30.12.2009. Konwersatorium - spotkanie dziesiąte
Zgodnie z harmonogramem 29.XII, odbyło się 10 spotkanie Konwersatorium - "Integracja energetyki rozproszonej z siecią elektroenergetyczną". Uczestnicy poświęcili cały czas na dyskusję o planach przebiegu konwersatorium w roku przyszłym. Postanowiono kontynuować spotkania w każdy 4 wtorek miesiąca za wyjątkiem wakacji. Profesor Popczyk przedstawił propozycje tematyki spotkań, poddając ja pod dyskusje uczestników. Wyniki dyskusji znajdą miejsce w ostatecznej wersji harmonogramu która zostanie opublikowana na kolejnym Konwersatorium.

   
   
   
   


gazetka nr 10

 

28.12.2009. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

21 grudnia 2009 r. odbyło się planowe spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani dokonali oceny działalności jednostek organizacyjnych w pionie wiceprezesa kol. Andrzeja S. Grabowskiego. Wysłuchano relacji kol. A. Cholewy, kol. L. Pinko i kol. T. Lipińskiego. Kol. Prezes podziękował przewodniczącym Zespołów za zaangażowanie.
W sprawie organizacji spotkania noworocznego, planowanego na 11.01.2010 poinformowano, że zaproszenia w 90 % zostały rozesłane. Sekcja Energetyki poinformowała o przygotowaniach do spotkania noworocznego planowanego na 22.I.2010 r.
W sprawach różnych Prezes poinformował o ustaleniach ostatniej Rady Prezesów.
Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył posiedzenie składając wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

 

18.12.2009. Wycieczka naukowa SKSEP - relacja

W dniu 5 grudnia br. Zarząd Studenckiego Koła SEP przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej zorganizował wycieczkę naukową do elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. W wycieczce uczestniczyło 30 członków Koła. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć jak wygląda druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce.

w imieniu Zarządu Studenckiego Koła SEP

Robert Owczarek

informacja PDF
galeria zdjęć

 

8.12.2009. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

Zebranie Prezydium w dniu 7 grudnia otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniego zebrania przedstawionego przez kol. A. Sielskiego przystąpiono do omówienia szczegółów organizacji Spotkania noworocznego zaplanowanego na
11 stycznia przyszłego roku. Przedyskutowano sprawę przewodniczącego Zebrania, porządek czę­ści oficjalnej z wręczeniem medali 90 lecia SEP oraz nagród w konkursie prac dyplomowych, a także występ artystyczny i poczęstunek na zakończenie. Postanowiono, że analogicznie do lat ubiegłych uroczystość będzie skromna i oszczędnie skalkulowana. Szczegóły kosztorysu dopracują kol. Sekretarz i Skarbnik.
W kolejnym punkcie Prezydium rozpatrzyło wniosek Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych o zorganizowanie za własne środki wycieczki technicznej 15-17 stycznia 2010 r. Zamiar dofinansuje Śl. Izba, resztę kosztów pokryją uczestnicy. Oddział dofinansuje upominek dla Koła SEP zakładu który uczestnicy wycieczki będą zwiedzać. Prezydium poparło inicjatywę Sekcji zezwalając na uruchomienie środków, wprowadzając jednocześnie kilka istotnych zmian do przedłożenia.
Działalność zespołów w pionie wiceprezesa omówił kol. A. Ciepły szczegółowo wyliczając dokonania wsparte danymi statystycznymi. Prezes podziękował kol. A. Ciepłemu, za obszerne i wyczerpujące zobrazowanie przedsięwzięć wszystkich Zespołów. Na zakończenie zaapelował do wszystkich o zgłaszanie osób do odznaczenia na WZDO. Wszyscy aktywiści powinni się zastanowić czy nie mają kandydatur do odznaczeń i stosowne wnioski złożyć tak, by odpowiedni Zespół mógł dokonać działań proceduralnych niezbędnych przy ubieganiu się o medale.
Na wniosek kol. J. Kapinosa uchwalono, wzorem lat ubiegłych, dofinansowanie nagród XLI konkursu prac dyplomowych studentów.
Przyjęto do Stowarzyszenia kolejnych 10 członków, oraz poinformowano o organizacji dwóch zebrań sprawozdawczo wyborczych 15.XII w kole Elektroprojeku i 7.I w kole przy Vattenfall'u.
Kolejne zebranie Prezydium zaplanowano na 18 bm o godz. 14:00.

 

8.12.2009. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - relacja

W dniu 8 grudnia br. odbyło się ostatnie już w tym roku Seminarium SIUE poświęcone tym razem "Procesowi budowy inteligentnego budynku". Prelegent mgr inż. Jarosław Klubkowski z LCN Opole, rozpoczął od uściślenia pojęcia wymienionego w tytule. Treść wykładu uczestnicy otrzymali w materiałach w postaci pliku na płytce CD. Prezentacja którą posłużył się prelegent w złaczeniu.
    
prezentacja
galeria zdjęć

 

5.12.2009. Szkolenie w Kole studenckim SEP
Dnia 26.11.2009 odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Studenckiego koła SEP we współpracy z firmą Moeller. Już od ponad roku pracownicy Moeller Electric aktywnie wspierają Studenckie Koło SEP we współorganizacji spotkań na których poruszana jest tematyka dotycząca najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w instalacjach elektrycznych nN. Krótki wykład przedstawiający nowoczesne systemy rozdziału energii w budynkach przemysłowych i mieszkaniowych poprowadził Szymon Lubecki, absolwent Wydziału Elektrcznego. Przedstawione zostały stosowane współcześnie w nowobudowanych i modernizowanych obiektach systemy rozdzielnic oraz instalowanych w nich zabezpieczeń zwarciowych, nadprądowych, przeciwporażeniowych i przeciwprzepięciowych. Uczestnicy szkolenia oprócz możliwości poznania nowoczesnych trendów w wykonywaniu instalacji elektrycznych nN mogli zobaczyć nowe typy rozdzielnic i aparatury zabezpieczającej które firma Moeller Electric dostarczyła na czas szkolenia. Każdy student po spotkaniu otrzymał bezpłatnie katalogi z ich wersją multimedialną oraz materiały ułatwiające dobór zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych. Szkolenie miało na celu przybliżenie wśród studentów problematyki doboru zabezpieczeń w instalacjach z możliwością fizycznego poznania produktów oferowanych przez Moeller Electric.

Zarząd Studenckiego Koła SEP: Krzysztof Górny; Robert Owczarek; Dariusz Bruj; Przemysław Zieliński; Szymon Mizia; Jacek Bajan.

galeria zdjęć

 

2.12.2009. OGŁOSZENIE

Informacja dla Prezesów Kół

Wiceprezes d/s organizacyjnych informuje Prezesów kół, że decyzją ZO został ustalony klucz wyborczy delegatów na WZDO, który określono jako 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków koła z opłaconymi składkami. W kołach o liczebności poniżej 10 członków nie dokonuje się wyboru delegatów/a/, gdyż nowo wybrany Prezes koła zgodnie z par. 51.4 Statutu SEP zostaje automatyczne delegatem koła na WZDO.
Prosimy Prezesów Kół o zgłaszanie do sekretariatu Oddziału terminu i miejsca zorganizowanego zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
Prosimy również o przesyłanie pocztą mailową na adres biuro@sep.gliwice.pl. krótkich informacji z przeprowadzonych zebrań w celu ich umieszczenia na stronie internetowej Oddziału.
Także redakcja Infosepika pragnie prezentować krótkie informacje o wyborach i prosi o przesyłanie informacji pocztą elektroniczną na adres sep@sep.com.pl z dopiskiem "Informacja do Infosepika".


 

2.12.2009. Seminarium techniczne zorganizowane przez Koło nr 9
W dniu 1 grudnia 2009 r., odbyło się Seminarium techniczne zorganizowane przez Koło nr 9 przy współudziale Sekcji Energetyki. Tematem seminarium były "Badania diagnostyczne, jako element procesu odbioru nowych linii kablowych". Obecni wsłuchali referatu kol. Piotra Baszczoka poświęconemu w całości wdrażaniu, w spółce dystrybucyjnej, nowoczesnych metod diagnostyki linii kablowych SN (prezentacja w załączeniu). Atrakcją seminarium była możliwość dokonania oględzin przewoźnego laboratorium do pomiaru kabli które zjechało na podwórze NOT. Można było także porozmawiać z obsługą tego laboratorium i pooglądać wyniki pomiarów kabli.

   
   

prezentacja P. Baszczok

 

27.11.2009. Konwersatorium - spotkanie dziewiąte
Dziewiąte już spotkanie Konwersatorium "Inteligentna energetyka odbyło się zgodnie z programem 24 listopada 2009 r. Konwersatorium prowadził prof. Jan Popczyk.
Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe - mówił Profesor, bo poświęcone jest energetyce gminnej. Oprócz prelegentów związanych z aparatem urzędniczym (dr Ziora - Śląski Urząd Marszałkowski i dr Joachim Bargiel - Wójt Gminy Gierałtowice) wystąpili również studenci i absolwentka Politechniki Śląskiej, którzy w swoich referatach omawiali sposoby na wypełnienie przez Polskę Pakietu 3x20. Wygłoszono 5 referatów z czego 3, co cieszy, to referaty młodzieży . W dyskusji głos zabrał dyr. A. Rejner prezentując ciekawe zestawienie Eurostatu dotyczące składowania śmieci (prezentacje w załączeniu).
Na zakończenie Profesor złożył uczestnikom najlepsze życzenia Świąteczne i zaprosił na kolejne spotkanie 29 grudnia.

   
   

prezentacja J. Bargiel
prezentacja A. Czop
prezentacja G. Pieronczyk
prezentacja A. Rajner
prezentacja K. Waniek
prezentacja J. Ziora
gazetka nr 9

 

24.11.2009. OGŁOSZENIE

23 Gliwice, dnia 23 listopada 2009 r.

Zespół ds. Wyróżnień i Pomocy Koleżeńskiej przypomina o możliwości otrzymania bezzwrotnej zapomogi.
Wnioski dla Koleżanek i Kolegów oraz rodzin po zmarłych członkach SEP, będących w trudnej sytuacji materialnej można składać w Sekretariacie Oddziału do 7 grudnia br.

