23.12.2010.. Uchwała Zarządu Głównego SEP o nadaniu Oddziałowi Gliwickiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich imienia prof. Stanisława Fryzego.

 
 
 Na zebraniu 16 grudnia 2010 r. Zarząd Główny SEP przyjął uchwałę o nadaniu Oddziałowi Gliwickiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich imienia prof. Stanisława Fryzego. Uchwała ZG została podjęta na wniosek zaprezentowany przez obecnego na zebraniu Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzeja Grabowskiego. Wniosek wcześniej niemal jednomyślnie poparło Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.

źródło: Infosepik nr 154 z 22.12.2010 r.

 

 

23.12.2010.. Krzysztof Kolonko członkiem ZG SEP

 
 
 16 grudnia 2010 r. Zarząd Główny SEP na wniosek Prezesa SEP powołał na stanowisko Sekretarza Generalnego SEP kol. Andrzeja Boronia. Po wyborze Andrzej Boroń, zgodnie ze Statutem SEP, zawiesił na czas pełnienia obowiązków Sekretarza Generalnego swe członkostwo w Zarządzie Głównym. Zwolnione przez Andrzeja Boronia miejsce zajął kol. Krzysztof Kolonko z Oddziału Gliwickiego. Zarząd Główny powierzył Krzysztofowi Kolonce obowiązki przewodniczącego Centralnej Komisji Finansów
i Działalności Gospodarczej SEP (dotychczas Komisji przewodniczył A. Boroń)

źródło: infosepik nr 154 z 22.12.2010 r.

 

 

15.12.2010.. Zebranie Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 13.12.2010 r. w salce szkoleniowej SEP odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Przyjęto porządek obrad oraz zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania. Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej Kol. K. Kolonko zaprezentował wnioski z posiedzenia Komisji. Skarbnik Kol. J. Kapinos przedstawił szczegóły preliminarza budżetowego na rok 2011. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę, zatwierdzającą preliminarz ze wszystkimi przedstawionymi w dyskusji uwagami. Sekretarz Kol. A. Chachulski odczytał protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZDO z głosowania o nadanie Oddziałowi imienia prof. S. Fryzego. Zarząd przyjął uchwałę, zatwierdzającą wyniki głosowania. Prezes przedstawił propozycję programu Spotkania Noworocznego, które odbędzie się dn. 10.01.2011 r. Przedstawiono również problem zaliczek przy zapisach na kurs, którą to sprawą zajmie się Komisja Szkoleniowa wraz ze Skarbnikiem i Księgową OGl SEP. Po wyczerpaniu porządku obrad, zebranie zakończono.

cl

 

 

13.12.2010.. Spotkanie z Prezesami Kół - relacja

 
 
 W dniu 7.12.2010 r. w Oddziale Gliwickim SEP odbyło się spotkanie z Prezesami Kół, któremu przewodniczył Wiceprezes Kol. A. Sanocki. Prezes A. S. Grabowski na wstępie przedstawił wydarzenia w Oddziale od początku kadencji. Uczestnicy spotkania zostali szczegółowo poinformowani o obradach WZD SEP w Katowicach i nowo wybranych władzach Stowarzyszenia. Przedstawiono również sprawozdanie z obrad Rady Prezesów. Skarbnik Kol. J. Kapinos przedstawił następnie stan finansowy Kół. Prezesi Kół zostali zachęceni do wykorzystywania własnych środków w swej działalności, planując takie wydatki w planie finansowym Koła. Kol. A. Sanocki poprosił o uaktualnienie składów osobowych w Kołach. Poprosił również o zgłoszenie chętnych do pomocy przy opracowywaniu Biuletynu Informacyjnego Oddziału, na temat bieżącej działalności i aktywności poszczególnych Kół oraz propozycje ciekawych referatów do wykorzystania przez pozostałe Koła. Poproszono Prezesów o deklarację zapotrzebowania na czasopisma SEP. Prezes poprosił o składanie wniosków na odznaczenia SEP, a Kol. Z. Dąbrowski o składanie wniosków o zapomogi dla potrzebujących członków SEP lub ich rodzin. Przedstawiciele poszczególnych Kół przedstawili ciekawe wydarzenia z działalności w bieżącym roku i plany na rok 2011:
- Koło nr 9 przy Vattenfall zorganizowało szereg szkoleń i seminariów technicznych;
- Koło nr 23 przy ZSEE w Bytomiu założyło młodociane Koło SEP, dla uczniów swojej szkoły;
- Koło nr 48 przy KWK Knurów zorganizowało zjazd do kopalni w ramach spotkania technicznego;
- Koło nr 2 przy Energopomiarze zorganizowało wycieczkę do Wrocławia oraz wyjazd techniczny do Kopani "Guido";
- Koło nr 16 przy OPA RUDPOL w Rudzie Śląskiej zorganizowało spotkanie integracyjne na Morawach, a wraz z Kołem nr 48 seminarium techniczne w Szczyrku.

