nowego roku zaczną być wprowadzane nowe legitymacje członkowskie w postaci kart plastikowych. Na zakończenie Prezes złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia noworoczne.

 

29.12.2008 Posiedzenie Prezydium w dniu 15.XII.2008 r.
Posiedzenie Prezydium w dniu 15.XII.2008 r. poświęcone było omówieniu stanu przygotowań do spotkań noworocznych Zarządu Oddziału i Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. W sprawach różnych Prezes złożył relacje ze spotkania z Czechami i poinformował, że zaprosił ich na zebranie noworoczne. Kol. Betkiewicz złożył relację z Walnego Zgromadzenia Delegatów Rady Miejskiej Federacji Stowarzyszeń NOT. Na zakończenie Prezes Złożył obecnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

 

02.12.2008 Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - ostatnie w 2008 roku.
Ostatnie w tym roku seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP poświęcono Prawu budowlanemu, a konkretnie zagospodarowaniu przestrzennemu i warunkom jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Referat pt.: Wymagania techniczne dla budynków i instalacji - najnowsze zmiany opracowany przez mgr inż. M. Giera z Ministerstw Infrastruktury z powodu nieobecności autora wygłosił mgr inż. Krzysztof Kolonko. Odpowiadał on także na pytania uczestników zadawane również w kuluarach i bezpośrednich rozmowach w trakcie przerw. Materiały z seminarium do pobrania - niżej.

     

 

prezentacja do pobrania

 

10.12.2008 Zebranie Zarządu Oddziału - relacja.
Ostatnie w bieżącym roku otwarte zebranie zarządu otworzył Prezes Oddziału, przedstawiając porządek obrad z autopoprawką zamieniającą miejscami punkt trzeci z drugim. Po zatwierdzeniu porządku obrad prelekcję na temat rozległych sieci pomiarowych pt.: "Rozproszone systemy pomiarowe w elektroenergetyce" wygłosił mgr inż. Grzegorz Grzegorzyca z Energopomiar - Elektryka.
Na przykładzie awarii w połączonych systemach elektroenergetycznych Europy wykazał przydatność i praktyczne zastosowanie układów pomiarowych dostarczających dysponentom mocy aktualnych informacji na temat poziomów napięciowych i przesunięć wskazowych wektorów prądowych, a także poślizgów częstotliwości w czasie rzeczywistym, synchronizowane przez system satelitarny GPS. Na podstawie informacji z rozproszonych systemów pomiarowych można bezpiecznie dokonywać łączeń w zsynchronizowanej sieci elektroenergetycznej, znając wielkości przesunięć fazowych i poślizgów częstotliwości łączonych fragmentów sieci. Po prelekcji, inż. Grzegorzyca odpowiadał na pytania obecnych na sali. Prezes Oddziału prof. Kazimierz Gierlotka podziękował prelegentowi za ciekawe wystąpienie wręczając stosowny dyplom w imieniu Zarządu.
Część organizacyjną rozpoczęło odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania, który to protokół, po wysłuchaniu, zebrani przyjęli bez uwag i poprawek. Następnie kol. A. Ciepły omówił przygotowania do akcji sprawozdawczej w Oddziale za 2008 rok, apelując szczególnie do prezesów kół o ujawnienie działań, które mają miejsce w kołach, a nie są przekazywane do Biura Oddziału. Dla ułatwienia przygotowano cały plik dokumentów, których wypełnienie spowoduje przepływ informacji od Kół do Biura Zarządu. Wymienił także centralnie planowane zamierzenia Zarządu Głównego jak obchody jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia i Kongres Elektryki Polskiej w drugiej połowie przyszłego roku.
W kolejnym punkcie porządku obrad kol. A. Sielski wyjaśnił tryb prac nad planem oddziału na kolejny rok apelując do prezesów Kół kilkuzdaniowe choćby zarysy zamierzeń na rok przyszły. Pozwoliłoby to łatwiej wpisać się zamierzenia centralne i lokalne oddziału. Prezes zaapelował by zamierzenia działań przyszłorocznych wesprzeć minimalnymi choćby projekcjami finansowymi tak, by kol. Skarbnik mógł je ująć w planie finansowym. Działania nasze muszą się wpisywać w plan obchodów centralnych i uwzględniać nasze przygotowania do akcji sprawozdawczo wyborczej w Kołach, która rozpocznie się pod koniec IV kwartału.
Na zakończenie w sprawach różnych i wolnych wnioskach kol. Prezes poinformował zebranych o pracach Prezydium w czasie ostatniego kwartału. Po wyczerpaniu porządku obrad, Prezes złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, informując, że spotkanie noworoczne odbędzie się 12 stycznia w Sali NOT.

   

   

   

   

   

 

05.12.2008 Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja.
W dniu 2 grudnia br., odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu naszego Oddziału. Zebranie otworzył prezes prof. Kazimierz Gierlotka przedstawiając program Prezydium. Program przyjęto bez zmian. Następnie kol. A. Sielski odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia prezydium. Zebrani przyjęli protokół bez uwag i poprawek.

Plany zespołu ds. konferencji i odczytów w 2009 roku przedstawił kol. R. Miksiewicz. Stwierdzono po dyskusji, że "Nowoczesne techniki pomiarowe w energetyce" mogą być tematem wiodącym w obchodach 90-lecia SEP i planowanego na wrzesień Kongresu Energetyki Polskiej.

Ustalono termin spotkania noworocznego na 12 stycznia 2009r. Sekretariat zajmie się przygotowaniem listy gości, którym należy wysłać zaproszenia i zarezerwuje salę NOT. Nadal niezałatwiona jest sprawa oprawy artystycznej spotkania.

Omawiając działalność w Kołach rozważano możliwość powołania opiekunów Kół - łączników z Zarządem. Po dyskusji na razie odłożono ten pomysł do czasu konsultacji z Kołami.

W sprawach różnych przyjęto nowych członków, postanowiono uczestniczyć w zebraniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Ostrawie, oraz zaktualizować składy agend Oddziału.

Po zebraniu Prezes i uczestnicy złożyli serdeczne życzenia Imieninowe obecnym Andrzejom wręczając stosowne wiązanki kwiatów i drobne upominki.

 

04.12.2008 Tegoroczna wycieczka w Bieszczady - zdjęcia.
Z dużym opóźnieniem, za co serdecznie przepraszamy, zamieszczamy zdjęcia z wycieczki w Bieszczady.

galeria zdjęć

 

02.12.2008 Spotkanie kolegium Sekcji Energetyki - ostatnie w 2008 roku.
Kolejny raz w restauracji "Kolonialna" odbyło się, ostatnie już w tym roku, spotkanie kolegium Sekcji Energetyki. Obecni, koledzy A. Baranowski, A. Chachulski, A. S. Grabowski, K. Kolonko, T. Lipiński, R. Obara, L. Pinko, J. Popczyk, A. Sielski, A. Trybus, Z. Waliczek, podsumowali działalność w bieżącym roku i dyskutowali na temat zamierzeń na kolejny rok. Materiały w załączeniu. Wśród propozycji szczegółowych omówiono problem integracji energetyki rozproszonej z siecią elektroenergetyczną i miejsce Sekcji w tej integracji. Postanowiono nie zmieniać formuły spotkania noworocznego którego termin zostanie uściślony po zarezerwowaniu sali. Zaproponowano zorganizowanie wycieczki technicznej do elektrowni Schwarze Pumpe, gdzie jest wybudowana pilotowa instalacja CCS (do sekwestracji CO2). W związku z planowanymi na rok przyszły obchodami 90 lecia Stowarzyszenia kol. L. Pinko w imieniu komisji historycznej zaapelował o gromadzenie zdjęć które mogą być wykorzystane dla uświetnienia obchodów.
Ponieważ spotkanie odbywało się tuż po "andrzejkach" szczere życzenia zdrowia i pomyślności złożono obecnym na sali Andrzejom.

    

    

sprawozdanie do pobrania

 

27.11.2008 Seminarium dotyczace problematyki zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
25 listopada br., na Seminarium SIUE nt. "Problematyka zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Za co, komu i ile płacimy", referat pt.: "Taryfy dla energii i usług dystrybucyjnych -Skąd? Jak? Dlaczego?" wygłosił przedstawiciel Vattenfall Distribution Poland mgr inż. Andrzej Rejner. Prelegent wyczerpująco scharakteryzował produkt, rynek i działalna uczestników tego szczególnego obrotu. Omówił szczegółowo składniki kosztów energii i przystępnie wyjaśnił związki między ceną zakupu a ceną sprzedaży klientowi końcowemu.
Problemy rynku energii przedstawili w referacie pt.: "Liberalizacja rynku energii elektrycznej" reprezentujący Urząd Regulacji Energetyki mgr inż. Piotr Furdzik i mgr Jolanta Skargo.
Pytania uczestników były dowodem, że temat ten nurtuje nie tylko fachowców ale i innych specjalistów technicznych.

   

   

   

 

 

24.11.2008 Na wycieczce do elektrowni Porąbka - Żar
W dniu 22 listopada odbyła się zorganizowana przez koło nr 9 wycieczka techniczna do elektrowni szczytowo - pompowej Porąbka - Żar. Wycieczkę zorganizowano dla uczczenia obchodów 55 lecia Oddziału dla tych młodych ludzi którzy jeszcze nie mieli okazji zwiedzenia tej ciekawostki technicznej. Elektrownia szczytowo - pompowa to źródło energii elektrycznej w szczytach wieczornych i porannych wyrównujące zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu doby. Pracując pełną mocą może wspierać system elektroenergetyczny w godzinach zwiększonego zapotrzebowania. Moc zainstalowana w hydrogeneratorach to 4 x 125 MW. Więcej szczegółów technicznych można znaleźć na przykład na stronie energia odnawialna. Oprócz zwiedzania wnętrza góry, wybraliśmy się kolejką na jej szczyt góry Żar. Pogoda nie była najlepsza więc i widoki nie najciekawsze. Po obiedzie w Międzybrodziu Bialskim udaliśmy się w drogę powrotną.