Przewodniczący Zespołu
(-). Henryk Kopyciak

 

24.11.2009. Zebranie Zarządu Oddziału - relacja
23 listopada 2009 r., odbyło się planowe zwyczajne zebrania Zarządu naszego Oddziału.
Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes prof. Kazimierz Gierlotka.
Po przyjęciu porządku obrad z autopoprawkami dotyczącymi kolejności punktów wysłuchano i przyjęto bez uwag protokół z poprzedniego zebrania, który przedstawił kol. A. Sielski.
Następnie kol. Prezes przedstawił informację o akcji sprawozdawczo - wyborczej w SEP i podjęto uchwały w sprawach WZDO, ustalając termin i klucz wyborczy.
W kolejnym punkcie dokonano zmian w składzie Zarządu i Prezydium OGl SEP. Zmiany spowodowała niemożność sprawowania funkcji przez kol. M. Kierzkowskiego z powodów zdrowotnych. Na wolne miejsce w Zarządzie wszedł kolejny w wyborach kol. J. Staszel. Na wniosek Prezesa, Zarząd funkcję skarbnika powierzył do końca kadencji kol. J. Kapinosowi.
W sprawach różnych i wolnych wnioskach Prezes poinformował o działaniach Prezydium w okresie od poprzedniego zebrania (prezentacja w załączeniu).
Ponieważ zebranie było ostatnim planowanym w tym roku na zakończenie Prezes złożył wszystkim szczere i serdeczne życzenia świąteczne.

   
   
   

zebranie Zarządu Oddziału - prezentacja

 

17.11.2009. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - relacja

Odbyło się kolejne seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych o/G SEP i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poświęcone tym razem "Systemom zdalnego odczytu energii, wody i gazu". Modny ostatnio temat "inteligentnych sieci" - zahacza o problem rozliczania zużycia mediów, rejestrowania zmian w poborze, sterowania tym zużyciem - czyli ogólnie zarządzanie dostawami energii wody i gazu.
Choć te media nie są całkiem porównywalne i nie jest łatwo sprowadzić do wspólnego mianownika rozliczenia prądu, ciepła i wody, to producenci liczników mają adekwatne oferty na wszystkie ewentualności. Paleta rozwiązań jest szeroka i na pewno może zadowolić każdego. Po prostu brać i wybierać. Jednak nie można zapominać - o czym przypominali prelegenci - że każdy z tych systemów jest szyty na miarę i indywidualnie dostosowany do wyartykułowanych potrzeb odbiorcy.
Co na to miłośnicy konfekcji nie wiadomo, bo nie byli obecni.
W załączeniu prezentacje wystąpień głównych prelegentów mgr inżynierów Krzysztofa Paryla, Wojciecha Bobrowskiego i Sebastiana Dyło.

 

     
     
ARM system
 LEW system

 

13.11.2009. Posiedzenia Prezydium w dniu 9.XI. - relacja
Planowane na 16 bm., spotkania Prezesa Zarządu Oddziału z Prezesami Kół zdominowało porządek posiedzenia Prezydium w dniu 9.XI.2009 r. Posiedzenie otworzył i prowadził kol. prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad przygotowania do spotkania z kołami przedstawił kol. A. Ciepły. Jego zdaniem należy jak najszybciej przystąpić do akcji sprawozdawczo wyborczej zgodnie z kalendarzem opracowanym przez Zarząd Główny. Terminy kalendarza wyborczego zostaną przedstawione Prezesom Kół tak by mogli się przygotować do kolejnych wyborów. Zrelacjonował także cały zestaw narzędzi które mogą być pomocne w wykonaniu tej akcji.
Kolega A. Sielski zaapelował o szeroką dyskusję na temat dokonań poprzedniej i zamierzeń w kolejnej kadencji. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału planowane jest na 24 marca 2010 roku.
Następnie omówiono szczegółowy porządek obrad najbliższego posiedzenia Zarządu planowanego na 23 bm. Zebranie podejmie kilka ważnych uchwał i dokona wyboru nowego Skarbnika. Zarząd zwróci się także o wskazanie kandydatów do pracy i kierunków działania na następną kadencję.
Postanowiono że kolejne prezydia będą poświęcone podsumowaniu działalności i zakreśleniu perspektyw działaczy poszczególnych pionów podporządkowanych Wiceprezesom. I tak 7.XII.09 podsumują działalność koledzy z pionu Organizacyjnego, 21.XII.09 koledzy z pionu Informacyjnego, a 4.I.10 koledzy z piony Szkoleniowego.
W sprawach różnych przyjęto kolejnych członków do Stowarzyszenia i postanowiono, że delegatów na WZDO wybierze się według klucza jeden, na każdą nową dziesiątkę członków, którzy mają w pełni opłacone składki do grudnia biegłego roku.
Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania i wyczerpaniu porządku obrad kol. Prezes zakończył posiedzenie.

 

10.11.2009. Spotkanie Prezesów Kół Oddz Gliwickiego SEP
Gliwice, dn. 28.10.2009 r.
L. Dz. 235/09
Szan. Kol. Prezes Koła


Zapraszam Szanownego Kolegę na spotkanie Prezesów Kół Oddziału Gliwickiego SEP, które odbędzie się 16.11.2009 r. o godz. 16-tej w salce wykładowej OGl,
przy ul. Górnych Wałów 25 (II p.).

Program zebrania:
1.Otwarcie.
2.Informacja o działalności Oddziału w roku 90-lecia SEP.
3.Informacja dot. akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach.
4.Dyskusja, wolne wnioski.
5.Prelekcja techniczno-turystyczna.

Proszę Kolegę Prezesa o niezawodne przybycie, a w przypadku braku możliwości osobistego wzięcia udziału w w/w spotkaniu o wydelegowanie sekretarza koła.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes OGl SEP Kazimierz Gierlotka

Otrzymują:
- Prezesi Oddziałów
- Przewodniczący KRO
- Zespół ds. współpracy z kolami
- sekretariat

 

9.11.2009. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Stanisławowi Bolkowskiemu.

5 listopada 2009r. w Auli A Centrum Edukacyjno- Kongresowego Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Stanisławowi Bolkowskiemu. Laudację wygłosił prof. Marian Pasko. Podkreślił w niej ogromny dorobek naukowy Profesora oraz jego związki z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Zwrócił również uwagę na aktywną działalność prof. Stanisława Bolkowskiego w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, którego był Prezesem w latach 1998-2006 .
W obecności Senatu Jego Magnificencja Rektor prof. Andrzej Karbownik udekorował laureata szarfą doktora honorowego i wręczył mu dyplom nadania tego zaszczytnego tytułu. Następnie prof. Bolkowski wygłosił wykład poświęcony historii polskiej elektrotechniki teoretycznej oraz jej wpływom na rozwój elektrotechniki stosowanej.
Wśród długiego ciągu osób składających gratulacje laureatowi wyróżnił się prof. Kazimierz Zakrzewski odczytując znany tekst "Desiderata" - rzekomo anonim znaleziony w starym kościele w Baltimore w 1692 - doskonale pasujący do sytuacji. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich gratulacje na ręce poprzedniego Prezesa SEP złożył jego następca prof. Jerzy Barglik. Uroczystość uświetniły występy chóru akademickiego.

  
      
      
      
      
     

 

02.11.2009. Konwersatorium - spotkanie ósme
27 bm., odbyło się ósme spotkanie w ramach Konwersatorium "Inteligentna energetyka".
Spotkanie poprowadził prof. Jan Popczyk prezentując na wstępie prospekt emisyjny PGE, na dowód jaki ma "ciężar gatunkowy". Następnie przywołał 2 tom Historii Energetyki wydany staraniem prof. Nehrebeckiego w którym są wymienieni dwaj z obecnych na sali.
Pierwszą prezentację na temat układów sieciowych ze źródłami rozproszonymi w imieniu autorów przedstawił prof.G. Bartodziej
Po krótkiej dyskusji kolejnym prelegentem był mgr inż. A. Sielski, który skupił się na wybranych zagadnieniach bezpieczeństwa wykonywania prac eksploatacyjnych w świetle rozproszenia źródeł.
Po przerwie najmłodszy z uczestników mgr inż. P. Rzepka omówił zagadnienia wybrane współpracy rozproszonych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną (prezentacje w załączeniu).
Kończąc spotkanie prof. J. Popczyk zaprosił zgromadzonych na kolejne spotkanie 24 listopada br.

prezentacja G. Bartodziej
prezentacja P. Rzepka
prezentacja A. Sielski
gazetka nr 8

 

28.10.2009. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - relacja

Drugie w tym półroczu Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych cieszyło się znacznym powodzeniem. Sprawił to niewątpliwie temat i osoba prelegenta. Tym razem mówiono o ochronie przeciwporażeniowej w sieciach TN i TT, a prelekcję wygłosił znany znawca tematu dr inż. Witold Jabłoński. Uczestnicy jak zwykle otrzymali materiały szkoleniowe na CD.
W złączeniu zawartość tej dyskietki do pobrania, za zgodą autora, tylko dla uczestników szkolenia - POBIERZ

     
     
     

 

26.10.2009. Spotkanie prezydiów Zarządów Oddziału Gliwickiego i Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - relacja

23 października 2009 roku odbyło się tradycyjne już spotkanie prezydiów Zarządów Oddziału Gliwickiego i Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Także tradycyjnie, spotkanie nasze zaszczycił Prezes Zarządu Głównego kol. prof. Jerzy Barglik.
Tym razem gościliśmy przyjaciół w salce szkoleniowej NOT.
Spotkania takie, są okazją do wymiany doświadczeń i rozważenia wspólnych zamierzeń na najbliższy okres. Osiągnięcia Oddziału Gliwickiego w okresie od ostatniego spotkania w Katowicach, przedstawił prezes Oddziału Gliwickiego kol. prof. Kazimierz Gierlotka. Sukcesy OZW prezentowała Prezes OZW kol. Teresa Skowrońska. Następnie kol. A. Kuźnik omówił multimedialne wydawnictwo historyczne z okazji 90lecia OZW wydane na płycie DVD, które uczestnicy spotkania otrzymali na pamiątkę. Po wspólnym spożyciu obiadu z lampką czerwonego wina, dalsze rozmowy toczyły się przy zastawionym stole. Na zakończenie nastąpiła wymiana drobnych upominków. Spotkanie potwierdziło celowość takiego dokonywania wymiany doświadczeń.