Koło studenckie nr 19 planuje w przyszłym roku zorganizowanie spotkań, prelekcji i seminariów dla kolegów z niższych lat. Planowana jest również konferencja na temat przyszłości energetyki jądrowej i stosowania energetyki odnawialnej. Kol. a. Sanocki poinformował zebranych o organizowanej przez OGl SEP wycieczce do Hiszpanii. Na zakończenie Kol. K. Kolonko przedstawił ciekawą prezentację, przygotowaną przez Pana Mirosława Gierę, nt.: "Wymagań dla sieci elektroenergetycznych w zakresie lokalizacji (odległości) względem budynków i budowli".
     
Po wyczerpaniu porządku, Kol. A. Sanocki zakończył zebranie, dziękując zebranym za aktywny udział.

cl

 

 

13.12.2010.. Konkurs pod patronatem Oddziału Gliwickiego SEP - relacja

 
 
 W dniu 7 grudnia br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbył się finał XLII Konkursu na "NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2010 ROKU", Konkurs pod patronatem Oddziału Gliwickiego SEP tradycyjnie organizowało Koło SEP nr 10 przy Wydziale Elektrycznym.
Na Konkursie tegoroczni dyplomanci, wytypowani przez Instytuty Wydziałów: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Elektrycznego oraz Górnictwa i Geologii, zaprezentowali swoje prace dyplomowe. W Jury Konkursu pod przewodnictwem kol. prof. Kazimierza Gierlotki zasiadali przedstawiciele Wydziałów (kol. Jan Machniewski - Instytut Elektroniki - Wydz. AEiI), kol. prof. Stefan Paszek oraz kol. doc. Maria Bojarska (władze Dziekańskie Wydz. Elektrycznego), kol. prof. Piotr Gawor i kol. Andrzej Cholewa (Wydz. Górnictwa i Geologii) oraz członkowie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP pod przewodnictwem kol. Andrzeja S. Grabowskiego.
     
Po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi oraz ich prezentacjami Jury Konkursu postanowiło przyznać nagrody następującym osobom: I nagroda - mgr inż. Marek SIKORA, II nagroda - inż. Krzysztof KLABUN oraz dwie III nagrody - mgr inż. Łukasz GOREL i mgr inż. Rafał STRUPOWSKI.
Fundatorami nagród dla finalistów Konkursu był Oddział Gliwicki SEP, Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej oraz Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej.

Józef Kwiczala


 

 

09.12.2010.. Seminarium SIUE - relacja

 
 
 W dniu 07 grudnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie :
Projektowanie, dobór kabli i osprzętu w liniach niskiego i średniego napięcia.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Franciszek Spyra, który omówił problematykę aktualnych przepisów związanych z tą dziedziną na etapie projektowania i realizacji. Przedstawił również wiele przykładów zrealizowanych projektów linii kablowych wskazując występujące wady
i błędy na etapie projektowania i realizacji.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu wielu zebranych, świadczy spora ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejny cykl seminariów który rozpocznie się wiosną 2011 r. Jednocześnie Przewodniczący Kolegium SI i UE, kol. Jerzy Staszel złożył wszystkim przybyłym i ich bliskim, najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku 2011.

prezentacja: F. Spyra

j.s.