   

   

Galeria Zdjęć

 

20.11.2008 Relacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP
W dniu 17 listopada 2008 r., odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie prowadził Prezes kol. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania przedyskutowano i zatwierdzono porządek Zebrania Zarządu planowanego na 8 grudnia br. Następnie omówiono przygotowania do akcji sprawozdawczej za rok 2008 i opracowania planu pracy na 2009 dla kół i agend. Poruszono problematykę do zaprezentowania na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Rady Miejskiej FSNT NOT w Gliwicach. W sprawach różnych przyjęto jedną osobę do Oddziału Gl. SEP i postanowiono, że spotkanie noworoczne zostanie zorganizowane 12 stycznia 2009 r. Na tym zebranie po wyczerpaniu porządku zakończono.

 

20.11.2008 Nekrolog
Ś. P.

Ryszard Cudyk

magister inżynier elektryk
zmarł 14 listopada 2008r.
pochowany 17 listopada 2008 r. na cmentarzu w Kluczborku

Prosi o modlitwę ...
Boże, Ojcze wszechmogący,
wierzymy, że Twój Syn umarł
i zmartwychwstał, spraw łaskawie
aby mocą tej tajemnicy Twój

sługa, który zasnął w Chrystusie,
przez niego dostąpił
radości zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen


 

16.11.2008 Nowe wzory sprawozdań kół
W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za 2008 rok przesyłamy w załączeniu:

1. Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego Koła wg
    stanu na dzień 31.12.2008 r.
2. Plan działalności Koła na 2009 r.
3. Plan finansowy Koła na 2009 r.

formularze do pobrania

 

03.11.2008 INFORMACJA
UWAGA !

Z przyczyn organizacyjnych, w dniach od 04-07 listopada biuro Zarządu będzie czynne w godzinach od 12:00 do 15:00.

w dniu 10 listopada biuro zarządu będzie nieczynne.

 

03.11.2008 Znicze na grobach naszych profesorów, prezesów i działaczy
W dniu Wszystkich Świętych w imieniu Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, zapalono znicze na grobach naszych profesorów, prezesów i działaczy: Stanisława Fryzego, Lucjana Nehrebeckiego, Brunona Szadkowskiego, Jana Chojcana, Cypriana Brudkowskiego, Mariana Mikruta, Zygmunta Rozewicza, Jerzego Wuwera, Sławomira Partygi
i Stanisława Konderaka.

Cześć ich pamięci.


 

03.11.2008 Wycieczka do elektrowni Żar Porąbka
Dla uczczenia 55 lecia Oddziału Gliwickiego SEP, Zarząd koła nr 9 zaprasza koleżanki i kolegów na jednodniową wycieczkę do elektrowni Żar Porąbka. Wycieczka odbędzie się
22 listopada (sobota).

Wyjazd z Placu Piastów w Gliwicach o godz. 7:30.
Powrót ok. godz. 18:00.

Ilość miejsc ograniczona pojemnością autobusu.

Koszt wycieczki 10,- zł. dla członków SEP.

Odpłatność za osoby towarzyszące, należy negocjować
z organizatorami.

W planie wycieczki przewiduje się:

 • zwiedzanie elektrowni z przewodnikiem;
 • wyjazd kolejką na górę Żar;
 • posiłek (obiad + piwo + kawa, herbata)

Zainteresowani powinni się skontaktować z kol. Barbarą Huchla tel. (032) 303 80 42 ,

kol. Adamem Przytockim tel. (032) 303 21 81 , lub prezesem koła kol. Tomaszem Lachem +48 508 006 131

 

30.10.2008 Relacja z posiedzenia prezydium Zarządu Oddziału
W dniu 27 bm., odbyło się planowane posiedzenie Prezydium Zarządu naszego Oddziału poświęcone sprawom bieżącym. Zebranie prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu protokołów z poprzednich zebrań dokonano podsumowania dotychczasowych obchodów 55 lecia powstania Oddziału stwierdzając że przytłaczająca większość imprez rocznicowych odbyła się w zaplanowanych terminach, a liczny udział członków potwierdził spełnienie oczekiwań środowiska. Według sprawozdania Skarbnika, dzięki szczodrości sponsorów, udało się sfinansować wszystkie koszty obchodów nie naruszając rezerw zasobowych. Rozpatrywano także sprawę delegatów na zebranie sprawozdawczo wyborcze Rady Miejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, planowane na 20.XI. br. i postanowiono, że oddział będą reprezentować kol. Bronisław Betkiewicz i kol. Artur Chachulski. Na następnym posiedzeniu zostaną wyposażeni w dezyderaty do dyskusji które zostaną przygotowane do tego czasu. Następne posiedzenie Prezydium planowane jest na 17.XI, a zebranie Zarządu na 8.XII br. Konieczne jest przygotowanie planów Pracy na przyszły rok, tak by nie kolidowały z organizowanym prze Zarząd Główny Kongresem i obchodami 90 lecia istnienia SEP. Przed opracowaniem nowego planu pracy należy dokonać rozliczenia planu bieżącego roku, tak aby cenne inicjatywy, których nie udało się zrealizować w roku bieżącym nie zginęły, lecz mogły się urzeczywistnić w roku przyszłym. Do Koła studenckiego przyjęto 10 nowych członków i jednego kolegę do Gliwickiego Koła Terenowego. Na tym zebranie zakończono.

    

    


 

27.10.2008 Informacja
W dniach 16-19 października br. odbyły się X Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka zorganizowane przez Politechnikę Radomską i radomski oddział SEP. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej reprezentowała grupa pięciu studentów w składzie: Krzysztof Górny, Robert Owczarek, Michał Grochowina, Krzysztof Piechula, Przemysław Zieliński. Spośród dwudziestu dwóch uczelni technicznych biorących udział w rywalizacji nasz wydział zajął III miejsce wyróżniając się w konkurencjach z wiedzy teoretycznej i praktycznej o elektrotechnice oraz w konkurencjach sprawnościowo-manualnych.

Galeria Zdjęć

 

27.10.2008 Komunikat
W dniu 29 października br, (tj środa) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie istniejących i nowo przyjętych członków Studenckiego Koła SEP. Spotkanie zaplanowano w Auli 102 (budynek "B" Wydziału Elektrycznego Pol.Śl.) w celu wybrania nowego zarządu wśród studentów i przedstawienia zarysu działalności na najbliższe miesiące.

 

22.10.2008 Obchodzy 55-lecia Oddziału Gliwickiego
20 października 2008 r., odbyły się główne obchody jubileuszu 55 lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Rozpoczęto seminarium naukowo - technicznym na którym prof. Paweł Sowa przedstawił referat "Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe", a prof. Stefan Paszek wygłosił referat w imieniu dziekana Wydziału Elektrycznego prof. Lesława Topór-Kamińskiego "Dzień dzisiejszy i perspektywy kształcenia inżynierów na Wydziale elektrycznym Politechniki Śląskiej". Następnie osiągnięcia firm przedstawiali kolejno prezes Adam Smolik z Energopomiaru, prezes Daniel Pawłowski z Energopomiar-Elektryka, dyr. Kazimierz Kiszka z Elektroprojektu, mgr inż. Maciej Turek z f-my Energomoc i dyr. Dariusz Macierzyński z f-my Elgór+Hansen. Drugą sesję otworzył referat prof. Bogusława Grzesika "Perspektywy energoelektroniki w elektroenergetyce". Po nim osiągnięcia firm przedstawili dyr. Andrzej Rejner z Vattenfall Distribution Poland, prezes Jerzy Chachuła z Elektrowni Rybnik, mgr inż. Roman Cioch z f-my Energoprojekt Gliwice, prezes Andrzej Kozioł z f-my Rudpol-OPA, mgr inż. Andrzej Podeszwa z OPA-ROW, prezes Szymon Cieśla z f-my CAGRO, dr Zdzisław Konopka właściciel
f-my ELKON oraz właściciel f-my ELKOL Krzysztof Kolonko. Po obiedzie odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa. Prezes Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierz Gierlotka powitał znamienitych gości, wśród których byli między innymi prezes SEP prof. Jerzy Barglik, sekretarz generalna SEP kol. Jolanta Arendarska, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Tomasz Kołakowski, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Lesław Topór-Kamiński. Referat okolicznościowy wygłosił kol. Kazimierz Gierlotka wskazując na historię i dokonania oddziału w okresie działalności. Następnie prezes SEP prof. Jerzy Barglik złożył gratulacje z okazji Jubileuszu oraz przekazał przyznany Oddziałowi Gliwickiemu SEP Medal im. prof. Stanisława Fryzego. Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w działalności Oddziału przekazali także: Radny Jan Pająk w imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej Gliwic Pana Marka Pszoniaka, prof. Lesław Topór-Kamiński - dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Erwin Sroka - prezes Rady Miejskiej FSNT NOT w Gliwicach, kol. Piotr Szymczak - prezes Oddziału Szczecińskiego SEP, kol. Teresa Skowrońska - prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, kol. Józef Kluska - prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP, kol. Krzysztof Nowicki - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP, kol. Marek Kurkowski - członek Zarządu Oddziału Częstochowskiego SEP, oraz licznie obecni na uroczystości prezesi i przedstawiciele firm współpracujących z Oddziałem Gliwickim, m. in. Adam Smolik - prezes Energopomiar SA, Daniel Pawłowski - prezes Enegopomiar-Elektryka, Piotr Antonowicz - prezes Rudol-OPA, Tomasz Rodziewicz - wiceprezes Vattefall Network Services Poland.