  

     
     
     

 

20.10.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

Podsumowanie Konferencji i relacja ze spotkania Rady Prezesów, to tematy posiedzenia prezydium w dniu 19 bm. Posiedzenie otworzył i prowadził prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad, wysłuchano i zatwierdzono bez uwag treść protokołu z poprzedniego zebrania.
Podsumowanie Konferencji przedstawił kol. A. S. Grabowski, a rozliczenie wstępne kol. A. Sielski. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że Oddział nie będzie musiał dopłacać do zorganizowania Konferencji. Choć ilość uczestników opłacających udział nie była duża, ograniczając koszty udało się utrzymać wynik finansowy na plusie.
Wywiady wśród uczestników i wystąpienie podsumowujące przewodniczącego Komitetu Programowego wygłoszone na Konferencji pozwoliły stwierdzić, że konferencja się podobała i spełniła oczekiwanie uczestników. Ponieważ odpowiedź środowiska jest pozytywna, to należy podtrzymać inicjatywę organizacji takich konferencji przynajmniej co 2 lata. Celowym będzie także skoordynowanie terminów realizacji tak, b sobie nie podbierać uczestników.
Następnie kol. Prezes podzielił się informacjami ze spotkania Rady Prezesów, która tym razem zebrała się w Będlewie k. Poznania, a kol. A. Ciepły zrelacjonował spotkanie Zarządu Głównego SEP, które odbyło się w Krakowie i we Lwowie. (więcej informacji w Infosepik'ach nr 79 i 80 na stronie internetowej ZG SEP http://www.sep.com.pl).
Termin WZD zaplanowano na 24 - 27.VI.2010 r. Tym razem delegaci spotkają się w Katowicach w Sali Teatru Śląskiego. Zdaniem kol. A. Ciepłego dobrze byłoby opracować nasz kalendarz wyborczy do terminu spotkania Prezesa Oddziału z Prezesami Kół, planowanego na 16.XI br.
Zaskoczenie członków prezydium wywołała informacja o nowych propozycjach zmian w prawie energetycznym, polegających na zniesieniu okresowości sprawdzania kwalifikacji. Kuriozalnym jest także pomysł zmian prawa energetycznego na rok (na próbę), bo potem ma powstać nowe prawo energetyczne. Z ciekawością będziemy śledzić te zmiany, bo CIRE jeszcze nic o tych propozycjach nie mówiło.
W sprawach różnych przyjęto do Stowarzyszeni kolejnych 6 kolegów i postanowiono, że z powodu przedłużającej się choroby kol. M. Kierzkowskiego, doraźnie obowiązki Skarbnika będzie pełnił kol. Sekretarz, aż na najbliższym zebraniu Zarząd powoła nową osobę do pełnienia tej ważnej funkcji.
Po wyczerpaniu porządku obrad kol. Prezes zakończył zebranie.

 

19.10.2009. Zapraszamy na uroczystość nadania doktoratu "honoris causa" wybitnemu działaczowi naszego
Stowarzyszenia.
Rektor i Senat Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej Profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu .

Uroczystość odbędzie się w czwartek 5. listopada 2009 roku o godzinie 11:00 w Auli "A" Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18b.

Więcej na ten temat:

Profesor Stanisław Bolkowski urodził się w 1930 roku w Równem. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1956 roku. W 1965 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w 1971 roku stanowisko docenta, w 1983 roku tytuł naukowy profesora, a w 1992 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W okresie ponad 50-letniej działalności zawodowej był i jest związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (gdzie sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji), a od 2002 roku również z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Od 1975 do 2001 roku był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W tym czasie zostało wypromowanych wielu doktorów oraz ośmiu doktorów habilitowanych, z których sześciu uzyskało tytuł naukowy profesora. Wychowankowie Profesora osiągnęli znaczącą pozycję naukową i organizacyjną w kraju oraz na świecie. Był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i wielu wniosków o tytuł profesora.

W kadencji 1972-1975 sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego. W latach 1981-1987 był z wyboru prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a w latach 1987-1993 - Dziekanem tego wydziału. W latach 1990-1996 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 1996-1999 został wybrany na stanowisko Prorektora ds. dydaktyki, a w kadencji 1999-2002 - na stanowisko Prorektora ds. Nauki.

Przez cały okres działalności zawodowej jest bardzo aktywny w działalności naukowej i społecznej poza uczelnią. Między innymi: od 1987 roku nieprzerwanie jest członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, aktualnie jest zastępcą Przewodniczącego Komitetu i Przewodniczącym Sekcji Teorii Elektrotechniki tego Komitetu. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN w latach 1984-1989, członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN. Profesor Stanisław Bolkowski jest współtwórcą warszawskiej szkoły naukowej elektrotechniki, znanej w kraju i za granicą. Wniósł bardzo znaczący wkład w rozwój elektrotechniki teoretycznej w wymiarze krajowym oraz światowym.

Profesor Stanisław Bolkowski ma bogaty dorobek naukowy z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Jest autorem ponad stu prac naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz w materiałach światowych kongresów i konferencji, trzech monografii, siedmiu podręczników akademickich i współautorem pięciu podręczników.

Profesor Stanisław Bolkowski włożył wiele wysiłku dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i czasopism naukowych wydawanych z logo SEP. Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członkiem Honorowym tego Stowarzyszenia. Przez dwie kadencje w latach 1998-2006 był Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu za całokształt swojej działalności przyznano wysokie odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Został również uhonorowany licznymi odznakami branżowymi.

prof. dr hab. inż. Marian Pasko

 

13.10.2009. Konferencja Oddziału Gliwickiego SEP - Ustroń 8 i 9 października - relacja

Sukcesem zakończyła się Konferencja Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowana tradycyjnie w Ustroniu. 8 i 9 października br., uczestnicy wysłuchali 16 referatów rozłożonych na cztery sesje tematyczne. Materiały konferencyjne zostały wydane drukiem, zarejestrowanym pod numerem ISBN 978-83-60837-39-9. Konferencję otworzył Prezes Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierz Gierlotka, witając uczestników i życząc im owocnej pracy. Prowadzącymi sesje oprócz prof. K. Gierlotki, byli: prof. Z. Szymaniec, prof. T. Boczar i prof. T. Skubis. Poruszane zagadnienia wywołały zainteresowanie i chyba wyczerpały cały zakres tematyczny, dla którego zwołano konferencję. Podsumowując obrady, przewodniczący Komitetu programowego prof. Tadeusz Skubis stwierdził, że warto organizować tego rodzaju przedsięwzięcia także w przyszłości i życzył Oddziałowi, by spotkania na konferencjach przerodziły się w stały program w działalności statutowej tej organizacji. Zaapelował także do uczestników - w szczególność tych z przemysłu, choć nie tylko - by aktywnie włączyli się w organizację takich spotkań, przez zgłaszanie tematów, którym warto by poświęcać kolejne takie spotkania.

referat nr 1
referat nr 2
referat nr 3
referat nr 4
referat nr 5
referat nr 6
referat nr 7
referat nr 8
referat nr 9
referat nr 10
referat nr 11
referat nr 12
referat nr 13
referat nr 14
referat nr 15
referat nr 16
prezentacja - firmy
galeria zdjęć

 

06.10.2009. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Energetycznych - relacja
W dniu 6 października br., Sekcja Instalacji i Urządzeń Energetycznych rozpoczęła drugie półrocze seminariów szkoleniowych wykładem mgr inż. Juliana Wiatra, na temat projektowania sieci kablowych średnich i niskich napięć. Wytrwałe grono uczestników miało okazję wysłuchać interesującego wykładu i możliwość przedyskutowania z prelegentem swoich problemów.
Kolejne spotkania przewidziane na bieżący rok można znaleźć w zakładce Konferencje i Seminaria.

Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych

  

     

     

 

30.09.2009. Otwarte Zebranie Zarządu Oddziału - relacja

W dniu 28 września 2009 roku, odbyło się otwarte zebrania Zarządu Oddziału. Zebranie otworzył i porządek obrad przedstawił Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania Prezes przedstawił informację z pobytu delegacji Oddziału na I Kongresie Elektryki Polskiej (prezentacja w złączeniu). Jak oświadczył kol. A. Cholewa - oglądał relację z Kongresu w internecie, dzięki telewizji uczelnianej, która obrady transmitowała na żywo.
Sprawy aktualnego stanu prac nad komputerowym systemem ewidencji członków przedstawiła kol. C. Ludera która jest operatorem naszej bazy danych. Pierwsze koła których dane zostały zaktualizowane już otrzymają nowe legitymacje członkowskie wielkości karty kredytowej. Wymieniła także koła których dane nie zostały dotychczas zweryfikowane i zaapelowała do prezesów kół o przyspieszenie tych prac. W sprawach różnych i wolnych wnioskach kol. A. Ciepły przypomniał o zbliżającej się akcji sprawozdawczo - wyborczej. WZD który wybierze nowe władze SEP odbędzie się w dniach 25 - 27 czerwca 2010 roku w Katowicach. Przygotowany harmonogram przewiduje, że zebrania sprawozdawcze w Kołach powinny się odbyć w terminie X-XII 2009 roku. Z tego powodu spotkanie Prezesa Oddziału z prezesami Kół zaplanowano na 16 listopada bieżącego roku. Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono.

prezentacja

 

28.09.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

Posiedzenie prezydium Zarządu w dniu 21 bm poświęcono w całości omówieniu przygotowań do zbliżającej się Konferencji w Ustroniu. Zebranie otworzył i prowadził prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku posiedzenia i protokołu z przedniego zebrania stan przygotowań przedstawili: kol. A.S. Grabowski i kol. R. Miksiewicz. Aktualna liczba zgłoszeń choć daleka od oczekiwanej gwarantuje, że konferencja się odbędzie. Materiały zamówione są już w drukarni i będą do odbioru około 1 października. Uznano za konieczny wyjazd do Ustronia celem omówienia szczegółów rezerwacji miejsc i sali. Postanowiono zwiększyć intensywność poszukiwania firm które chciałyby się zaprezentować uczestnikom konferencji. Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

 

23.09.2009. Konwersatorium - spotkanie siódme

W ostatnim dniu lata 22 bm. odbyło się pierwsze powakacyjne, a siódme z kolei spotkanie uczestników konwersatorium "Inteligentna energia". Pod nieobecność prof. J. Popczyka, konwersatorium prowadził prezes Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierz Gierlotka.
Wygłoszone referaty: dr inż. E. Siwego - "Intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych"., dr hab. inż. S. Paszka i dr inż. A. Noconia - "Integracja źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym (stany przejściowe źródeł rozproszonych)"., oraz dr inż. T. Bewszki - "Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy"., wywołały ożywioną dyskusję. Podsumowując dyskusję prezes K. Gierlotka zaprosił zebranych na kolejne spotkanie w czwarty wtorek października.