 

 

02.12.2010.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 W dn. 30.11.2010 r. odbyło się OGl, które otworzył Prezes, Kol. A. S. Grabowski. Porządek przyjęto bez uwag. Zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania. Sekretarz, Kol. A. Chachulski przedstawił wyniki głosowania w sprawie nadania imienia naszemu Oddziałowi. Komisja mandatowo-skrutacyjna, w dn. 29.11.2010 r. policzyła głosy. Wyniki przedstawiają się następująco:
- Uprawnionych do głosowania: 82
- Głosowało: 80
Za: 79 ; Przeciw: 1
Uchwała WZDO została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Sekretarz przygotuje do Zarządu Głównego wniosek o nadanie Oddziałowi imienia prof. Stanisława Fryzego.
Kol. A. Sanocki przedstawił program zebrania z Prezesami Kół, które odbędzie się dn. 7.12.2010 r. o godz. 15.30 w salce szkoleniowej SEP, którego tematem będzie przyjęcie preliminarza finansowego i wstępnego planu pracy na rok 2011. Kol. Prezes przedstawił założenia Spotkania Noworocznego, które planowane jest na 10.01.2011 r. Sekretarz przygotuje do weryfikacji wstępny program spotkania i listę zaproszonych osób. Przedstawiono prośby o dofinansowanie: SI i UE na potrzeby spotkania noworocznego Sekcji, Koło nr 9 na potrzeby spotkania noworocznego koła oraz ustalono realizację jednorazowej wpłaty do NOT Gliwice, za użytkowanie drogi dojazdowej do parkingu. Na powyższe wypłaty wyrażono zgodę, zapisując ją w formie uchwały. Skarbnik przedstawił wniosek o zmianę regulaminu wynagradzania, który został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarczo-Finansową OGl. Przedstawiono list Prezesa SEP, zachęcający do zgłaszania kandydatów do składów Centralnych Komisji i Zespołów SEP. Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono.

cl

 

 

30.11.2010.. Zebranie Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 22.11.2010 r. odbyło się zebranie Zarządu OGl SEP. Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie, po czym zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. Skarbnik Kol. J. Kapinos przedstawił stan finansów Oddziału na koniec września oraz założenia do planu finansowego na rok 2011. Tematem posiedzenia Komisji Gospodarczo - Finansowej, z dn. 15.11 br. były założenia preliminarza budżetowego OGl SEP na nowy rok. Przewodniczący Komisji, Kol. K. Kolonko przedstawił protokoły z posiedzeń, w dn. 10 i 16.11 br. Kol. A. Sielski zaproponował zwiększenie w zakresie kosztów Komisji Kwalifikacyjnych do wysokości ok. 50% przychodów z działalności. Kol. L. Pinko zaproponował, wzorem innych Oddziałów, utworzenie w OGl SEP Klubu Seniora. Kol. K. Gierlotka przedstawił złożenia planu rzeczowo - finansowego Zespołu Historycznego. Plan zawiera propozycję organizacji seminarium, poświęconego pamięci prof. Aleksandra Szendzielorza, redakcję Księgi Pamiątkowej od roku 2000 oraz aktualizację historii Oddziału Gliwickiego. Kol. A. Chachulski przedstawił propozycję Zespołu ds. Konferencji i Odczytów, aby Konferencję "Badania eksploatacyjne, pomiary oraz diagnostyka w elektroenergetyce zawodowej i przemyśle" zorganizować jako cykliczną w cyklu dwuletnim. Kol. B. Huchla zaproponowała preliminarz Komisji Szkoleniowej na 2011 rok. Kol. J. Staszel przedstawił plan pracy SI i UE SEP. Zwrócił się o dofinansowanie Spotkania Noworocznego Sekcji, które planowane jest w dn. 14-16.01.2011 r. Kol. A. Sanocki przedstawił propozycję preliminarza Zespołu ds. Integracji Środowiska. Ustalono, że posiedzenie Zarządu zatwierdzające Preliminarz budżetowy na rok 2011 odbędzie się w dn. 13.12.2010 r. Kol. Prezes zaproponował Spotkanie Noworoczne Oddziału na dzień 10.01.2011 r. o godz. 17.30. Poinformował również o pozytywnym nastawieniu Oddziału do sprawy nadania mu im. Prof. Fryzego. Kol. Prezes przedstawił informacje o wydarzeniach w Oddziale od ostatniego zebrania Zarządu (dwa seminaria SI i UE, spotkanie Konwersatorium, spotkanie SE, posiedzenie Prezydium). Kol. Sekretarz A. Chachulski poinformował zebranych o kończącej się akcji głosowania delegatów w sprawie nadania Oddziałowi imienia. Wyniki zostaną przedstawione na Prezydium, w dn. 30.11 br. Kol. Skarbnik J. Kapinos poinformował o opłacie, wystawionej przez NOT Gliwice, za korzystanie z drogi dojazdowej do parkingu. Zaproponowano, aby został wyjaśniony klucz podziału kosztów oraz jaka jest podstawa opłaty wystawionej przez Siostry Szkolne de Notre Dame w Opolu. Na tym zebranie zakończono.