Uhonorowani.

Decyzją Zarządu Głównego SEP:

 • Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymują - Koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej i Koło nr 2 przy ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.;

 • Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymują - Tadeusz Glinka, Werner Seichter, Andrzej Sielski;

 • Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymują - Jarosław Bober, Roman Cioch, Artur Chachulski, Andrzej S. Grabowski, Jan Kapinos, Lucjan Karwan, Bolesław Kusiak, Daniel Pawłowski, Jerzy Staszel, Piotr Świtała, Zbigniew Talarek, Zbigniew Waliczek i Tadeusz Wypych;

 • Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymują - Joachim Bargiel, Henryk Danielczyk, Zbigniew Gacek, Marian Gruszka, Bogusław Grzesik, Jerzy Kotynia, Andrzej Kozioł, Andrzej Kurdyś, Andrzej Laska, Andrzej Manczyk, Romuald Obara, Ludwik Rybicki, Tadeusz Skubis, Lesław Topór-Kamiński i Andrzej Wrzesiński.

Decyzją Zarządu Głównego FSNT-NOT:

 • Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymują - Kazimierz Boba, Bronisław Betkiewicz
  i Jerzy Gembalski;

 • Srebrną Odznakę Honorową NOT otrzymują - Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Sielski
  i Marian Soppa.

Decyzją Zarządu Głównego SEP:

 • Medal im. prof. Stanisława Fryzego otrzymują - Bernard Baron, Kazimierz Gierlotka, Roman Miksiewicz, Marian Pasko, Jan Popczyk i Karol Wolski

 • Medal im. Inż. Kazimierza Szpotańskiego otrzymują - Mieczysław Kierzkowski, Tadeusz Lipiński, Wiesław Matulka i Ludwik Pinko.

 • Medal im. prof. Mieczysława Pożarskiego otrzymują - Alfred Kaziewicz, Krzysztof Kolonko, Kazimierz Nabzdyk, Andrzej Sanocki, Zygmunt Skołucki, Bolesław Słowiński i Marian Soppa.

Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP dyplomy otrzymują Firmy wspierające działalność OGl.

 • "ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o.

 • " ELKOL" Projektowanie, Ekspertyzy, Wykonanie

 • Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 • Elektroprojekt S.A. O/Gliwice

 • Elektrownia "RYBNIK" S.A.

 • Elgór+Hansen Sp. z o.o.

 • Energoprojekt Gliwice S.A.

 • OPA-ROW sp. z o.o.

 • Politechnika Śląska

 • Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ENERGOTEST - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

 • Rudpol-OPA Sp. z o.o.

 • Vattenfall Distribution Poland,

 • Zakład Instalacji Elektrycznych "CAGRO"

 • Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i
  Układów Automatyki "ELKON"

 • Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

 • Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o.

 
 

Galeria Zdjęć

Galeria Zdjęć cz II

 

21.10.2008 Informacja
Zespół ds. Wyróżnień i pomocy koleżeńskiej przypomina o możliwości otrzymania bezzwrotnej zapomogi.

Wnioski Koleżanek i Kolegów oraz rodzin po zmarłych członkach SEP, będących w trudnej sytuacji materialnej można składać w Sekretariacie Oddziału do końca listopada br.

 

18.10.2008 Seminarium techniczne
W dniu 15.X.2008r., odbyło się zorganizowane przez Sekcję Energetyki seminarium techniczne nt.: "Rola poleceniodawcy w organizacji bezpiecznej pracy w energetyce". Uczestnicy w liczbie 80 osób z energetyki zawodowej i przemysłowej wysłuchali referatów zamówionych, oraz dyskutowali na tematy nurtujące środowisko. Seminarium zaszczycili członkowie komitetu honorowego z Okręgowym Inspektorem Pracy panią mgr Teresą Różańską na czele. Z oczywistych względów nie udało się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania poruszane w dyskusji. Uczestnicy doszli do wniosku, że potrzebne jest forum, gdzie poleceniodawcy mogliby wymieniać się poglądami i stawiać pod rozwagę pytania dotyczące konkretnych sytuacji praktycznych stwarzających wyzwania dla poleceniodawców. Organizatorzy zapewnili, że będą dalej pracować nad rozwiązaniem praktycznym tego problemu na przykład tworząc forum internetowe lub wykorzystując zakładowe koło SEP.

Referaty
Galeria Zdjęć

 

13.10.2008 Relacja z konferencji
W dniach 8 - 10 bm., odbyła się w Szczyrku - XII Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej. Konferencja wpisana w kalendarz obchodów 55 lecia Oddziału Gliwickiego SEP poświęcona była tematowi: "Bezpieczeństwo elektryczne w górnictwie". Ponad 100 uczestników z branży wydobywczej w ciągu 6 sesji wysłuchało zapowiedzianych referatów i dyskutowało gorąco nad tym co należy uczynić by wypadki elektryczne nie zdarzały się w tej branży. Zaprezentowana analiza wypadków dowodzi, że choć tych zdarzeń nie jest tak wiele, to jednak wcale nie musiały wystąpić. Przyczyną wypadków jest głównie "czynnik ludzki", czyli nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika prac dołowych nie może być wytłumaczeniem elementarnych zaniedbań w tym zakresie. Oprócz prac sesyjnych, organizatorzy znaleźli czas na spotkania towarzyskie i rozmowy kuluarowe. Konferencję należy uznać za owocną i udaną.

Galeria Zdjęć

 

7.10.2008 Seminarium techniczne
W dniach od 3 do 5 bm. odbyło się w Kielcach - Seminarium techniczne Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowane dla uczczenia 50 lecia powstania tej Sekcji. Impreza wpisana w program obchodów 55 lecia Oddziału Gliwickiego SEP oprócz części technicznej, zawierała także element integracyjny polegający na zwiedzaniu atrakcji historyczno - krajobrazowych miejsca pobytu.

 

 

28.9.2008 Wycieczka do kopalni "Guido"
W dniu 24 bm. Gliwickie Koło Terenowe wraz z Sekcją Energetyki zorganizowały wycieczkę techniczną do zabytkowej kopalni węgla kamiennego "Guido". Ta nie dawno otwarta w Zabrzu kopalnia jest prawdziwą perełką na szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Od innych kopalni muzeów różni się tym, że wyposażenie na dole jest autentyczne. Wielu uczestników widziało po raz pierwszy urządzenia i instalacje elektryczne w wykonaniu podziemnym. Autentyczność, unikatowość kopalni "Guido" jest jej niezaprzeczalnym atutem i z całą pewnością zwiedzający wyjeżdżają z bogatą wiedzą o warunkach panujących w kopalni, procesach wydobycia węgla, historii, rozwoju technologii górniczych oraz kulturze śląskiej. Więcej szczegółów na www.kopalniaguido.pl

Galeria Zdjęć

 

25.9.2008 Posiedzenie Zarządu Oddziału
22. IX. br. odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził prezes kol. Kazimierz Gierlotka. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania z drobnymi korektami redakcyjnymi przystąpiono do głównego tematu czyli pracy Stowarzyszenia z młodzieżą. Temat referował kol. J. Kapinos przewodniczący Zespołu ds. młodzieży i studentów. Głównym terenem aktywności jest Studenckie Koło Naukowe działające pod przewodnictwem kol. Ruska w ramach Koła SEP przy Politechnice Śląskiej. Działalność tego Koła wpisuje się w ogólnostowarzyszeniową akcję Ogólnopolskich Dni Młodego Technika. Organizują także kursy kwalifikacyjne dla absolwentów. W trzech kołach przy szkołach technicznych i gimnazjalnych organizowane są także kursy i egzaminy kwalifikacyjne. Kol. A. Ciepły poinformował, że inicjatywy kierowane do młodych Zarząd Główny propaguje na stronie www.sep.com.pl . Przedstawił wiele przedsięwzięć których celem ma być aktywizowanie młodzieży. W kolejnym punkcie kol. Prezes omówił stan przygotowań do obchodów 55 lecia Oddziału apelując do prezesów Kół o zapewnienie udziału członków w seminarium technicznym. Plakat seminarium do pobrania z naszej strony www.sep.gliwice.pl . Kol. A. Cholewa przestawił zebranym przygotowania do planowanej w ramach obchodów naszego Jubileuszu XII Krajowej Konferencji Elektryki Górniczej.

W sprawach różnych, kol. K. Kolonko - przedwczoraj wybrany prezesem Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej - poinformował o przygotowaniach do organizowanego przez Sekcję Urządzeń i Instalacji Elektrycznych wespół z Śląską Izbą Budownictwa, kursie na audytorów budynków. Kurs planuje się zorganizować w pierwszym kwartale przyszłego roku. Kol. A. Sielski zaprosił chętnych na organizowaną przez Sekcję Energetyki wycieczkę techniczną do zabytkowej kopalni "GUIDO". Kol. H. Kopyciak zaapelował do prezesów Kół o zgłaszanie kandydatów do udzielenia pomocy socjalnej przed zbliżającymi się świętami. Na tym zebranie zakończono.