    
    
    

prezentacja Tadeusz Bewszko
prezentacja S. Paszek A. Nocoń
prezentacja Edward Siwy
gazetka nr 7

 

21,09.2009. Wycieczka na ENERGETAB 2009. - relacja

Tradycyjnie jak co roku Sekcja Energetyki zorganizowała wycieczkę techniczną na targi ENERGETAB 2009. Tym razem pod wodzą honorowego przewodniczącego kol. A. Trybusa, grupa kolegów w dniu 16 września br., o godz. 8:00, wyjechała mikrobusem w kierunku Bielska-Białej. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu, potwierdzającym fakt odzwierciedlenia na targach bogatego rozwoju i postępu, szczególnie w dziedzinie zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych, uczestnicy o godz. 16:00 wyruszyli w drogę powrotną. Potwierdzono na zakończenie celowość organizowania takich wspólnych wyjazdów na targi branżowe.

 

21,09.2009. Spotkanie Sekcji Energetyki Oddziału - relacja

Z okazji Dnia Energetyka, 9 września br., odbyło się spotkanie Sekcji Energetyki naszego Oddziału. Tym razem energetycy wybrali restaurację Siedlisko w Łabędach. W malowniczej scenerii obok stadniny koni, przy lampce wina dyskutowano problemy nurtujące środowisko. Dodatkowym elementem były wspomnienia kol. A.S. Grabowskiego z podróży do Chin, a głównie zdjęcia przedstawiające sieci elektroenergetyczne sfotografowane w Chinach.

galeria zdjęć

 

21,09.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 7 września br., otworzył i prowadził prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad i odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania wysłuchano sprawozdania Zespołu Integracyjnego, które przedstawił kol. K. Boba. Referent omówił szczegółowo zorganizowane w tym roku imprezy wraz ze statystyką i rozliczeniami finansowymi. Ponieważ jednak jeszcze nie wszystkie faktury spłynęły, choć ich wartość jest znana i ujęta w rozliczeniu, przyjęcie sprawozdania odłożono na kolejne posiedzenie.
W kolejnym punkcie uściślono porządek najbliższego zebrania Zarządu planowanego na 28 września br. Omówiono także stan przygotowań do Konferencji w Ustroniu. Kol. A.S. Grabowski poinformował o stanie zgłoszeń i nadesłanych referatach. Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

 

10.09.2009. I Kongres Elektryki Polskiej

W dniach od 2 do 4 września 2009 r., w Warszawie obradował I Kongres Elektryki Polskiej. Główne sesje odbywały się w Auli Wielkiej Politechniki Warszawskiej. W Kongresie udział brała znaczna grupa członków naszego Oddziału z Prezesem prof. Kazimierzem Gierlotką na czele.
Szczegółowy program i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.kongres-sep.pl
Główne hasło kongresu "Elektryka polska - tradycja, teraźniejszość, przyszłość" znalazło rozwinięcie w sesjach tematycznych, toczących się równolegle w kilku salach. Na kongresie oznaczono kol. Tadeusza Lipińskiego medalem 90 lecia SEP. W załączeniu kilka zdjęć z tego spotkania.

 

      

      
galeria zdjęć

 

18.08.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

W dniu 17 bm., odbyło się planowe posiedzenie Prezydium naszego Oddziału. Zebranie otworzył i prowadził prezes, prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad i odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania, zatwierdzonego bez uwag, zebrani omówili szczegóły organizacyjne udziału naszych przedstawicieli w I Kongresie Elektryki Polskiej. W Kongresie będzie uczestniczyć 5 delegatów, a 3 z przyczyn osobistych, dojedzie na ostatni dzień. Następnie omawiano wniosek kol. T. Lipińskiego, pozostawiając go do dalszych prac Prezydium. Doprecyzowano kalendarz działalności Oddziału do końca bieżącego roku. Kol. A. Ciepły poinformował o wynikach pracy komisji odznaczeń przyznającej medale 90 lecia SEP. Kolejne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 7 września br.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono. Protokołował kol. A. Sielski.

 

 

15.08.2009. ŻYCZENIA

 

 

 

24.06.2009. Zebranie Zarządu Oddziału - relacja

Ostatnie w tym półroczu zebranie Zarządu Oddziału zwołano dla zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności w 2009 r. Zebranie otworzył i prowadził prezes kol. Kazimierz Gierlotka. Odczytano i przyjęto bez zmian protokoły z poprzednich zebrań. Preliminarz kosztów na tle wyników ubiegłego roku przedstawił kol. Prezes. Zakłada on deficyt na działalności statutowej, który zostanie skompensowany nadwyżką z działalności gospodarczej, tak że w sumie tworzy budżet zrównoważany nie generujący zysku.
Pozytywną opinię do preliminarza opracowaną przez Komisję gospodarczo - finansową, odczytał kol. J. Kapinos. Preliminarz po dyskusji przyjęto w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym - nikt nie był przeciw.
W kolejnym punkcie Zarząd omówił kandydatury do godności Członka Honorowego SEP i przegłosował wysłanie dwóch wniosków do Zarządu Głównego.
W kolejnym punkcie kol. A. Ciepły złożył informację o obchodach 90 lecia SEP. Szczegóły obchodów centralnych wraz z listem od Prezydenta RP, zainteresowani znajdą na stronie www.sep.com.pl
Prezes poinformował o pracach Prezydium w ostatnim kwartale i przygotowaniach do Kongresu Energetyki Polskiej.
W sprawach różnych i wolnych wnioskach kol. A. Ciepły przedstawił problem wykreślenia koła 6 z ewidencji Oddziały w związku z przejściem do OZW. Koledzy z koła 6 mają bliżej do Katowic niż do nas. Przegłosowano wniosek o wykreślenie.
Na zakończenie Prezes złożył wszystkim najlepsze życzenia wspaniałego urlopu i wakacji.
Z powodu wyczerpania porządku obrad na tym Zebranie zakończono.

  
    
    
    

 

24.06.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

Posiedzenie Prezydium w dniu 22 bm. miało tylko jeden temat. Aktualizacja preliminarza budżetowego. Po odczytaniu protokołu z ubiegłego spotkania, głos zabrał kol. M. Kierzkowski.
Złożony w ZG SEP preliminarz na rok bieżący, zdezaktualizował się na tyle, że Skarbnik przedstawił do akceptacji poprawiony, o nieco zmienionych obrotach. Zakłada on jak poprzedni, że nieunikniony niedobór na działalności statutowej pokryją nadwyżki z działalności gospodarczej. Budżet nie przewiduje uzyskania zysków w bieżącym roku, bo już widać, że tegoroczna działalność nie jest nadzwyczaj dochodowa. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby ten rok zamknąć bez strat.
W sprawach różnych zaaprobowano z drobnymi zmianami preliminarz konferencji Oddziału przedstawiony na poprzednim Prezydium przez kol. A. S. Grabowskiego jako wersja 5.
Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący Prezes kol. Kazimierz Gierlotka.

 

 

24.06.2009. Konwersatorium - spotkanie szóste

Ostatnie w tym półroczu spotkanie konwersatorium "Inteligentna energetyka" zgromadziło w sali Rady Wydziału Elektrycznego wierne grono uczestników. Z założenia sumujący, referat prof. Jana Popczyka powtórzył wiele tez przewijających się przez poprzednie spotkania, dochodząc do wniosku, że mamy obecnie do czynienia z kryzysem modelu funkcjonowania energetyki. Zdaniem profesora będziemy się musieli zdecydować jaką drogę rozwoju będziemy chcieli przyjąć. Paramilitarną czy prorynkową. Kryzys banków podciął korzenie finansowania energetyki. Giganty samochodowe, są de facto przedsiębiorstwami energetycznymi bo zagospodarowują 1/3 zużywanych zasobów energetycznych. Wzrost znaczenia pomp ciepła. To kolejne tezy referatu Profesora. (prezentacja w załączeniu).
W kolejnych referatach prezentowali się J. Ziora, K. Kozimor, J. Bargiel, J. Duda, L. Latocha.
Na zakończenie para młodych ludzi A. Czop i R. Mocha podzieliła się kłopotami z wdrażaniem OZE w gminach. (dostępne prezentacje załączono).
Kolejne spotkanie planowane jest, po przerwie wakacyjnej, na 22 września 2009 r.
    
    
    
    

prezentacja Jerzy Bargiel
prezentacja Jerzy Duda
prezentacja Ludwik Latocha 1
prezentacja Ludwik Latocha 2
prezentacja Jan Popczyk
prezentacja Agnieszka Czok i Ryszard Mocha
prezentacja Jerzy Ziora

 

17.06.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja

Posiedzenie Prezydium w dniu 15.06.2009 r., zdominowały sprawy organizacyjne. Ustalono porządek obrad Zarządu na dzień 29 bm., oraz przedyskutowano projekt zgłoszenia kandydatur do godności Członka Honorowego. Przyjęto do organizacji kolejne trzy osoby. Wysłuchano relacji z działalności Sekcji Energetyki i przygotowań do organizowanej jesiennej Konferencji Oddziału.
Postanowiono, że kolejne krótkie spotkanie robocze Prezydium odbędzie się w przyszły poniedziałek o 13:30. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes prof. Kazimierz Gierlotka zamknął obrady.

 

 

10.06.2009. Seminarium SIiUE - relacja

9 czerwca 2009 r., odbyło się ostatnie w tym półroczu seminarium SIiUE poświęcone instalacjom elektrycznym i prawidłowym zasadom ochrony przed porażeniami w instalacjach niskiego i średniego napięcia. Referat zatytułowany "Ochrona przed porażeniem elektrycznym w instalacjach niskiego i średniego napięcia" przedstawił prof. dr hab. inż. Henryk MARKIEWICZ. Prelegent ze swadą opowiadał o problemach tej ochrony pobudzając salę do dyskusji. (prezentacja w załączeniu).
Na zakończenie koledzy z SEP w Ostrawie inż. Ladislav CZUDEK i inż. Mieczysław PRIBULA przedstawili osiągnięcia czeskiej firmy Autel, działającej w segmencie elektroenergetyki. (prezentacja w załączeniu). 