cl

 

 

28.11.2010.. Seminarium SIUE - relacja

 
 
 W dniu 23 listopada br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie :
- Oświetlenie ulic i placów - nowe wymagania.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Stanisław Pieniążek, który omówił problematykę zmian przepisów związanych z tą dziedziną na etapie projektowania i realizacji. Przedstawił również wiele przykładów zrealizowanych projektów oświetlenia dróg i placów wskazując liczne wady
i uchybienia. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu wielu zebranych, świadczy spora ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych i innych zainteresowanych na ostanie seminarium organi-zowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w sesji jesiennej 2010 r. tj. 7-go grudnia, poruszające jak zwykle interesujące zagadnienie - doboru kabli i osprzętu.

MATEIAŁY DO POBRANIA

prezentacja_1_S. Pieniążek
prezentacja_2_S. Pieniążek

j.s.

 

 

13.11.2010.. Seminarium SIUE - relacja

 
 
 09.11.2010 r. w sali NOT na seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, zaprezetowano temat: "Którą normą dotyczącą budowy linii napowietrznych się kierować przy lokalizacji budynków i obiektów"

Prelegentem na tym spotkaniu miał być mgr inż. Mirosław Giera z Ministerstwa Infrastruktury, który jednak z ważnych powodów zawodowych nie dotarł do Gliwic. W jego imieniu temat przedstawił kol. Krzysztof Kolonko, który bazując na przesłanych z Warszawy materiałach, barwnie i ciekawie zaprezentował wszystkie zagadnienia związane z tematem naszego seminarium.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też spora ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych i innych zainteresowanych na kolejne seminaria organizo wane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych sesji jesiennej 2010 r.

MATEIAŁY DO POBRANIA

prezentacja M. Giera
referat M. Giera

 

 

13.11.2010.. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 5.11.2010 r. w Sali Narad OGl SEP odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, któremu przewodniczył Prezes Andrzej S. Grabowski. Po przyjęciu porządku obrad zatwierdzono dwa protokoły z poprzednich posiedzeń Prezydium. Kol. A. Chachulski zaprezentował projekt rozwiązania głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia zgody na nadanie Oddziałowi Gliwickiemu imienia prof. St. Fryzego. Ustalono program posiedzenia Zebrania Zarządu OGl, które odbędzie się dn. 22.11.2010 r. w salce szkoleniowej SEP. Kol. Prezes poinformował o wykonaniu budżetu Oddziału za dziewięć miesięcy 2010 r. Kol. Prezes poinformował również o spotkaniu Kolegium Sekcji Energetyki, w dniu 10.11.2010 r. W czasie spotkania odbędzie się dyskusja nt. rozwiązań domu pasywnego oraz omówienie przygotowań wycieczki technicznej do Elektrowni Łagisza i rozdzielni PSE 400 kV w izolacji SF6. Przyjęto 13 nowych członków SEP, po czym zebranie zakończono

cl

 