 

25.9.2008 Dokumenty do pobrania
 


25.9.2008 ENERGETAB 2008
W dniu 16 bm., Sekcja Energetyki zorganizowała wyjazd na 21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie - ENERGETAB 2008. Mikrobus z uczestnikami wyjechał sprzed siedziby NOT po godz. 9:00 by już o 11:00 być na miejscu. Ponieważ aura nie była sprzyjająca, krajobraz na miejscu nie różnił się od ubiegłorocznych. Jak zwykle wystawcy dopisali, było ich w tym roku więcej niż w poprzednim, tak że organizatorzy musieli powiększyć powierzchnię wystawową do 26 000 m 2 . Zarząd Główny SEP jest współorganizatorem tych targów.
Wszyscy znani byli reprezentowani na targach. Odwiedziliśmy wiele stoisk, choć wszystkich "oblecieć" nie sposób. Gościliśmy w stoiska Energopomiaru, , PSE, Eco-elektro, ZPUE i Tranzex'u .
Targi ENERGETAB 2008 kolejny raz potwierdziły swój prymat i były do tej pory największymi i najliczniej odwiedzanymi targami w branży energetycznej w Polsce w 2008 r.

 


17.9.2008 Posiedzenie Prezydium
15 września odbyło się posiedzenie Prezydium poświęcane sprawom organizacyjnym. Wysłuchano relacji z przygotowań do Zebrania jubileuszowego i postępu prac przy wydawnictwie okolicznościowym. Kol. A. Ciepły poinformował o wynikach postępowania przy ubieganiu się o odznaczenia, a kol. A. Sielski o negocjacjach z zespołem który uświetni zebranie jubileuszowe. Przeanalizowano listę sponsorów i zarys kosztów niezbędnych do poniesienia. Dyskutowano sprawę doposażenia Oddziału w środki audiowizualne. Kol. K. Boba przedstawił rozliczenie zespołu Integracyjnego za rok 2008 i zaproponował projekt planu pracy zespołu na rok 2009. Projektuje się zorganizowanie dorocznej biesiady, wycieczki krajowej w Pieniny lub do Krakowa oraz wycieczkę zagraniczną "Paryż i zamki nad Loarą" lub pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Postanowiono wystąpić z ankietą do Kół, która pozwoli na doprecyzowanie tych planów. Omówiono także projekty zarysu planu pracy Oddziału w przyszłym roku szczególnie w kontekście obchodów jubileuszu 90 lecia SEP. Chodzi o to by obchody centralne zsynchronizować z naszymi planami. Przedyskutowano sposób wsparcia inicjatywy nadania jednej z ulic w Gliwicach imienia prof. S. Fryzego. Chodzi o odcinek ul. B. Krzywoustego pomiędzy ul. Łużycką a ul. Akademicką. Na tym zebranie zakończono.

 

1.9.2008 Bieszczady 2008
Na kolejnej wycieczce "Bieszczady 2008" zorganizowanej przez niestrudzonego szefa zespołu ds. integracji OGl kol. K. Bobę wszyscy byli w doskonałych humorach, bo pogoda szczęśliwie dopisała. Bogaty program trzydniowej wycieczki obejmował: zwiedzanie zabytków Tarnowa, Sanoka, objazd autokarem "Pętli Bieszczadzkiej" (w tym zwiedzenie zabytkowej cerkwi w Równi, Ustrzyki Górne, wycieczkę pieszą na Połoninę Caryńską), zwiedzanie elektrowni wodnej i zapory w Solinie, rejs stateczkiem po zalewie Solińskim. Wydażeniem towarzyskim, w drugim dniu wycieczki była kolacja koleżeńska w pensjonacie Zamek w Lesku.

Galeria Zdjęć

 

1.9.2008 Posiedzenie Prezydium
28 bm. odbyło się pierwsze, powakacyjne posiedzenie Prezydium. Głównym punktem obrad było ustalenie tematyki wrześniowego posiedzenia Zarządu. Postanowiono, że tym razem Zarząd zajmie się problematyką młodzieży. Wprowadzenie do tematu przygotuje zespół ds. młodzieży i studentów. Zebranie będzie otwarte co pozwoli także wciągnąć w problematykę prezesów Kół. Będzie także okazja do przekazania informacji o przygotowaniach do obchodów jubileuszu 55 lecia. Omówiono także szczegóły organizacyjno - techniczne związane z uruchamianiem centralnej bazy członków SEP wdrażanej staraniem Zarządu głównego.

 

1.9.2008 Informacja
Firma HAGER POLO zaprasza w dniach 16 - 18.IX.2008 na swoje targi w Tychach. 

27.8.2008 Posiedzenie komitetu obchodów 55-lecia
W dniu 25 bm., pomimo prac remontowych prowadzonych w siedzibie naszego Stowarzyszenia, odbyło się planowane posiedzenie komitetu obchodów 55-lecia Oddziału. Członkowie zrelacjonowali dotychczasowe działania i postanowili przyspieszyć nawiązanie kontaktów z reklamodawcami. Kol. L. Pinko przedstawił uzgodnienia z drukarnią i przypomniał o ostatecznym terminie złożenia materiałów do druku. Kol. A. Ciepły ocenił te wymagania drukarni jako przesadzone sugerując, że są możliwe do wykorzystania inne drukarnie w mieście. Postanowiono że kol. A. Chachulski przygotuje zaproszenia, które zostaną rozesłane do gości spotkania jubileuszowego. Postanowiono, że kol. A. Sielski przeprowadzi rozmowy z osobami które przygotują część artystyczną.
Na zakończenie uczestnicy złożyli najlepsze życzenia Imieninowe kol. Ludwikowi Pinko.
Następne zebranie postanowiono zwołać na 1.IX na godz 12:00 w salce szkoleniowej SEP.

 

24.8.2008 Wydział Elektryczny - Studia podyplomowe
Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje w roku 2008/2009 studia podyplomowe pod nazwą

"Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach".

Studium to daje absolwentom wyższych uczelni możliwość przygotowania się do wykonywania zawodu "Audytor energetyczny", jak i przyszłościowych zawodów, formalnie jeszcze nieistniejących, ale już mających istotne praktyczne znaczenie.
Są to zawody:
"Inżynier ds. współpracy źródeł rozproszonych z siecią"
,"Integrator usług infrastrukturalnych w gminie"
" Inżynier obiektów inteligentnych"
"Deweloper projektów biogazowych (energetyczno-ekologicznych)"

Ukończenie studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest równorzędne z odbyciem szkolenia oraz ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.
Bezrobotni z wyższym wykształceniem, mają możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez PUP.

Program

 

24.8.2008 ENERGTAB 2008 - Zaproszenie ZPUE


 

20.8.2008 Posiedzenie komitetu obchodów 55-lecia
W dniu 18 bm odbyło się kolejne posiedzenie komitetu obchodów 55-lecia Oddziału. Zebrani przeanalizowali dotychczasowe działania i postanowili zintensyfikować prace. Koledzy odpowiedzialni za opracowanie poszczególnych fragmentów wydawnictwa muszą zdążyć z opracowaniami do 10 września, ze względu na terminy drukarni.
Dopracowano szczegóły agendy sesji technicznej i spotkania jubileuszowego.
Następne zebranie postanowiono zwołać na 25 bm. na godz 12:00 w salce szkoleniowej SEP.

 

12.8.2008 Zmarł prof. Alfred KAŁUŻNY
Z żalem zawiadamiamy, że w środę 6 sierpnia 2008 r. zmarł


dr hab. inż. Alfred KAŁUŻNY
profesor politechnik: Śląskiej, Opolskiej i Świętokrzyskiej


Uroczystości pogrzebowe śp. Alfreda Kałużnego odbyły się w sobotę 9 sierpnia w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego oraz na cmentarzu w Gliwicach Ostropie
Profesor Alfred Kałużny był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

31.7.2008 Posiedzenie Komitetu obchodów jubileuszu
23 bm., odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu obchodów jubileuszu 55 - lecia naszego Oddziału poświęcone ustaleniu programu seminarium jubileuszowego i uroczystego spotkania Zarządu z zaproszonymi gośćmi. Przedstawiono wyniki dotychczasowych działań i oceniono stan przygotowań. W związku z terminami wydawniczymi postanowiono, że ostatecznym terminem zgromadzenia materiałów będzie 10 dzień września. Niezgłoszone na czas materiały nie będą się mogły znaleźć w wydawnictwie. Po posiedzeniu Komitetu odbyło się krótkie nadzwyczajne posiedzenie Prezydium. Przyjęto kolejnego członka do organizacji i debatowano nad problemami organizacyjnymi wyjazdu w Bieszczady. Postanowiono wzmóc akcje propagandową wokół imprezy przez osobiste kontakty kolegów w Kołach, oraz rozważyć możliwość ufundowania wyjazdu - dla szczególnie zasłużonych działaczy - jako nagrody z okazji Jubileuszu.

 

 

6.7.2008 Spotkanie Zarządów oddziałów SEP
W tradycji współpracy między oddziałami SEP 'u są spotkania prezydiów Zarządów organizowane co jakiś czas. Tym razem w dniu 4. lipca br., na zaproszenie prezydium Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego, prezydium Zarządu Gliwickiego Oddziału złożyło wizytę w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Zarządu Głównego, prof. Jerzy Barglik i Członek Honorowy SEP - kol. Tadeusz Lipiński. W niewymuszonej atmosferze restauracji "Mozart", zaproszonych powitała Prezes zarządu OZW kol. Teresa Skowrońska wspominając tradycję spotkań i relacjonując krótko podstawowe informacje z bieżącej działalności OZW. Następnie Prezes zarządu Oddziału Gliwickiego kol. prof. Kazimierz Gierlotka podał podstawowe informacje o naszej działalności i zrelacjonował aktualny stan przygotowań do uroczystości obchodów jubileuszu 55 - lecia Oddziału. Wymiana upominków zamknęła część oficjalną. Swobodna wymiana doświadczeń z zakresu szkoleń i przygotowań do obchodów jubileuszu 90 - lecia OZW wypełniła pozostałą część spotkania. W menu był chłodnik litewski, łosoś z rusztu, lampka białego wina, lody i zimna płyta.