    
    
    
    
 prezentacja Henryk MARKIEWICZ
prezentacja Ladislav CZUDEK i Mieczysław PRIBULA

 

 

10.06.2009. OTWARTE ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki odbyło się 8.06.2009 r., uroczyste, otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego. Zebranie otworzył i prowadził prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po powitaniu prelekcję techniczną na temat firmy WASKO wygłosił kol. mgr inż. Artur Niepiekło. Wśród osiągnięć firmy podkreślił dwa - system pozycjonowania na obszarze Polski i ogólnopolski system wydawania dowodów osobistych. Pierwszy z omawianych jest doprecyzowywaniem systemu GPS, tak by mógł on być wykorzystywany w pracach geodetów, a drugi umożliwia wydanie dowodu osobistego w ciągu dwóch dni (osobną sprawą jest rozwiezienie tych dokumentów do biur terenowych).
Kolejnym prelegentem był kol. mgr inż. Ludwik Pinko, przewodniczący Zespołu Historycznego Oddziału Gliwickiego, który przypomniał 90 letnią historię Stowarzyszenia Elektryków Polskich (prezentacja w załączeniu).
Toast okolicznościowy Prezesa Oddziału zakończył część oficjalną. Dalsze rozmowy i wspomnienia toczyły się w kuluarach.

    
    
    

90 letnia historia SEP - prezentacja

 

 

05.06.2009. ZAPROSZENIE NA OTWARTE ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU

Gliwice, dn. 18.03.2009 r.
L.dz. 135 /09

Do Członków i Sympatyków
Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki (10.06.) uprzejmie zapraszam na uroczyste, otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2009 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej NOT, przy ul. Górnych Wałów 25 w Gliwicach. Początek zebrania o godz. 15.30

Program zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.Prelekcja techniczna. Firma "WASKO" S.A. Gliwice - mgr inż. Artur Niepiekło.
3.90 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich - wystąpienie Zespołu Historycznego OGl.
4.Toast okolicznościowy Prezesa OGl SEP.
5.Rozmowy koleżeńskie przy kawie.

Zachęcam do licznego udziału Koleżanek i Kolegów
w zebraniu. Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie obecności w sekretariacie Oddziału
do 5 czerwca br.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału

Kazimierz Gierlotka

Otrzymują:
- Zarząd OGl
- KRO, SKO
- Sekcje n-t
- Członkowie Honorowi i Zasłużeni Seniorzy SEP
- Członkowie wspierający i firmy współpracujące z SEP.

 

20.05.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja
W dniu 18 mają 2009 r., odbyło się planowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. Zebranie otworzył i prowadził prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po wysłuchaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania, który przedstawił sekretarz kol. A. Sielski, omówiono porządek najbliższego otwartego zebrania Zarządu, planowanego na 8 czerwca br. Zebranie poświęcone będzie obchodom Międzynarodowego Dnia Elektryki w 90 roku istnienia SEP.
Ponieważ przyjęcie preliminarza finansowego musi się odbyć w pierwszej połowie roku, konieczne będzie jeszcze jedno posiedzenie Zarządu w końcu czerwca.
Kol. A. S. Grabowski omówił przygotowania do Konferencji na temat " Badania eksploatacyjne, pomiary oraz diagnostyka w elektroenergetyce zawodowej i przemyśle", która odbędzie się 8-9 października 2009 w hotelu Daniel w Ustroniu. Jest już zamówionych 10 referatów, a w najbliższym czasie lista zostanie uzupełniona o kolejne. Komisja programowa konferencji pracuje pod przewodnictwem prof. Tadeusz Skubisa.
W sprawach różnych i wolnych wnioskach zebrani złożyli najlepsze życzenia imieninowe wiceprezesowi kol. Andrzejowi Ciepłemu.

 

06.05.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 4 mają br. poświęcone było sprawom organizacyjnym. Posiedzenie prowadził Prezes kol. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad omówiono przygotowania do planowanej na jesień Konferencji. Sprawozdanie złożył kol. A.S. Grabowski. Przy możliwym do zaakceptowania ryzyku należy zintensyfikować prace przygotowawcze. Do organizacji Konferencji należy także wciągnąć Koła tak by była to konferencja Oddziału. Planowane obchody Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i Międzynarodowego Dnia Elektryki znajdą swoją kulminację na Sympozjum poświęconym pamięci prof. Antoniego Boguckiego 26 mają w sali Rady Wydziału. (Wszyscy chętni proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa w sekretariacie Oddziału.)
Najbliższe zebranie Zarządu w dniu 8.VI., będzie zebraniem otwartym, na które zostaną zaproszeni także czcigodni seniorzy by razem z wszystkimi Dzień Elektryki święcić. Szczegółowy program zebrania zostanie ustalony na Prezydium 18.V. br.
Omówiono problem przygotowań do kolejnych imprez uświetniających 90 lecie SEP, a w szczególności udział delegacji Oddziału w Kongresie Elektryki Polskiej.
W sprawach różnych postanowiono o przygotowaniach delegacji do udziału w obchodach 90 lecia OZW. Po wyczerpaniu porządku zebranie zakończono.

 

04.05.2009. Konwersatorium - spotkanie czwarte
28 kwietnia br., odbyło się czwarte spotkanie Konwersatorium, tym razem poświęcone "Ochronie środowiska w energetyce". Spotkanie otworzył prof. Popczyk witając zgromadzonych, a szczegól­nie prof. T. Glinkę i prof. S. Paszka. Tytułowy referat przedstawił kol. Ludwik Pinko nawiązując na wstępie do wspomnienia o prof. L. Nehrebeckim, który już w latach 50 ubiegłego wieku trafnie przewidywał, że ograniczenie w rozwoju energetyki może być związane z obciążeniem środowiska. (prezentacja w załączeniu).
Kolejnym prelegentem był H. Kocot, który przedstawił referat pod tytułem: "Porównanie i krytycz­na analiza dwóch scenariuszy rozwojowych dostaw energii elektrycznej: scenariusza kontynuacji
i scenariusza innowacyjności". (prezentacja w załączeniu).
Po prelekcjach Profesor zaprosił do dyskusji w której głos zabrali: prof. G. Bartodziej, dr J. Ziora, mgr. L. Pinko, mgr. K. Kolonko. Dyskusje moderował prof. J. Popczyk. Kończąc spotkanie, prof.
J. Popczyk zaprosił wszystkich na spotkanie majowe, które poświęcimy cenotwórstwu na rynku energii elektrycznej.

    
    
    

prezentacja - Ludwik Pinko
prezentacja - Henryk Kocot
gazetka nr 4

 

28.04.2009. VI Biesiada SEP-ców Oddziału Gliwickiego
    

W dniu 17 kwietnia 2009 r. w godz. 1730 - 2300 w restauracji "CHATA POLAKA" odbyła się VI Biesiada SEP-ców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 115 osób.
Biesiadę otworzył Prezes Oddziału kol. Kazimierz Gierlotka witając wszystkich zaproszonych.

Biesiada ma niezmienną konwencję tj:
suto zastawione stoły dobrego jadła, zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie, tańców przy muzyce mechanicznej.
W trakcie wesołej zabawy przeprowadzono losowanie 3 akwarel ufundowanych przez wybitnego artystę plastyka prof. Mariana Bietkowskiego. Sam fundator z przyczyn rodzinnych nie mógł uczestniczyć w imprezie i dlatego cenne nagrody wręczył Prezes
OG SEP wybranym szczęśliwcom kol. Barbarze Potockiej, Kazimierzowi Kiszce i Stanisławowi Leniartowi - patrz zdjęcie niżej.

  
    

 

22.04.2009. Seminarium SIiUE - relacja
W dniu 21 bm. odbyło się zapowiadane Seminarium SIiUE. Zebrani wysłuchali 4 referatów na temat "Pomiarów rozliczeniowych energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej."
Omówiono w kolejności:
"Standardy i wymagania dla układów pomiarowo - rozliczeniowych en. el. na terenie działania Vattenfall Distribution Poland S. A." - Lech Bartosz;
"Charakterystyka cech legalizacyjnych oraz wybrane aspekty nielegalnego poboru energii elektrycznej" - Jacek Zabiegliński;
"Diagnostyka kabli SN za pomocą systemu OWTS. Ochrona urządzeń za pomocą ograniczników przepięć firmy Areva." - Dariusz Woźniak;
"Zasady kompensacji mocy biernej: projektowanie i eksploatacja na poziomie nN i SN". - Sabina Zając i Łukasz Kisiel.
Udostępnione prezentacje wystąpień w załączeniu.

  
    
    
    
    

prezentacja

 

22.04.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału _ relacja
W dniu 20 bm., posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału zdominowała sprawa medali SEP. Posiedzenie otworzył i prowadził kol. Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, relację z wyjazdu do mennicy przedstawił kol. Wiceprezes W. Matulka. Relacje ceny do nakładu i koszty pudełek na dłuższy czas zaabsorbowały uczestników posiedzenia. Postanowiono, wobec braku deklaracji wspólnego działania ze strony okolicznych Oddziałów, że wybitych zostanie 500 szt. medalu im. prof. Obrąpalskiego. Oferowane przez mennicę pudełka choć efektowne, nie są bez wad i są wielokrotnie droższe niż na przykład wykonane w introligatorni. Wykonywane przez introligatornie pudełka są nie tylko tańsze, ale mogą być indywidualizowane. Sprawa pudełek i dalsze koszty odłożone zostały na przyszły okres.
Kolejnym tematem była sprawa kandydatur do medalu 90 lecia. Wiceprezes, kol. A. Ciepły przedstawił wyniki prac zespołu ds. Wyróżnień, stwierdzając, że potencjalnych kandydatów jest około 30, plus kilku kandydatów zbiorowych. Niestety nadział z Zarządu Głównego przewiduje jedynie kilkanaście odznaczeń. Po długiej dyskusji postanowiono wytypować ranking w tej liście i taką przesłać do Zarządu Głównego. Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

 

20.04.2009. XI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
W dniach 16 - 19 kwietnia 2009 r. już po raz XI, tym razem w Łodzi oraz Słoku koło Bełchatowa, odbyły się Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Organizacji podjęli się Koledzy i Koleżanki z Oddziału Łódzkiego SEP, Politechniki Łódzkiej, Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej.
W imprezie brały udział studenckie delegacje z całej Polski oraz jedna delegacja z Austrii. Politechnikę Śląską reprezentowali studenci: Robert Owczarek, Krzysztof Górny, Jacek Bajan, Przemysław Zieliński, Paweł Kubek, Paweł Kucharski, Michał Grochowina i Dariusz Bruj.
Inauguracja XI ODME odbyła się w Auli Głównej Politechniki Łódzkiej, podczas której wręczono liczne odznaczenia i wyróżnienia najbardziej zasłużonym członkom SEP. Następnie miały miejsce seminaria i wykłady m. in. na temat: "Transformatory wczoraj, dziś i jutro". Po wysłuchaniu referatów młodzi elektrycy mieli możliwość uczestnictwa w dyskusji.