 

31.10.2010.. NEKROLOG

 
 
 

Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 31 października 2010 roku
odszedł od nas na zawsze po ciężkiej chorobie


prof. dr hab. inż. Wilibald WINKLER

Honorowy Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Były Rektor Politechniki Śląskiej,
wieloletni pracownik Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej,
były Wojewoda Śląski, wychowawca licznej kadry naukowców
i specjalistów elektroenergetyki.
Autor wielu publikacji naukowych i podręczników akademickich.
Współuczestniczył w realizacji licznych prac naukowo-badawczych.
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca,
znany ze swej pracowitości i dobroci.
Cześć jego pamięci !

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek,
dnia 4 listopada 2010 roku o godz. 11.00 w parafii Św. Wojciecha w Zabrzu, przy ul. Heweliusza 4 (Oś. Kopernika).

R i P

 

 

28.10.2010.. Konwersatorium 2010 - spotkanie ósme

 
 
 VIII spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka odbyło się tym razem w auli 102, bo Sala Rady Wydziału była zajęta z powodu Akredytacji. Spotkanie poświęcono Synergetyce czyli syntezie bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i ekologicznego. Referat wprowadzający wygłosił prof. J. Popczyk, a po nim głos zabierali kolejno dr. E. Siwy i dr J. Bargiel. Zaprezentowano firmę CATA. Po przerwie wystąpili: właściciel domu pasywnego mgr A. Jurkiewicz i konstruktor mikro-sterowników mgr D. Kamiński. Na zakończeni najmłodsi uczestnicy mówili o wizji przyszłości - "szkole ZEROemisyjnej". Prezentacje w załączeniu.
Kończąc spotkanie prowadzący prof. J. Popczyk zaprosił na kolejne za miesiąc. Mam nadzieję ze już na stałym miejscu.

 
 
  zdjęcia wykonał M. Marchwiak

                                                 PREZENTACJE
 
 
Bargiel
  Bracia Kordas
  CATA
  Jurkiewicz
  Kamiński
  Popczyk
  Siwy

gas.

 

 

28.10.2010.. Seminarium SIUE - relacja

 
 
 26.10.2010 r. w sali NOT na seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, praktyczne problemy związane z ochroną odgromową na etapie projektowania i realizacji prezentował - prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski. Ponieważ profesor przewodniczy Polskiemu Komitetowi Ochrony Odgromowej SEP, informacje przekazane na seminarium, były dla zgromadzonych danymi źródłowymi. Profesor ze swadą, świadczącą o głębokiej znajomości problematyki, relacjonował wprowadzane zmiany oraz lokował je w kontekście sporów i dyskusji toczących się na tym forum.
Wykład był bardzo zajmujący i spotkał się z żywą reakcją uczestników.
Prezentacja w załączeniu POBIERZ
gas.

 

 