 
 
 

 

1.7.2008 Zebranie Zarządu
W dniu 30 bm., odbyło się ostatnie przed wakacjami robocze posiedzenie Zarządu Oddziału. Zebranie prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu programu zebrania uczestnicy wysłuchali i przyjęli protokoły z poprzednich zebrań przedstawione przez kol. A. Sielskiego. W części merytorycznej kol. Skarbnik przedstawił skorygowany preliminarz finansowy na 2008r., który po stronie przychodów i wydatków zamka się kwotą ponad 800 tyś. zł. Działalność gospodarcza zamyka się nadwyżką, przeznaczoną na pokrycie tradycyjnego przekroczenia wydatków nad przychodami w działalności statutowej. Tak więc przyjęto budżet zrównoważony, realnie osadzony w rzeczywistej działalności naszego Oddziału. Przewodniczący zespołu historycznego kol. L. Pinko, szczegółowo przedstawił ustalenia komitetu obchodów 55 - lecia Oddziału i stan zaawansowania przygotowań do uroczystości. Kol Andrzej Sielski - dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa przedstawił obszerne sprawozdanie z działania w ostatnich latach. Na 110 rzeczoznawców, czynnych jest 25, jednak wszystkie zlecenia są realizowane. Przewodniczący Rady programowej kol. W. Olech wysoko ocenił działalność Ośrodka podkreślając, duże zaplecze naukowo badawcze dostępne do wykorzystania w pracach Ośrodka. W dyskusji podkreślono łatwość pozyskania ekspertów do prac rutynowych i trudności w uzyskaniu ekspertyz nietypowych. Remedium ma być poszerzenie Rona rzeczoznawców o młodych ambitnych naukowców, którzy zechcą się zaangażować w rozwiązywanie nowych problemów. Na zakończenie kol Prezes podziękował dyrektorowi Sielskiemu za prowadzenie Ośrodka, życząc realizacji planów.
W sprawach różnych Prezes poinformował zebranych o pracach Prezydium w ostatnim okresie i podziękował kol. Bobie za wzorową organizację wyjazdu do Petersburga. Kol. Boba oskarżył się na małą liczbę zgłoszeń uczestników na wyjazd w Bieszczady. Oczekiwana jest większa aktywność kół, które mogą z łatwością uzupełnić wolne miejsca własnymi członkami. Prezes poinformował, że jest już gotowa nowa wersja medalu prof. Obrąpalskiego, który będzie wybity jako medal ogólnostowarzyszeniowy. Kol. Sielski przedstawił propozycję ograniczenia czasu pracy Biura w okresie wakacyjny z powodu urlopów personelu. Szczegółowa informacja na stronie internetowej i przy wejściu do budynku. Po wyczerpaniu porządku obrad, zebranie zakończono.

Galeria Zdjęć
Prezentacja

 

22.6.2008 Prelekcja techniczna
W dniu 20 bm odbyła się zorganizowana w siedzibie VDP przez koło nr 9 i Sekcję Energetyki prelekcja techniczna na temat "Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy?"
Zebranych powitał prezes Koła Tomasz Lach i udzielił głosu kol. Andrzejowi Rejnerowi występującemu w roli prelegenta. W ciągu dwugodzinnej prelekcji szczegółowo omówiono sposoby kształtowania i strukturę cen taryfowych na tle uwarunkowań prawnych i rynkowych obowiązujących w tym zakresie. Uczestnicy zadawali pytania na które prelegent znajdował wyczerpujące wyjaśnienia (prezentacja w załączeniu).

Galeria Zdjęć
Prezentacja

 

18.6.2008 Posiedzenie Prezydium Zarządu
W dniu 16 bm., odbyło się planowane posiedzenie Prezydium Zarządu. Ustalono porządek najbliższego roboczego posiedzenia Zarządu i harmonogram prac biura w okresie urlopowym. Przyjęto do wiadomości informację o inicjatywie Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych uczczenia 50 lecia powstania Sekcji i włączenia się tym w obchody naszego jubileuszu. Wyjazdowe sympozjum miałoby być zorganizowane w pięknych plenerach Gór Świętokrzyskich. Ponieważ jednak nie przedstawiono szczegółowego programu i preliminarza kosztów postanowiono, że kolegium Sekcji przygotuje na spotkanie Komitetu obchodów 55 lecia, symulację przychodów i kosztów umożliwiającą realizację zamierzenia.
Termin zebrania zbiegł się z jubileuszem 80 lecia urodzin kol. Ludwika Pinko i z tej okazji kol. Prezes, wraz z całym prezydium złożyli czcigodnemu Jubilatowi najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i młodości ducha wraz ze stosownym upominkiem książkowym.

Galeria Zdjęć

 

16.6.2008 Wycieczka do Sankt Petersburga
W dniach od 7 do 15 czerwca ponad 50 członków naszego Oddziału z osobami towarzyszącymi wzięło udział w wycieczce autokarowej szlakiem Wilno, Sankt Petersburg, Tallin, Ryga. Wygodny autokar, nie najgorsza pogoda, a przede wszystkim atrakcyjny program wycieczki i dobre humory jej uczestników sprawiły, że impreza była bardzo udana. Oprowadzani przez kompetentnych przewodników mogliśmy podziwiać zabytki stolic państw nadbałtyckich i byłej stolicy carskiego imperium. Program obejmował również zwiedzanie Peterhofu i Carskiego Sioła. W Petersburgu na scenie Teatru Konserwatorium podziwialiśmy balet w spektaklu "Jezioro Łabędzie" Piotra Czajkowskiego. Niezapomniane wrażenie na uczestnikach wywarły petersburskie białe noce oraz nocne podnoszenie mostów na Newie. Duży wkład pracy w organizację wycieczki włożył kol. Kazimierz Boba, za co składamy mu serdeczne podziękowania.

Galeria Zdjęć

 

15.6.2008 Uroczyste  otwarte zebranie Zarządu Oddziału
W czwartek 5 czerwca 2008 r. w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej odbyło się uroczyste, otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie związane było z przypadającym na 10 czerwca Międzynarodowym Dniem Elektryki. Zebranych przywitali prezes Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierz Gierlotka, dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lesław Topór Kamiński oraz dyrektor Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej prof. Zbigniew Gacek Prof. Kazimierz Gierlotka krótko przedstawił tradycję obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki w Oddziale Gliwickim SEP zaznaczając, że należy do niej także przedstawianie sylwetek profesorów elektryków związanych z Politechniką Śląską. Nawiązując do tej tradycji na zebraniu wspominano Profesora Edmunda Piotrowskiego, współtwórcę śląskiej elektroenergetyki i wieloletniego nauczyciela akademickiego na Wydziale Elektrycznym Pol. Śl.. W zebraniu uczestniczyła córka Profesora Halina Piotrowska-Hirszberg z mężem Ludwikiem Hirszbergiem Swoje ciekawe wspomnienia o Profesorze, zatytułowane "Profesor Edmund Piotrowski - elektryk, naukowiec i praktyk" przedstawił prof. Gerhard Bartodziej. Profesora wspominali także m.in. Tadeusz Lipiński, Marian Sauczek, Tadeusz Glinka oraz Ludwik Hirszberg.

Galeria Zdjęć

 

20.5.2008 Posiedzenie Centralnej Komisji Młodzieży i                    Studentów SEP
Oddział Gliwicki SEP był organizatorem VIII plenarnego posiedzenia Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, które odbyło się w dniu 30 maja 2008r. w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Posiedzenie prowadził przewodniczący CKMiS SEP, kol. Piotr Szymczak. W uroczystej części wstępnej uczestniczyli prof. Ryszard Wilk - Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Dydaktyki, prof. Lesław Topór-Kamiński - Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Krzysztof Kluszczyński - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz prof. Jerzy Barglik - Prezes SEP, który wziął udział również w rozpoczęciu części roboczej posiedzenia. Oddział Gliwicki SEP reprezentowali prezes Kazimierz Gierlotka, wiceprezes Andrzej Ciepły oraz członek CKMiS Jan Kapinos, który był głównym organizatorem spotkania z ramienia Oddziału.
Najważniejszymi tematami posiedzenia były problemy włączenia studentów w prace Ośrodków Rzeczoznawstwa SEP, współpraca SEP z szkołami średnimi, współpraca zagraniczna studenckich kół SEP, stan przygotowań do Jubileuszowych X Dni Młodego Elektryka, założenia programowo-organizacyjne Sekcji Finansowej CKMiS SEP. W przerwie obrad uczestnicy zwiedzili laboratorium robotów mobilnych w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego.

Galeria Zdjęć

 

20.5.2008 Seminarium
W dniu 20 bm., odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa poświęcone tym razem odnawialnym źródłom energii. Referat programowy wygłosił kol. dr Andrzej Latko. Prezentacja w załączeniu.