    
    

Po obiedzie uczestnicy udali się zwiedzić fabryki ABB i elektrociepłownie łódzkie. Wieczorem wszyscy dotarli do Hotelu Wodnik w Słoku koło Bełchatowa gdzie zostali zakwaterowani. Tam też odbywały się pozostałe uroczystości ODME. Wieczorem młodzi elektrycy z całej Polski integrowali się oraz uczestniczyli w pierwszych konkurencjach corocznej Ligi Elektryków. Wieczór ten pozwolił na nawiązanie nowych
kontaktów oraz wymianę myśli. Upływał on w miłej atmosferze przy niemilknących
przyśpiewkach studenckich i nie tylko. Ze względu na duże zainteresowanie ODME wśród zagranicznych organizacji skupiających młodych elektryków, XI-te Dni Młodego Elektryka stają się po raz 1-szy w swojej historii międzynarodową konferencją dwujęzyczną: polsko-angielską.
Następnego dnia miało miejsce spotkanie z Prezesem SEP i Sponsorami. Po południu wszyscy uczestnicy zwiedzali Elektrownię i Kopalnię Bełchatów

    
    

Kolejnym punktem imprezy był konkurs organizowany przez głównego sponsora, firmę ABB. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zagadnienia z zakresu odpowiedniego doboru styczników. Wieczorem odbyły się konkurencje sportowe Ligi Elektryków oraz wspólny grill. Kolejnego dnia (tj. w sobotę) miało miejsce spotkanie z potencjalnymi pracodawcami i sponsorami oraz seminaria naukowe na temat: "Przeszłość i przyszłość młodzieży w Stowarzyszeniu". Wieczorem zaplanowana była uroczysta kolacja i ogłoszenie wyników Ligi,
  
Politechnika Śląska stanęła po raz kolejny na podium i zajęła 3 miejsce.

Prezes SKSEP
Krzysztof Górny

 

08.04.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja
W dniu 6.IV.09 r., odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Omówiono wykonany przez prof. Słodowego model medalu w skali dostosowanej do potrzeb mennicy, która medal ma wybić. Postanowiono że model medalu do Warszawy zawiezie kol. wiceprezes W. Matulka. Po zaakceptowaniu modelu przez mennicę zostanie skierowane do nich zamówienie na wykonanie 300 szt. W sprawach różnych postanowiono wesprzeć wydawnictwo ks. Nabzdyka o organizacjach studenckich w Gliwicach prze dokonanie zakupu kilku egzemplarzy na nagrody dla sepowców. Przyjęto kolejną grupę nowych członków (25) i omówiono sprawy organizacji nowego koła przy Wasko. Wysłuchano relacji kol. wiceprezesa A. S. Grabowskiego z posiedzenia komitetu organizującego konferencję oddziałową. Na zakończenie odczytano i zaaprobowano protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium.

 

06.04.2009. Seminarium techniczne - relacja
Zgodnie z planem 2 kwietnia w salce szkoleniowej SEP, odbyło się zapowiadane seminarium techniczne zorganizowane przez Koło nr 9, na temat:
"Badania zawilgocenia i stanu izolacji transformatorów". Obecni głównie z Vattenfall Distribution Poland wysłuchali wystąpienia kol. J. Buchacza z Energopomiaru. Prelegent swój odczyt bogato zilustrował slajdami (prezentacja w załączeniu). W trakcie odczytu, a także po nim padło wiele pytań z sali na, które prelegent i organizatorzy starali się na bieżąco odpowiedzieć. Takie seminaria techniczne są potrzebne dla odświeżenia i pogłębienia wiedzy elektryków i powinny być organizowane zawsze gdy pojawi się takie zapotrzebowanie.

   
     
     
     
     

prelekcja - Jerzy Buchacz

 


28.03.2009. Wycieczka naukowa do ZPUE S.A. - relacja
W dniu 16.03.2009r. członkowie Studenckiego Koła SEP przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej zorganizowali wycieczkę naukową do ZPUE S.A we Włoszczowej.
W wycieczce uczestniczyło 30 studentów pod opieką mgr inż. Grzegorza Malitowskiego z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć jak wygląda cały proces produkcji stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN.
ZPUE S.A. jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie firmą produkującą stacje transformatorowe. Rocznie ZPUE S.A. sprzedaje ok. 700 stacji kontenerowych. Firma produkuje pełny asortyment stacji takich jak: stacje w obudowach betonowych, metalowych (w tym aluminiowych), z wewnętrznym korytarzem obsługi jak też z obsługą z zewnątrz, wyposażonych w rozdzielnice średniego napięcia do 36kV w izolacji powietrznej lub gazowej SF6.

V-ce prezes Studenckiego koła SEP
Robert Owczarek

    

    

 

28.03.2009. Szkolenie Moeller Electric - relacja
Dnia 25 marca w Auli 301 budynku "B" Wydziału Elektrycznego odbyła się druga część szkolenia Moeller Electric zorganizowana przez zarząd studenckiego koła SEP i pracowników firmy Moeller. Spotkanie w znacznej części poświęcone było inteligentnym modułom sterującym serii X-comfort stosowanym w nowoczesnych instalacjach elektrycznych nn. Omówiono szczegółowo najczęściej wykorzystywane rozwiązania jakie oferuje X-comfort stosowane we współczesnym budownictwie mieszkaniowym, przedstawiając idee działania bezprzewodowych aktorów sterujących wraz z czujnikami (ruchu, atmosferycznymi, światła), programatorami i panelami sterującymi całego systemu. Przedstawiciele Moeller Electric są absolwentami Wydziału Elektrycznego (Szymon Lubecki i Maciej Kurzeja). Oprócz prezentacji funkcjonalności i możliwości systemu studenci poznali środowisko programistyczne Moeller RF-System 1.43a PL i sprzęt służący do praktycznej nauki programowania inteligentnych elektroinstalacji. Organizatorzy przew!
idzieli także konkurs w którym uczestnicy spotkania mieli możliwość wykazania się umiejętnością logicznego myślenia poprzez realizację zaprogramowania rożnych funkcji nowoczesnych wyłączników w programie RF-System. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez pracowników Moeller Electric. Każdy student uczestniczący w spotkaniu otrzymał katalogi produktów i firmowe gadzety które wreczono po zakończeniu prezentacji. W najbliższymi czasie przewidziana jest trzecia część szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej
    

    
Z poważaniem

Prezes Studenckiego Koła SEP
Krzysztof Górny

 

24.03.2009. Zebranie zespołu ds. konferencji i odczytów Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP - relacja
W czwartek 19 marca odbyło się zebranie zespołu ds. konferencji i odczytów Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. W zebraniu uczestniczyli również inni członkowie Zarządu Oddziału zainteresowani organizacją konferencji. Omówiono sprawy związane organizacją konferencji naukowo-technicznej w jubileuszowym roku Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W dyskusji zgodzono się co do tego, że konferencja powinna dotyczyć zagadnień pomiarów i badań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. W organizację konferencji powinny czynnie włączyć się sekcje naukowo-techniczne działające przy Oddziale.

 

21.03.2009. Zaproszenie uczniów i kontynuatorów misji Franciszka Szymika na Konwersatorium 2009.
W związku z przypadającą w marcu 30 rocznicą śmierci profesora Franciszka Szymika, Sekcja Energetyki zaprasza uczniów i kontynuatorów Jego misji na Konwersatorium 2009, 24 bm. (wtorek, godz. 15:00) do Sali Rady Wydziału Elektrycznego Pol. Śl.
Minutą ciszy uczcimy Jego pamięć.

 

18.03.2009. Zaproszenie na spotkanie uczestników wycieczki do Ziemi Świętej .
W dniu 23.03.2009 (poniedziałek) o godz. 1600 w małej salce SEP (na II piętrze) Domu Technika NOT w Gliwicach odbędzie się spotkanie uczestników wycieczki do "ZIEMI ŚWIĘTEJ".
Na spotkaniu wyświetlany będzie film z wycieczki oraz będzie możliwość wymiany zrobionych zdjęć techniką cyfrową.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby, które planowały udział w wycieczce lecz z uwagi na rozruchy w Izraelu zrezygnowały z wyjazdu.
W celu przygotowania drobnego poczęstunku, uprasza się, aby zainteresowani, telefonicznie zgłosili chęć uczestnictwa w sekretariacie SEP tel. 032 231 14 30; 032 2312876

     

 

18.03.2009. Wyniki finansowe 2008 roku, były głównym tematem posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału .
Wyniki finansowe 2008 roku, były głównym tematem posiedzenia Prezydium w dniu 16 bm. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Oddziału prof. K. Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, przedstawionego przez sekretarza kol. A. Sielskiego, ustalono porządek zebrania planowanego na 30 marca. Stan finansów i bilans 2008 roku przedstawił skarbnik kol. M. Kierzkowski korzystając z wsparcia księgowej kol. W. Tetzlaf. Tradycyjnie działalność statutowa, oparta na składkach członkowskich skończyła się sporym deficytem, pokrytym korzyściami z działalności gospodarczej. Suma przychodów zamknęła się kwotą prawie siedmiocyfrową, a nadwyżka przychodów nad wydatkami osiągnęła 10% tych pierwszych. Omówiono szczegółowo poszczególne pozycje zarówno po stronie przychodów jak i wydatków we wszystkich rodzajach aktywności stowarzyszeniowej. Stosowne dokumenty sprawozdawcze podpisane przez wszystkich członków Zarządu zostana przekazane władzom kontrolnym. Roczne sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione na najbliższym zebraniu Zarządu tak, aby ten mógł podjąć stosowną uchwałę zatwierdzającą, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej. W sprawach różnych i wolnych wnioskach przyjęto nowego członka, a kol. A. Ciepły przypomniał o warunkach jakie zawiera regulamin nadawania medalu 90 lecia SEP.
Na tym, po wyczerpaniu porządku zakończono posiedzenie.