28.10.2010.. Zebranie Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 21.10.2010 r. w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, któremu przewodniczył Prezes Andrzej S. Grabowski. Do przedstawionego programu zebrania wniesiono autopoprawkę, po czym przyjęto go jednogłośnie. Do protokołu z poprzedniego zebrania nie wniesiono uwag. Kol. K. Boba zaprezentował wykład nt. "Wymagania ochrony przeciwporażeniowej w świetle najnowszych przepisów - norm PN-EN 61140, PN-HD 60364-4-41 oraz rozporządzeń". Minutą ciszy uczestnicy Zebrania uczcili pamięć zmarłego 28.09 br. jednego z najstarszych członków Stowarzyszenia - prof. dr hab. inż. Tadeusza Zagajewskiego.
Następnie Prezes przedstawił informacje o wydarzeniach w Oddziale Gliwickim SEP w ostatnich miesiącach:
- uczestnictwo naszych delegatów w XXXV WZD SEP,
- uzyskanie tytułu Członka Honorowego przez Kol. T. Glinkę,
- ENERGERAB Bielsko-Biała,
- ustalenia z ostatniego posiedzenia Prezydium (realizacja planu pracy, spotkanie z Prezesami Kół, biuletyn Oddziału, Rada Prezesów SEP).
Prezes poruszył również sprawę nadania naszemu Oddziałowi imienia prof. Stanisława Fryzego. Prezes Koła nr 23 przy ZSEE w Bytomiu poinformował o utworzeniu młodocianego podkoła SEP dla młodzieży w wieku 16-17 lat. Kol. J. Staszel przypomniał o kolejnym seminarium SI i UE, w dn. 28.10 br., natomiast Kol. Prezes o spotkaniu Konwersatorium, w dn. 26.10 br. Kol. A. Cholewa poinformował, iż jego propozycja wydawania biuletynu Oddziału dotyczyła formy elektronicznej - poszukiwany jest redaktor takiego wydawnictwa.
Zatwierdzono skład Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych:
- Kol. Tadeusz Glinka - Przewodniczący Rady
- Kol. Wiesław Matulka - Członek Rady
- Kol. Roman Miksiewicz - Członek Rady
Zatwierdzono również skład Zespołu Historycznego:
- Kol. Kazimierz Gierlotka - Przewodniczący Zespołu
- Kol. Ludwik Pinko - Członek Zespołu
Kol. Prezes przypomniał Prezesom Kół i Przewodniczącym Sekcji o konieczności przygotowania budżetów na 2011 r. Po wyczerpaniu porządku obrad, zebranie zakończono.
cl

 

 

22.10.2010.. ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

 
 
 Bytomskie Koło Terenowe SEP Oddziału Gliwickiego wraz z firmą MIKRONIKA z Poznania organizuje dnia 28 października 2010 roku w Hotelu Miejskim w Piekarach Śląskich, ul. Gen. Ziętka 30 seminarium szkoleniowe. Prosimy o zamieszczenie informacji na ww. temat na stronie SEP Oddział Gliwice,
w załaczeniu przesyłamy temat i program seminarium.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

 

 

20.10.2010.. Zebranie Komisji Szkoleniowej OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 19.10.2010r. odbyło się zebranie Komisji Szkoleniowej, które prowadziła Przewodnicząca Komisji Szkoleniowej kol. B. Huchla.
W zebraniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz Wiceprezes R. Miksiewicz.
Na zebraniu omówiono potrzebę zorganizowania kursu obejmującego swym zakresem tylko "Pomiary kontrolne". Szczegóły w tym zakresie opracują do dnia 15.11.2010r. koledzy Zb. Dąbrowski i A. Sielski. Przewiduje się, że kursy te organizowane będą od 2011 roku.
W kolejnym punkcie zebrania ustalono, że rozliczenie kursu przez Kierownika kursu ma się odbyć najpóźniej do 6 tygodni od zakończenia egzaminu kończącego dany kurs. W trakcie prowadzonej dyskusji wynikła potrzeba opracowania w wersji elektronicznej formularzy/dokumentów kursu. Zadania tego podjął się kol. T. Wypych.
Na tym zebranie zakończono.
Barbara Huchla

 

 

17.10.2010.. Jubileusz 15 lecia spółki Rudpol-OPA

 
 
 15 października 2010 r. w gościnnych przestrzeniach Chorzowskiego Teatru Rozrywki odbyła się uroczystość jubileuszu 15 lecia spółki Rudpol-OPA sp. z o. o. Zaproszeni oficjele i przedstawiciele kontrahentów mieli okazję do złożenia życzeń, a wicewojewoda miał okazję dokonać wręczenia odznaczenia państwowego, Krzyża zasługi prezesowi spółki p. Piotrowi Antonowiczowi.
Imprezę uświetnił koncert "Pogoda ducha w wykonaniu aktorów, baletu, chóru i orkiestry Teatru Rozrywki w Chorzowie. Na zakończenie odbył się bankiet w foyer Teatru.