Pobierz prezentację
Galeria Zdjęć

 

20.5.2008 Posiedzenie Prezydium Zarządu
W dniu 19 bm., odbyło się planowe posiedzenie Prezydium Zarządu O/Gl. SEP. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes. Odczytano i przyjęto z niewielkimi poprawkami protokół z poprzedniego zebrania. Zebrani wraz z zaproszonymi gośćmi omówili szczegółowo porządek zebrania planowanego na 5 czerwca br. Zebranie to zwoływane tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki tym razem odbędzie się w Politechnice Śląskiej i poświęcone będzie wspomnieniom o prof. Edmundzie Piotrowskim, pod hasłem "Elektryk, naukowiec i praktyk." W kolejnym punkcie omówiono sprawy obchodów 55 lecia Oddziału. Ponownie wróciła koncepcja wydawnictwa w postaci biuletynu, który byłby aneksem do
wydawnictwa historycznego z okazji 50 lecia i nawiązywał nawet do niego formatem, a zawierał treści opisujące dokonania Oddziału w ciągu ostatnich 5 lat. Wydanie biuletynu planuje się sfinansować z reklam firm wspierających. Postanowiono że Komitet o obchodów 55 lecia zbierze się 19 czerwca o godz. 14:30 celem podsumowani przygotowań do uroczystego zebrania Zarządu planowanego na 20.X.2008 r. Omówienie spraw bieżących i wolnych wniosków zakończyło posiedzenie.

 

17.5.2008 Prelekcja
15.V. 2008 r., prelekcją z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, rozpoczęliśmy obchody 55 rocznicy powstania naszego Oddziału.
Prelekcję zorganizowało koło nr 10 przy Politechnice Śląskiej. Na ich zaproszenie Dyrektor Regionu Technicznego Polkomtel S.A. pan Bartłomiej Jaworski przedstawił "Historie i przyszłość telekomunikacji mobilnej".
Salę 103 wypełnili członkowie koła SEP, zaproszeni goście i studenci zainteresowani problematyką.
O kolejnych imprezach uświetniających nasze 55 lecie będziemy informowali na bieżąco.

Galeria Zdjęć

 

8.5.2008 Seminarium Sekcji Energetyki
W dniu 8 mają 2008 r., w ośrodku szkoleniowym w Dzierżnie odbyło się Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Sekcję Energetyki dla pracowników grupy Vattenfall. Zebrani wysłuchali wystąpienia Dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa pt.: "Inżynier kontaktu vs. Inspektor nadzoru" oraz prelekcji inspektora PIP na temat: "Przepisy BHP i Prawa Budowlanego obowiązujące przy realizacji inwestycji energetycznych". Omawiana tematyka wywołała żywe zainteresowanie sali i wielu uczestników zadawało pytania na interesujące ich tematy. Na zakończenie udzielano odpowiedzi na indywidualne pytania nurtujące niektórych uczestników. Seminarium uznano za ze wszech miar interesujące i potrzebne.

 

8.5.2008 Zebranie Zarządu
W dniu 5 maja 2008 r., odbyło się planowe zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, poświęcone omówieniu problematyki działalności szkoleniowej prowadzonej przez nasz Oddział. Zebranie prowadził Prezes kol. Kazimierz GIERLOTKA. Działalność szkoleniową zaprezentował przewodniczący Komisji Szkoleniowej wiceprezes Oddziału kol. Wiesław Matulka. Z kolei kol. Wypych przedstawił projekt Regulaminu Komisji, Statut i dokumentację potrzebną do usankcjonowania naszej działalności szkoleniowej w Kuratorium Oświaty. Rejestracja jest wymagana dla prowadzenia swobodnej działalności na rynku usług szkoleniowych. Uczestnicy przegłosowali Regulamin Komisji z poprawkami redakcyjnymi. W dyskusji zabrali kolejno głos prawie wszyscy uczestnicy zebrania omawiając szczegółowo problemy, bolączki i ograniczenia w działalności na tym polu. Dyskutanci zwrócili uwagę na konieczność poszukiwania nowych wykładowców i dziedzin szkolenia, które może stanowić istotny dochód oddziału.

Galeria Zdjęć

 

23.4.2008 V Biesiada SEP-ców Oddziału Gliwickiego
W dniu 18 kwietnia 2008 r. w godz. 18.00 - 24.00 w restauracji "CHATA POLAKA" odbyła się V Biesiada SEP-ców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 104 osoby.
Biesiadę otworzył Prezes Oddziału kol. Kazimierz Gierlotka witając wszystkich zaproszonych, Członka Honorowego SEP kol. Tadeusza Lipińskiego, Profesorów Politechniki Śląskiej oraz Prezesów i Dyrektorów Firm, członków wspierających.
Następnie organizator biesiady kol. Kazimierz Boba przedstawił konwencję imprezy tj: menu dobrego jadła,
zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie, tańców przy muzyce mechanicznej. W trakcie wesołej zabawy zorganizowano konkurs na "najładniej poruszające się na parkiecie Panie". Laureatkami konkursu zastały kol. Maria Bojarska, Anna Frat, Katarzyna Korzeniewska. Cenne nagrody tj. 3 akwarele ufundował artysta plastyk prof. Marian Bietkowski, który osobiście wręczył nagrody - patrz wspólne zdjęcie.

Galeria Zdjęć

 

23.4.2008 Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
22 bm. odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej nr 208/100/24/06-A poświęcone omówieniu materiałów z X Jubileuszowego Seminarium Konsultacyjno - Szkoleniowego na temat
"AKTUALNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH W SEP" zorganizowanego przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP 13 marca br. w Warszawie. Przewodniczący Komisji kol. Andrzej Sielski omówił szczegółowo materiały konferencyjne, ze szczególnym podkreśleniem oceny komisji na tle sprawozdań statystycznych z działalności komisji egzaminacyjnych działających w Oddziałach. Na zakończenie kol. Wacław Łucyk podzielił się swoimi doświadczeniami z przygotowania uczniów szkół technicznych do egzaminów na uprawnienia energetyczne. Szeroka dyskusja po prezentacji dowiodła potrzeby organizowania takich spotkań.

 

23.4.2008 Seminarium
W dniu 22 bm. odbyło się w sali NOT kolejne Seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Gliwickiego Oddziału SEP oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nt. Ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów zasilanych z agregatów prądotwórczych. Otwierając Seminarium kol. Jerzy Staszel zaproponował na początek prezentację nt. Systemów okablowania strukturalnego firmy G-connect w świetle norm krajowych i unijnych. Firma ta eksponuje całą gamę rozwiązań modułowych teleinformatycznych wraz z instalacją elektryczną. Temat jest bardzo aktualny w świetle burzliwego rozwoju tego typu instalacji.
Problem zasilania odbiorów elektrycznych z agregatów prądotwórczych szczegółowo zaprezentował mgr inż. Julian Wiatr doświadczony ekspert w tej dziedzinie, wspierając swe wywody przykładami z praktycznych rozwiązań realizacyjnych. Szczególny nacisk położył na zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania awaryjnego. Cennym uzupełnieniem wykładu będzie publikacja pt. "Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych", którą każdy z uczestników otrzymał w ramach materiałów seminaryjnych. Dla cenną wiadomością dla wszystkich zainteresowany którzy nie mogli uczestniczyć w Seminarium będzie możliwość nabycia tej publikacji w sekretariacie SEP za niewielką opłatą.

 

23.4.2008 Posiedzenie Prezydium Zarządu
W dniu 21 bm odbyło się kolejne planowane posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania bez uwag przystąpili do omawiania projektu Statutu Komisji szkoleniowej. Po burzliwej dyskusji postanowiono przekazać statut i temat na najbliższe zebranie Zarządu. Przyjęto program najbliższego Zarządu, oraz podjęto uchwałę o przekazywaniu 1% od umów zlecenia na fundusz pomocy koleżeńskiej. Kol Skarbnik postawił wniosek o wypłatę "bilansówki". Po wyczerpaniu porządku na tym zebranie zaończono.

 

20.4.2008 VII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej                    Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
W dniu 19 kwietnia 2008 r., o godz. 9:00 w sali kinowej Stalexportu, rozpoczął obrady VII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Tymi słowami Prezes Izby inż. Stanisław Czarniecki powitał zgromadzonych delegatów i gości, wśród których był Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz wielu znakomitych przedstawicieli organizacji zaprzyjaźnionych jak Prezes SEP prof. Jerzy Barglik, prezes OZW SEP Teresa Skowrońska, prezes Oddziału Bielskiego SEP Franciszek Lisowski, z naszego Oddziału wiceprezes Andrzej S. Grabowski. Wśród delegatów było kilku naszych kolegów jak Tadeusz Lipiński, Mieczysław Kierzkowski, Krzysztof Kolonko. Prasę reprezentował kol. Iwo Cholewicki redaktor naczelny Śląskich Wiadomości Elektrotechnicznych. Po przyjęciu porządku obrad przez. Uszok wręczył odznaczenia za zasługi dla budownictwa między innymi kol. Franciszkowi Lisowskiemu i Krzysztofowi Kolonko.

Galeria Zdjęć

 

17.4.2008 Posiedzenie Komitetu obchodów 55-lecia
14 kwietnia odbyło się posiedzenie Komitetu obchodów 55 lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes kol. Kazimierz Gierlotka wraz z przewodniczącym Zespołu Historycznego kol. Ludwikiem Pinko. Postanowiono że opracowane wydawnictwo historyczne wykonane z okazji 50 lecia, zostanie uzupełnione za okres ostatnich 5 lat prezentacją multimedialną. Po omówieniu całokształtu zagadnień przyjęto plan imprez uświetniających ważną dla nas rocznicę.