 

17.03.2009. Zaproszenie na VI biesiadę SEP-ców
 

12.03.2009. Spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału
W dniu 11 marca br., odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu naszego Oddziału z przedstawicielami Sekcji naukowo - technicznych oraz Zespołu ds. konferencji i odczytów poświęcone omówieniu możliwości zorganizowania konferencji naukowo - technicznej. Po omówieniu problematyki przygotowywanej na Kongres Elektryki Polskiej oraz Europejski Kongres Gospodarczy rozważono kilka tytułów, które mogłyby zgromadzić zacne grono elektryków.
Następne spotkanie planowane jest na 18 bm. godz. 15:00

 

09.03.2009. Posiedzenie kolegium Sekcji Energetyki - relacja
6 marca 2009 odbyło się posiedzenie kolegium Sekcji Energetyki poświęcone zatwierdzeniu planu pracy na rok bieżący. Zarysowany na spotkaniu noworocznym program został uzupełniony i dopracowany uzyskując ostateczny kształt. Przewidziano w nim, oprócz zebrań kolegium dwa seminaria techniczne, seminarium szkoleniowe, sympozjum wspomnieniowe z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki, oraz wycieczkę techniczną. Zrelacjonowano przebieg zorganizowanego dla uczczenia jubileuszu 90 lecia SEP konwersatorium "Inteligentna energia" toczącego się w Politechnice Śląskiej. Poruszono związany z jubileuszem temat odznaczeń. Z okazji niedawnych Imienin złożono najserdeczniejsze życzenia honorowemu przewodniczącemu Sekcji kol. Albinowi Trybusowi.

 

03.03.2009. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 2 marca br., poświęcone było dwóm sprawom: planom pracy na 2009 rok i sprawie bazy danych członków. Zebranie otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad, kol. A. Sielski odczytał protokół z poprzedniego zebrania, który zgromadzeni przyjęli bez uwag.
Plan pracy wraz z szczegółowym harmonogramem działań w bieżącym roku przedstawił kol. A. Sielski, sygnalizując kolizje imprez które należy skoordynować. Zaproponowano dodatkowe spotkanie seniorów w czerwcu dla uczczenia 90 lecia SEP, oraz jesienne spotkanie z patronami i członkami wspierającymi. Po usunięciu kolizji Sekretariat dostarczy członkom Zarządu szczegółowy harmonogram imprez.
W związku z koniecznością uaktualnienia i prowadzenia na bieżąco komputerowej bazy danych naszych członków postanowiono powierzyć te aktualizacje p. Celinie Ludera. Sprawa jest niecierpiąca zwłoki, bo już pierwsze oddziały otrzymały nowe legitymacje członkowskie z tej bazy. W sprawach różnych i wolnych wnioskach poinformowano o ustanowieniu medalu 90 lecia SEP i przypomniano o konieczności przygotowania wniosków na odznaczenia dla naszych członków z okazji tego jubileuszu.
Przyjęto do organizacji nowych członków, a na zakończenie złożono serdeczne życzenia Prezesowi i kol. K Bobie z okazji zbliżających się Imienin.

 

27.02.2009. Konwersatorium 2009 - spotkanie drugie
24 lutego 2009 roku odbyło się drugie spotkanie Konwersatorium "Inteligentna energia". Zgromadzeni w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej przedstawiciele czterech partnerów i zaproszonych gości powitał prof. Jan Popczyk. Wysłuchano referatów Agnieszki Czop, Michała Zegaratowskiego, Zbigniewa J. Schmiegela i Ryszarda Mochy. Prezentacje do pobrania na stronie www.eGIE.pl lub www.klaster3x20.pl Odnotowano ciekawą wypowiedź prof. G. Bartodzieja na temat energetycznego wykorzystania odpadów.

  
    
    
    

filmik do pobrania

 

27.02.2009. Zebranie Zarządu Oddziału - relacja

23 lutego 2009 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP poświęcone podsumowaniu
działalności w 2008 roku i planom na 2009 rok. Zebranie otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka.
Na początku dokonano wręczenia legitymacji rzeczoznawcy SEP kol. Andrzejowi S. Grabowskiemu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania dokonania w roku ubiegłym zilustrowane prezentacją zawierającą dane liczbowe, przedstawił Prezes. Zamierzenia roku bieżącego zreferował kol. A. Sielski. Działalność Kół omówił wyczerpująco
kol. A. Ciepły. Sprawozdanie finansowe (wstępne)przedstawił
kol. M. Kierzkowski.
Po wyczerpaniu porządku Prezes zakończył Zebranie.

  
    
    
    
    

prezentacja do pobrania

 

20.02.2009. Relacja z wycieczki do Ziemi Świętej
W dniach 11-18.02.2009 r.- 27 osobowa grupa SEPowców Oddziału Gliwickiego uczestniczyła w objazdowej wycieczce po "ZIEMI ŚWIĘTEJ".

  


Z Polski wylecieliśmy z lotniska w Pyrzowicach przy zimowej pogodzie, natomiast w Egipcie i Izraelu panowała słoneczna wiosenna pogoda - w załączeniu DO POBRANIA

obszerna relacja

 

17.02.2009. Zabawa Karnawałowa firmy ELEKTRYKA
 

09.02.2009. Wycieczka na KRESY - informacja
Jeśli chcesz zobaczyć:
Wielokulturowe miasta Kresów
Twierdze dawnej Rzeczypospolitej
Miejsca narodzin sławnych Polaków
Zabytki sakralne różnych wyznań
Karpackie uzdrowiska
oraz
Odbyć niezapomniany rejs po Dniestrze

  

To zainteresownym umożliwi to:

Koło nr 9 SEP przy Vattenfall Distribution Poland S.A., które wraz z Oddziałem Gliwickim SEP planuje zorganizować w dniach: 9-17 maja 2009r. wycieczkę turystyczną na Ukrainę -"Podróż na Kresy". Szczegóły dotyczące programu zawarte są w załączonym pliku.
Szacunkowy koszt imprezy na osobę, przy założeniu, że zbierze się grupa 40 osób wynosi 1 700zł + 15 euro na wstępy.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres mailowy biuro@sep.gliwice.pl w terminie do 20 lutego 2009r.
Po skompletowaniu pełnego składu uczestników imprezy konieczne będzie dokonanie przedpłaty w wysokości ok. 30% kosztów, na wskazane w późniejszym terminie konto. Przewidywany termin dokonania przedpłaty to 15 marzec 2009r.
Impreza dedykowana jest członkom SEP-u wraz z osobami towarzyszącymi.
Więcej informacji można uzyskać u kol. Barbary Huchla od dnia 16.02.2009r.
Ubezpieczenie obejmuje :
leczenie 20 000 euro
NWW 15000 zł.
bagaż 150 euro
Decyzja o ewentualnym dodatkowym noclegu w drodze powrotnej zostanie wypracowana przy udziale uczestników wycieczki

DO POBRANIA
załącznik 1
załącznik 2


 

09.02.2009. WYCIECZKA DO IZRAELA - WYLOT
Zbiórka w Pyrzowicach w terminalu B-II piętro godz17:35
Wylot samolotu z Pyrzowic
godz.19:35

 

05.02.2009. INFORMACJE DODATKOWE ODNOŚNIE WYLOTU DO IZRAELA
 

05.02.2009. Sekcja Energetyki zainaugurowała działalność tego roku, Spotkaniem Noworocznym ...
W dniu 30 stycznia, tradycyjnie jak co roku Sekcja Energetyki zainaugurowała działalność tego roku, Spotkaniem Noworocznym w sali głównej NOT. Spotkanie otworzył w imieniu Kolegium Sekcji kol. Andrzej S. Grabowski witając Prezesa Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP kol. Kazimierza Gierlotkę z małżonką i zaproszonych przyjaciół Sekcji z Uczelni i przemysłu. W spotkaniu uczestniczył także prezes honorowy kol. Tadeusz Lipiński z małżonką. Krótka relacja z działań ubiegłorocznych oraz zarys planu pracy na rok bieżący zakończyły część oficjalną. Tradycją noworocznych spotkań naszej sekcji jest formuła wieczorka tańcującego. Nie pozostało więc nic lepszego niż zaprosić zgromadzonych do wspólnej zabawy przy muzyce zespołu "Kukuła disco".
Jak co roku wszyscy bawili się świetnie o czym świadczy galeria zdjęć dostarczona dzięki uprzejmości kol. Ewy Lukaj-Zgóra.

galeria zdjęć

 

29.01.2009. Pierwsze spotkanie Konwersatorium 2009 pt. "Integracja energetyki rozproszonej z siecią elektroenergetyczną"
Pierwsze spotkanie Konwersatorium 2009 pt. "Integracja energetyki rozproszonej z siecią elektroenergetyczną" zorganizowane przez Sekcję Energetyki w Sali Rady Wydziału Elektrycznego odbyło się zgodnie z planem. Uczestnicy Konwersatorium wysłuchali referatu prof. Jana Popczyka (prezentacja w załączeniu). Szczegółowe relacje będziemy zamieszczali w zakładce Konferencje i Seminaria oraz na stronie www.klaster3x20.pl
W galerii wykorzystano zdjęcia udostępnione przez Pana Mariusza Marchwiaka z wydawnictwa Nowa Energia.

. galeria zdjęć

. "Inteligentna Energetyka" - Jan Popczyk

 

29.01.2009. Spotkanie noworoczne w Kole SEP przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

W poniedziałek 26 bm., odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne w Kole SEP przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Zebranie otworzył i prowadził prezes Koła kol. J. Kapinos. Powitał zaproszone władze dziekańskie i reprezentantów Oddziału Gliwickiego SEP, wyróżnił także profesurę i seniorów. Następie w krótkich słowach przedstawił statystykę i ogłosił wyróżnienia jakie członkowie Koła uzyskali w ubiegłym roku. Po omówieniu ważniejszych dokonań ubiegłorocznych, zarysował plan działań na rok bieżący, w którym koronnymi pozycjami pozostają konkurs na najlepszą prace dyplomową i współudział w realizacji planów Oddziału Gliwickiego, szczególnie w zakresie techniczno - naukowym i odczytowym. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lesław Topór-Kamiński dziękując władzom i członkom Koła za dokonania w ubiegłym roku i życzył wszystkim zgromadzonym sukcesów w roku bieżącym.
Z kolei Prezes Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierz Gierlotka, dziękując za zaproszenie przypomniał o odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych przez Stowarzyszenie członkom Koła w ramach obchodzonej w ubiegłym roku, 55 rocznicy powołania Oddziału. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego kol. Krzysztof Kolonko dziękując za zaproszenie wzniósł toast za zdrowie i pomyślność przedstawicieli nauki.
Spotkanie było okazją do wspomnień i snucia planów na przyszłość.