 
My ze swej strony dołączamy się do gratulacji i życzeń dla zaprzyjaźnionej firmy. Sto lat !!!
gas.

 

 

17.10.2010.. Obchody 50 - tej rocznicy założenia
Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP.

 
 
 15 IX 2010 r. Oddział Bielsko-Bialski SEP obchodził 50 lecie założenia. Z tej okazji uroczyste obchody odbyły się w Bielskim Centrum Kultury.
Prezes Oddziału kol. Krzysztof Sitkiewicz przyjmował gratulacje zaproszonych delegacji. W imieniu naszego Oddziału wręczyliśmy wraz z gratulacjami oprawioną grafikę Gliwic, by przypominała kolegom, że mają w nas przyjaciół.
Imprezę uświetnił występ miejscowego zespołu miejscowego Domu Kultury.
Na zakończenie odbył się poczęstunek przy lampce wina stwarzający okazję do bezpośrednich rozmów.
(Historia Oddziału BB w załączeniu.)
gas.

 

 

11.10.2010.. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 5.10.2010 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP, któremu przewodniczył Wiceprezes Kol. Andrzej Sanocki. Ze względu na nieobecność trzech członków, Prezydium nie mogło podejmować uchwał. Wniesiono dwie poprawki do poprzedniego protokołu - dot. składu Zespołu ds. Przepisów i Norm oraz terminu badania sprawozdania finansowego za rok 2010. Kol. A. Sanocki przedstawił sprawozdanie Kol. A. S. Grabowskiego z ostatniej Rady Prezesów. Ustalono porządek zebrania Zarządu OGl SEP, które odbędzie się 21 października br. Kol. A. Sanocki poinformował zebranych o przebiegu inauguracji roku akademickiego na Politechnice Śląskiej. W uroczystości uczestniczyli Wiceprezydent Gliwic oraz Prezydent Zabrza, było również obecnych kilku posłów z Gliwic i Zabrza. Inauguracyjny wykład nt. wojskowych wozów specjalnych wygłosił prof. Arkadiusz Mężyk. Kol. J. Kapinos został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
W kolejnym punkcie posiedzenia Kol. A. Sanocki przedstawił informację o konferencji organizowanej 18.10.2010 r. przez dziennik Rzeczpospolita, nt. "Energetyka słoneczna w Polsce - stan obecny, przyszłość i kierunki rozwoju". Informacje szczegółowe znajdują się na stronie www.rp.pl/szkolenia/oze . Na tym Kol. Wiceprezes zakończył zebranie, dziękując wszystkim za przybycie i udział

 

 

11.10.2010.. Relacja z wycieczki

 
 
 W dnach 1-3.10.2010 r. 30 osobowa grupa SEP - owców Oddziału Gliwickiego uczestniczyła w objazdowej, autokarowej wycieczce po Orawie i Małej Fatrze. POBIERZ opis wycieczki

 
 

 
 

 

 

06.10.2010.. KLEPSYDRA

 
 
 

Z żalem i smutkiem informujemy, że 28 września 2010 roku zmarł
w wieku 97 lat, jeden z najstarszych naszych kolegów


Św. P.
prof. zw. dr inż. Tadeusz Zagajewski


Do Stowarzyszenia wstąpił w 1932 roku we Lwowie.
Oprócz wielu odznaczeń państwowych
z Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP na czele,
posiadał także Złotą OH SEP
i medal imienia prof. Stanisława Fryzego.
Prekursor powojennej elektroniki na Górnym Śląsku,
współtwórca Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, wieloletni dyrektor Instytutu Elektroniki.
Doskonały wykładowca, wychowawca licznej kadry inżynierów
i pracowników naukowych.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8.10.2010 r. (piątek) o godzinie 12:00
na cmentarzu centralnym w Gliwicach.
Cześć jego pamięci!