Plan imprez

 

8.4.2008 Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału
W dniu 7 kwietnia 2008 r., odbyło się planowane posiedzenie Prezydium Zarządu Gliwickiego Oddziału SEP. Przewodniczył Prezes kol. Krzysztof Gierlotka. Zebrani po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania omówili plan kolejnych planowanych posiedzeń Zarządu w dniach 5.V i 2.VI. br. Wysłuchano sprawozdania komisji odznaczeń prezentowanego przez kol. A. Ciepłego i przyjęto wstępną listę osób wytypowanych do odznaczeń z okazji 55-lecia Oddziału. Po uzupełnieniu propozycjami z Kół na kolejnym posiedzeniu będzie można przedstawić kompletną listę kandydatów do odznaczeń.
W sprawach bieżących omówiono przygotowania do podniesienia rangi medalu prof. Obrąpalskiego, dotychczas odznaczenia oddziału, jako medalu stowarzyszenia. Kol. Kierzkowski zwrócił uwagę na trudności w opracowaniu preliminarza kosztów działalności w 2008 roku. przyjęto do organizacji kolejnych 10 nowych członków.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

 

27.3.2008 Dodadtkowe Zebranie Zarządu Oddziału
W dniu 26 marca 2008 r. odbyło się dodatkowe zebrania Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP poświęcone zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok ubiegły. Zebrani pod przewodnictwem Prezesa kol. Kazimierza Gierlotki na początku wysłuchali sekretarza kol. Andrzeja Sielskiego, który odczytał protokół z poprzedniego zebrania. Protokół został przegłosowany bez uwag. Następnie kol. Wanda Tetzlaf przedstawiła szczegółowo stan finansów Oddziału za rok ubiegły. Działalność statutowa i gospodarcza w roku ubiegły zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 9 817,83 zł. Zgromadzeni zapoznali się z protokołem komisji gospodarczo - finansowej, która pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie finansowe.
Podjęto i przegłosowano jednogłośnie uchwałę o treści:
"Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2007 w przedłożonej treści, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu, bez zmian i uwag."
W sprawach różnych powołano Komitet obchodów 55 lecia Oddziału na czele którego stanął kol. Prezes. Komitet postanowił zebrać się w dniu 28 marca o godz. 14:00 celem rozpoczęcia prac.
Na tym zebranie zakończono.


 
 

 

21.3.2008 Spotkanie Prezesów Koł
W dniu 10 marca br. odbyło się w siedzibie Oddziału Gliwickiego SEP organizowane przez Zespół ds. Kół spotkanie Prezesów Kół. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Oddziału kol. Andrzej Ciepły.
W trakcie zebrania omówiono szczegółowo działalność poszczególnych Kół w minionym 2007 roku oraz Instrukcję Finansową Kół. Położono szczególny nacisk na zwiększenie aktywności Kół w 2008 roku oraz zwrócono się z prośbą o czynne włączenie się w obchody 55-lecia Oddziału. Podczas ożywionej dyskusji przedstawiono wiele postulatów oraz ciekawych propozycji dla dalszej pracy Kół w 2008 roku. Zebranie zakończyła prelekcja techniczno-turystyczna kol. Andrzeja Sanockiego z pobytu na Hydroelektrowni Itaipu na granicy Brazylii i Paragwaju o mocy 14 000 MW (20 * 700 MW).

Galeria Zdjęć

 

12.3.2008 Spotkanie Prezydium Zarządu
W dniu 10 marca br. odbyło się planowe spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Po odczytaniu i zatwierdzeniu sprawozdania z poprzedniego posiedzenia uczestnicy przedyskutowali i ustalili porządek zebrania Zarządu planowanego na 31 marca br. zatwierdzono listę uczestników wycieczki do St.Petersburga, wraz z listą rezerwową. W sprawach bieżących powołano skład osobowy Komitetu organizacyjnego obchodów 55 - lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Na pierwszym zebraniu Komitet pisemnie przedstawi program obchodów. Zaakceptowano przyjęcie 4 nowych członków. Omówiono problemy przygotowań do uznania medalu prof. Obrąpalskiego za odznaczenie ogólnostowarzyszeniowe. Kol. Betkiewicz poinformował o możliwości ubiegania się o odznaczenia NOT z okazji 55 - lecia, oraz o zamierzeniach kontrolnych komisji rewizyjnej.
Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes kol. Kazimierz Gierlotka zamknął obrady Prezydium.


 
 

 

8.3.2008 Posiedzenie kolegium Sekcji Energrtyki
W dniu 3 bm. odbyło się rutynowe posiedzenie kolegium Sekcji Energetyki poświęcone sprawom bieżącym i organizacyjnym. Zebrani po wyczerpaniu porządku obrad złożyli życzenia Imieninowe przewodniczącemu Sekcji kol.
Albinowi Trybusowi dziękując za trud włożony w prowadzenie Sekcji, życząc dużo zdrowia i sił w dalszej pracy na rzecz środowiska.

 


 

27.2.2008 Zebranie Prezesów Kół
Wiceprezes Oddziału
zaprasza Prezesów Kół Oddziału Gliwickiego SEP na zebranie, które odbędzie się w dniu 10.03.2008 r. o godz. 16-tej w salce szkoleniowej SEP (II p.).

Program zebrania:

1. Otwarcie.
2. Omówienie działalności Kół w 2007 roku.
3. Prezentacja i omówienie Instrukcji Finansowej Kół Oddziału     Gliwickiego SEP.
4. Informacja o przygotowaniach do Obchodów 55-lecia      Oddziału Gliwickiego SEP
     - proponowane odznaczenia i wyróżnienia;
     - weryfikacja planu prac poszczególnych Kół w 2008 roku.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Prelekcja techniczno - turystyczna.

Proszę Prezesów Kół o osobiste przybycie, w przypadku braku możliwości osobistego wzięcia udziału w w/w zebraniu o wydelegowanie przedstawiciela Koła.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Andrzej Ciepły

 

26.2.2008 Odznaczenia SEP
W związku z obchodami 55 - lecia Oddziału Gliwickiego SEP Zarząd Oddziału zamierza aktywnych działaczy naszego Oddziału uhonorować odznaczeniami i wyróżnieniami SEP, oraz w miarę możliwości odznaczeniami państwowymi.

Zespół ds. wyróżnień i pomocy koleżeńskiej zwraca się z prośbą o przekazanie do sekretariatu Oddziału w terminie do 5 kwietnia br. zgłoszeń typowanych osób na drukach wniosków dla poszczególnych odznaczeń i wyróżnień stowarzyszeniowych .
Regulaminy i wzory wniosków dla:
a)odznaczeń - srebrna i złota odznaka honorowa SEP
b)wyróżnień - godność Zasłużonego Seniora SEP i medale pamiątkowe
zostały umieszczone na stronie internetowej Oddziału - www.sep.gliwice.pl , oraz są do wglądu w sekretariacie Oddziału.

Wnioski należy przekazać wydrukowane elektronicznie / nie odręczne /, szczegółowo prezentując zasługi typowanej osoby w działalności stowarzyszeniowej oraz zawodowej , uwzględniając wytyczne wynikające z regulaminów. Zwracamy uwagę na możliwość przyznawania odznaki honorowej kołom SEP.

Wzory wniosków dla odznaczeń państwowych znajdują się w Dz. Ustaw nr 90 z 8 grudnia 1992 r - poz. 450, 451 i 453, oraz są do wglądu w sekretariacie Oddziału. Wnioski na odznaczenia państwowe muszą być bardzo szczegółowo uzasadnione osiągnięciami zawodowymi i ofiarną działalnością publiczną. Wymagania określone są w Rozdz. II art. 12 p.2 i 3 oraz Rozdz. III art. 16 p. 2 i 3 Ustawy z 16 października 1992 r.

Regulaminy i wnioski są do pobrania w zakładce Zarząd Główny

 

19.2.2008 Zebranie Zarządu Oddziału
W dniu 18 bm., odbyło się planowane zebranie Zarządu naszego Oddziału. Na prośbę Prezesa Kazimierza Gierlotki, zebrani minutą ciszy uczcili nagły zgon kol. Jerzego Kudły z Katedry Maszyn Elektrycznych Pol. Śl. Następnie przyjęto bez poprawek proponowany porządek obrad. Wręczono przyznane przez Zarząd nagrody za działalność w ubiegłym roku kolegom którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu noworocznym. Także dokonano wręczenia certyfikatu rzeczoznawcy SEP kol. Krzysztofowi Gduli. Jak podkreślił kol. Olech, przewodniczący zespołu rzeczoznawców w kol. Gduli zyskaliśmy rzeczoznawcę w dziedzinie gospodarki elektroenergetycznej, która do tej pory nie występowała wśród naszych specjalności.
Zebrani wysłuchali prelekcji dr inż. Andrzej Latko na temat "Odnawialne źródła energii elektrycznej". Prelegent szeroko omówił występujące w kraju źródła energii odnawialnej i ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej. Wskazał miejsca poszczególnych krajów w drodze do uzyskania wytyczonych celów określonych w "białej księdze". Dokonał także porównań wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej w poszczególnych krajach, ilustrując diagramami pozycję naszego kraju wśród innych państw europejskich.
W kolejnym punkcie Sekretarz przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, który zgromadzeni przyjęli bez zmian. Pan pracy na rok 2008 wraz z wykonaniem ubiegłego roku omówił kol. Andrzej Sielski, podkreślając, że plan jest opracowany w zarysie i wymaga dalszych dopracowań, szczególnie w zakresie koordynacji zamierzeń poszczególnych agend. W kolejnym punkcie Prezes kol. Kazimierz Gierlotka poinformował zebranych o działalności prezydium zarządu za ostatni okres i podzielił się informacjami z ostatniej Rady Prezesów.
W dyskusji kol. Łucyk zaproponował by Prezydium spróbowało skoordynować terminy zamierzonych imprez tak by nie następowały kolizje tematów. Kol. Olech zaapelował o powrót do tradycji prezentowania na zebraniach Zarządu działalności poszczególnych agend Oddziału. Pozwoliłoby to poszerzyć dostęp do informacji na temat ich działalności. Kol. Ciepły przypomniał o konieczności ujęcia w planach głównych zamierzeń z działalności Kół, które mają nie tylko siły ale i środki a własnych subkontach.
W sprawach różnych kol. Ciepły zaproponował zaakceptowanie prze zarząd likwidacji koła 21 przy Zespole Szkół Mech. El. Koło uchwałę o samorozwiązaniu podjęło, członkowie przenieśli się do innych Kół. Zarząd jednogłośnie rozwiązał Koło nr 21.
25.II br., o godz. 16:00 spotkają się w salce szkoleniowej SEP przewodniczący agend, celem koordynacji terminów planu pracy. Kol. Sanocki ogłosił zebranie prezesów Kół na 10 marca br., o godz. 16:00 w salce jak wyżej. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zebranie zakończono.