. galeria zdjęć

 

21.01.2009. Relacja ze spotkania noworocznego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.
(16-18.I.2009r.) W połowie stycznia jak co roku odbyło się spotkanie noworoczne Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. W tym roku wybór miejsca spotkania padł na Kudowę Zdrój, piękne miasteczko w Kotlinie Kłodzkiej. Doborowe grono przyjaciół i sympatyków tej najprężniej działającej Sekcji naszego Oddziału, stawiło się przy autobusie tak że odjazd był punktualny. Po drodze do Kudowy zatrzymano się w Kamieńcu Ząbkowickim, aby zwiedzić neogotycki zamek Hohenzollernów wybudowany przez K. Schinkela dla królewny Marianny Luizy Orańskiej. Ta reprezentacyjna budowla, wzorowana na szkockim zamku i twierdzy w Malborku kosztowała równowartość trzech ton złota i była budowana prze ok 30 lat. Jeszcze dziś jest na co popatrzeć, choć stan obiektu nie jest rewelacyjny.

  

Po przyjeździe do Kudowy wszyscy kwaterują się w Hotelu Diament, stylowym pensjonacie, który kiedyś nosił nazwę Haus Guttenberg, a dziś świeżo wyremontowany oczekuje na kuracjuszy.
Tradycyjne oswajanie otoczenia i ogląd okolicy zajmują czas do kolacji.

  

Uroczystą kolację rozpoczął kol. J. Staszel witając wszystkich razem i z osobna, oraz bardzo krótkim przypomnieniem osiągnięć Sekcji w roku 2008. Spotkanie zaszczycił obecnością Prezes Oddziału prof. Kazimierz Gierlotka z małżonką. Przy muzyce mechanicznej uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych.
Następny dzień poświęcono na odwiedziny w "kamiennym mieście" po czeskiej stronie w Adrszpach'u. Są to wypiętrzenia skaliste miejscami przypominające zabudowę wielkomiejską.
Po południu spacer do Kaplicy Czaszek w Czermnej. Jest to jedna z trzech takich atrakcji w Europie. Z powodu aury nie rozpalano wieczorem ogniska, ale mimo to humory dopisywały.

  

W ostatnim dniu po śniadaniu, był czas na spacery po kurorcie. Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną, a ponieważ po drodze leżą Wambierzyce, zatrzymano się tam by zwiedzić barokowy kościół i szopkę mechaniczną w leżącym nieopodal budynku.

  

Syci wrażeń uczestnicy wrócili do Gliwic późnym wieczorem.

galeria zdjęć

lLink z dodatkowymi zdjęciami
http://picasaweb.google.com/ krzysztof020/Kudowa2009? authkey=gJmuOUuX92g&feat= directlink

 

15.01.2009. WAŻNE !!!
Do wszystkich uczestników wycieczki do IZRAELA

dot. wycieczki do Izraela w dniach 12-18.02.2009 r.

Wobec zgłoszonych obaw o bezpieczeństwo przez uczestników wycieczki, w dniu 11.01.2009 r. wystąpiliśmy do organizatora B.P. TRIADA o odwołanie imprezy.

B.P. TRIADA oświadczyła, że przyjmuje odwołanie, lecz obciąży uczestników kosztami rezygnacji (zgodnie z umową 20%), tj. kwotą 360 zł.

Ponieważ część osób dokonały wpłaty II raty i jest nadal zainteresowana wyjazdem, z B.P. TRIADA przeprowadziliśmy negocjację celem usatysfakcjonowania uczestników, a mianowicie:

 1. Osoby, które podtrzymują chęć uczestnictwa w wycieczce, w terminie 11-18.02.2009 r., mogą wziąć w niej udział po ustalonych kosztach, lecz nie jako samodzielna grupa SEP, tylko uczestnicy dołączeni do innej polskiej wycieczki.
 2. Istnieje możliwość wyjazdu na wycieczkę w terminie 22-28.04.2009 r., lecz B.P. TRIADA zapewni uczestnictwo tylko dla 25 osób, przy zwiększonym koszcie 350 zł. Zatem pełna kwota wynosi 2.250 zł. + kieszonkowe 250 $ na opłaty miejscowe. W tym przypadku TRIADA odstępuje od naliczenia umownej kwoty za rezygnację, tj. 360 zł.
 3. B.P. TRIADA informuje, że sytuacja panująca na terenie Izraela umożliwia realizacje wycieczki objazdowej. Ostatni wyjazd z Katowic do Izraela odbył się w dn. 14.01.2009 r.
 4. B.P. TRIADA dla zainteresowanych proponuje spotkanie z przewodnikiem, który powrócił w zeszłym tygodniu z Izraela.

  Osoby zainteresowane wyjazdem do Izraela oraz ewentualnym spotkaniem z przewodnikiem, proszone są o jednoznaczną decyzję, w terminie do 19.01.2009 r.

  Jednocześnie informujemy, że osoby, które zdecydowanie rezygnują z wyjazdu, mogą zostać obciążeni przez B.P. TRIADA kwotą umowną, tj. 360 zł. (patrz pkt. 2 warunków uczestnictwa, podane w zawiadomieniu SEP, pismo L.Dz. 211/09, z dn. 19.09.2008 r.).

  Z poważaniem
  Prezes Oddziału Gliwickiego SEP
  (-) Kazimierz Gierlotka

.

 

15.01.2009. Spotkanie Noworoczne
W dniu 12.01.br odbyło się uroczyste spotkanie Noworoczne,
z którego prezentujemy zdjęcia w galerii.

  
    
    

galeria zdjęć

 

13.01.2009. Krajowa Konferencja
******** Renesans Energetyki Jądrowej 2009 *******
 

12.01.2009 Odwołanie wycieczki do Ziemi Świętej
Gliwice 11.01.200r. L. dz.10/09 . .

TRIADA S.A.
Filia w Gliwicach
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 12
44-100 Gliwice

Dot: wyjazdu turystycznego do Izraela w dniach 11-18.02.2009 r.

W nawiązaniu do podpisanej umowy na wyjazd 40 osobowej grupy członków naszego Stowarzyszenia, zmuszeni jesteśmy odwołać nasze uczestnictwo w imprezie, z uwagi na toczące się działania wojenne na terenie Izraela.

Chociaż działania wojenne obecnie toczą się na terenie Gazy, to jednak niepokoje oraz stan zagrożenia obejmuje także tereny objęte programem naszej imprezy.

W związku z tym nie możemy narażać członków naszego Stowarzyszenia na występujące niebezpieczeństwo i stres.

Jednocześnie informujemy, że nadal jesteśmy zainteresowani zorganizowaniem wyjazdu do Izraela w innym terminie, po całkowitym uspokojeniu się sytuacji.

W tej sprawie oczekujemy od BP TRIADA S.A. propozycji.

Z poważaniem

Prezes Oddziału Gliwickiego SEP Kazimierz Gierlotka

Kopie:
a/a
Zespół Integracyjny

 

12.01.2009 Relacja ze szkolenia zorganizowanego przez Zarząd Studenckiego Koła SEP i przedstawiciela firmy Moeller Electric.
Dnia 9 stycznia 2009 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Studenckiego Koła SEP i przedstawiciela firmy Moeller Electric. Na spotkaniu przedstawiono najnowsze program Pająk 2.6 do komputerowego wspomagania projektowania instalacji elektrycznych nN, oraz program XPD 1.1 wspomagający projektowanie szaf rozdzielczych nN. Znaczna częć uczestników to studenci I i III roku którzy maja świetna okazję zapoznania się z profesjonalnym podejściem do zagadnień projektowych. Po sesji egzaminacyjnej zostanie przeprowadzona druga część szkolenia w której zostaną omówione ineteligentne moduły bezprzewodowego sterowania w nowoczesnym bydynku, oraz najnowsze rozwiązania automatyki przemysłowej (w tym szczegółowo sterowniki programowalne PLC).


Z poważaniem


Prezes Studenckiego Koła SEP
Krzysztof Górny

   

   

 

06.01.2009. Informacje dotyczące planowanej wycieczki do Ziemi Świętej.
Gliwice, dn. 5.01.2009 r. L.Dz. 2/09
TRIADA S.A.
Filia w Gliwicach
Ul. Prym. Wyszyńskiego 12
44-100 Gliwice
Dot. wyjazdu turystycznego do Izraela,
w dniach 11-18.02.2009 r.

W nawiązaniu do podpisanej umowy na wyjazd 40-osobowej grupy na przedmiotową imprezę, uprzejmie prosimy o deklarację TRIADA S.A. możliwości realizacji imprezy w planowanym terminie gwarantujący bezpieczeństwo dla jej uczestników. Sprawa jest niezmiernie ważna, gdyż uczestnicy imprezy mają wpłacić II ratę wpisowego do 11.01.2009 r. a na terenie Izraela prowadzone są działania wojenne.
W związku z tym prosimy:
- określenie terminu, w którym TRIADA S.A. może dać gwarancję'-bezpiecznej realizacji imprezy,
- ewentualnego przedłużenia terminu wpłaty II raty wpisowego,
- zawieszenia imprezy i propozycję ewentualnego późniejszego terminu realizacji wyjazdu,. np. w marcu, po ustaniu zagrożenia, wynikającego z toczących się działań wojennych.
Z uwagi na konieczność precyzyjnego odpowiadania uczestnikom imprezy na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia, oczekujemy pilnie odpowiedzi.
Z poważaniem
/-/
PREZES
Oddziału Gliwickiego SEP
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka
Prof. Politechniki Śląskiej

************************************************

Gliwice, dn. 5.01.2009 r.
SEP GLIWICE
UL Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice
Dot. wyjazdu twystycznego do Izraela,
w dniach 11-18.02.2009 r.

Triada S. A. po sprawdzeniu sytuacji panującej na terytorium Izraela informuje, iż imprezy objazdowe Egipt + Izrael 15 dni odbywają się według standardowego programu, bez zmian i modyfikacji. Klienci znajdujący się pod opieką naszego biura w żadnym momencie nie przebywają na terenach objętych niepokojami. W przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziłaby do jakiegokolwiek wystawienia naszych Gości na ryzyko Triada S. A. automatycznie podejmie decyzje o modyfikacji programu, tak by zachować bezpieczeństwo uczestników oraz integralność samego programu.
Z poważaniem
/-/
Izabela Auguścik
Kierownik Sprzedaży Regionu Południowo-Zachodniego

 


Archiwum aktualności >>>>