 

 

 

18.2.2008 Zmarł dr hab. inż. Jerzy Kudła
W dniu 16 lutego 2008 r. zmarł nagle dr hab. inż. Jerzy Kudła (lat 58), wieloletni wykładowca i zastępca Kierownika Katedry Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

R. I. P.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.elektrycy.net

 

13.2.2008 Wycieczka do Skt Petersburga
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 7-15.06 2008 planowana jest wycieczka do Skt Petersburga dla SEP- ców Gliwickiego Oddziału i osób towarzyszących. Szczegółowy program wycieczki przedstawiono w załączniku.

Pełna informacja
Plan wycieczki

Wytyczne działalności zespołu integracyjnego

 

8.2.2008 Stowarzyszenie Wychowanków W. Elektr. Pol. Śl.
W dniu wczorajszym (7 II bm.) odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Wydziału Elektrycznego Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śl. W związku ze zbliżającym się terminem XV Zjazdu Koleżeńskiego planowanego na wrzesień br., omówiono wstępnie program Zjazdu i podniesiono wiele problemów organizacyjnych które muszą być rozwiązane w ciągu najbliższego czasu. Opracowano projekt KARTY ZGŁOSZENIA która zostanie rozesłana wraz z
zaproszeniem do członków Stowarzyszenia. Już dziś zbiera się pierwsza grupa robocza, a kolejne zebranie Zarządu zaplanowano na 20 bm. Będziemy na bieżąco informowali o kolejnych przedsięwzięciach kolegów ze Stowarzyszenia Wychowanków.

 

29.1.2008 Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki
25 stycznia 2008 roku zgodnie z zapowiedzią odbyło się spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki. Z uwagi na ogłoszoną żałobę narodową, po wypadku 20 lotników, zmieniliśmy formułę spotkania z potańcówki na posiedzenie.
Zebranych powitał kol. Andrzej Sielski, sekretarz Sekcji i poprosił o uczczenie chwilą ciszy tragicznie zmarłych lotników. Następnie pod nieobecność z powodu choroby, przewodniczącego Sekcji kol. Albina Trybusa, działalność Sekcji w roku 2007 i plany na najbliższą przyszłość przedstawił kol. Andrzej S. Grabowski - wiceprzewodniczący Sekcji. Jako najaktywniejszych członków kolegium Sekcji wymienił kol. kol. Baranowskiego i Chachulskiego. Głos zabrał także Prezes Oddziału prof. Kazimierz Gierlotka, życząc aktywistom dalszych sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym. Wspólny toast za pomyślność w Nowym Roku zakończył część oficjalną. Dalej spotkanie przebiegało w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze snucia wspomnień i planów na przyszłość.

Galeria zdjęć


 

23.1.2008 Spotkanie noworocznie koła przy Pol. Śl.
W dniu 22 bm., w sali budynku C na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie noworoczne Koła SEP na Politechnice Śląskiej. Spotkanie otworzył prezes koła kol. Jan Kapinos witając zebranych członków i zaproszonych przedstawicieli władz Wydziału pod przewodnictwem Dziekana prof. Lesława Topór- Kamińskiego. Powitał także gości z Prezesem Oddziału Gliwickiego prof. Kazimierzem Gierlotką na czele. Wspominając działalność Koła w ubiegłym roku przypomniał najważniejsze imprezy w których organizacji członkowie Koła uczestniczyli i krótko zarysował plan działań na rok bieżący. Wystąpienie zakończył toastem za pomyślność w Nowym Roku. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego kierując do członków Koła wiele ciepłych słów, a Prezes Oddziału Gliwickiego SEP przypomniał ważne imprezy z udziałem Politechniki, które przez skromność nie zostały wymienione w sprawozdaniu prezesa Koła. W niewymuszonej atmosferze przy zastawionych stołach wspominano kolegów i dawne czasy, oraz dyskutowano o planach działania na najbliższe lata.

Galeria zdjęć

 

22.1.2008 Relecja ze spotkania SIiUE
W dniach 18 -20 stycznia 2008 r., odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Spotkania te łączone są zwykle z wyjazdem do atrakcyjnej miejscowości. W tym roku wybór padł na Lądek Zdrój i pensjonat GeoVity "Nad potokiem". Prawie 50 członków i gości zgromadziło się by wspólnie świętować kolejny rok działalności Sekcji. Zaproszonych i zgromadzonych powitał kol. Jerzy Staszel - przewodniczący Sekcji, nie zaniedbując nikogo od Prezesa Oddziału prof. Kazimierza Gierlotki poczynając, na kierowcy autobusu kończąc. W niewymuszonej atmosferze spotkania koleżeńskiego głos zabrali kol. Prezes Oddziału Gliwickiego SEP, kol. Krzysztof Kolonko w imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kol. Tadeusz Lipiński, Członek Honorowy SEP i wieloletni prezes kilku kadencji. Niezawodna współorganizatorka spotkań kol. Krystyna Dubiel odczytała adres kol. Zbigniewa Matuszyka z zaprzyjaźnionego SIiTS, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z przyczyn obiektywnych.
Kolacja koleżeńska i tańce przy muzyce mechanicznej były dopełnieniem uroczystości.
W kolejnych dniach uczestnicy spotkania mieli także okazję, poznania wyjątkowych uroków kurortu, w którym gościliśmy i piękna Ziemi Kłodzkiej.

Galeria zdjęć

 

15.1.2008 Informacja
Propozycje planu imprez integracyjnych w 2008r. organizowanych przez Oddział Gliwicki SEP.

Do pobrania:

Deklaracja udziału w imprezach
Plan imprez 2008 r.
Zawiadomienie o imprezach w 2008 r. (1)
Zawiadomienie o imprezach w 2008 r. (2)

 


8.1.2008 Noworoczne zebranie Zarządu


W dniu 7 bm. jak tradycja każe, odbyło się noworoczne zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP poszerzone o zaproszonych gości. W tym roku zaszczycił nas obecnością prezes SEP prof. J. Barglik, oraz przewodniczący Rady Miejskiej Gliwic pan Marek Pszonak. Licznie zebrała się profesura Politechniki Śl. z władzami dziekańskimi Wydz. Elektrycznego, zawsze bliskiemu naszej organizacji, oraz przedstawiciele przemysłu zainteresowani rozwojem naszej branży. Reprezentowani byli również przedstawiciele organizacji współpracujących z naszym Oddziałem, z kol. T. Skowrońską na czele.
Zebranie otworzył kol. Kazimierz Gierlotka Prezes Oddziału Gliwickiego SEP witając zgromadzonych. Następnie przedstawił krótką, ilustrowaną slajdami historię działalności Zarządu Oddziału w ubiegłym roku.
Przewodnictwo zebrania przejął kol. A. Sielski - Sekretarz Zarządu, udzielając gościom głosu na okolicznościowe wystąpienia.
Po życzeniach oficjeli wręczono rekomendacje SEP dla dwóch firm: OBAC z Gliwic i Cagro z Radzionkowa oraz dokonano wręczenia nagród książkowych za ubiegłoroczną działalność.
Wyróżniono koleżankę i kolegów których wymieniam w porządku alfabetycznym: Anna Brodala, Andrzej Cholewa, Jan Kapinos, Alfred Kaziewicz, Andrzej Kozioł, Krzysztof Ochwat, Waldemar Olech, Joachim Panek, Antoni Przygrodzki i Zbigniew Talarek.
Dokonano także wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową zorganizowanego na Uczelni po raz 39. Laureatów nagród poszczególnych stopni i wyróżnień zaprezentował kol. J. Kapinos, a nagrody wręczył Prezes Oddziału wraz z Dziekanem Wydz. Elektrycznego Pol. Śl.
Spotkanie uświetnił występ uczniów PSM z Gliwic z okolicznościowym programem wokalno muzycznym.
Na zakończenie części oficjalnej, prezes Kazimierz Gierlotka wzniósł toast, za pomyślność w Nowym Roku i zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek przy szwedzkim stole, oddając mikrofon tym, którzy także chcieli się podzielić z nami życzeniami noworocznymi. Przemówili przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami organizacji.
W niewymuszonej atmosferze wspomnieniom i planom nie było końca.
Podobne spotkania noworoczne planuje jeszcze Sekcja Urządzeń i Instalacji oraz Sekcja Energetyki.

Galeria zdjęć