 

 

30.09.2010.. Seminarium techniczne zorganizowane przez SIUE Oddz. Gliwickiego - relacja

 
 
 W dniu 28 września br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie :
- Jak to jest ze stosowaniem w pomieszczeniach, zamienników żarówek w celu ograniczenia zużycia energii. .. prelekcja do pobrania
Prelegentem na tym spotkaniu był prof. dr hab. Jerzy Bąk, wykładowca Politechniki Warszawskiej który z powodu problemów komunikacyjnych dotarł do Gliwic z pewnym opóźnieniem. Po dotarciu na miejsce omówił interesująco temat związany ze stosowaniem zamienników wycofywanych z obiegu tradycyjnych żarówek i związane z tym problemy. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też spora ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych i innych zainteresowanych na kolejne seminaria organizo-wane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w rozpoczętej sesji jesiennej 2010 r.

 
 

 

 

29.09.2010.. Konwersatorium 2010 - spotkanie siódme

 
 
 28.09.2010
Jesienny cykl Konwersatorium rozpoczął się wręczeniem prof. Janowi Popczykowi książki o profesorze St. Fryze, wydanej pod protektoratem honorowym PTETiS, staraniem SEP i Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego z okazji 90 lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wręczenia dokonał prezes Oddziału Elektryków kol. Krzysztof Kolonko w towarzystwie zasłużonego seniora SEP kol. Ludwika Pinko. Profesor podziękował i przeszedł to tematu spotkania czyli Integracji źródeł rozproszonych z instalacjami odbiorców i siecią elektroenergetyczną. Pierwsze wystąpienie prof. K. Gierlotki dotyczyło przekształtników energoelektronicznych i możliwości wykorzystania ich zalet w energetyce rozproszonej. W kolejnym wystąpieniu młodzi, konstruktor i fabrykant K. Adamczok i D. Kamiński, przedstawili swoje osiągnięcia w budowie hybrydowych systemów zasilania obiektów. Z kolei dyrektor J. Kurpas omówił szeroko rolę operatora systemu i wyjaśnił uwarunkowania formalno prawne występujące w procesie przyłączania, szczególnie źródeł odnawialnych do sieci OSD. Przedstawił liczby obrazujące ogromne ilości wydanych warunków wielokrotnie przewyższające realne potrzeby. (prezentacje w załączeniu) Po wystąpieniu rozwinęła się dyskusja miejscami przechodząca w polemikę w której między innymi głos zabrali, E. Siwy, M. Przygrodzki, K. Kolonko i R. Korab. Zarządzona prze prof. J. Popczyka przerwa ostudziła nieco polemikę,

                            

choć dyskusja trwała nadal na korytarzu. Po przerwie dr E. Siwy przedstawił swoje analizy dotyczące współpracy źródeł rozproszonych z siecią dystrybucyjną (prezentacje w załączeniu). Konkluzja jego wystąpienia potwierdza intuicyjne przekonanie energetyków, że generacja rozproszona na poziomie kilkunastu kilowatów nie jest w stanie zagrozić sieci nN dystrybutora, pod warunkiem, że będzie włączana przez tzw. "soft starty" zapewniające synchronizację źródła z siecią. Po zakończeniu limitu czasu profesor J. Popczyk podziękował uczestnikom za przybycie i zaprosił na kolejne spotkanie, które odbędzie się 26 października w tym samym miejscu.

 

                                                 PREZENTACJE
 
 
K. Gierlotka
  K. Adamczok i D. Kamiński
  J. Kurpas
  E. Siwy

gas.

 

 

28.09.2010.. Informacja z zebrania koła SEP nr 28 przy Z.O.GL.

 
 
 W dniu 23.09. 2010 r. odbyło się zebranie członków koła SEP nr 28 przy Z.O.GL.
Oprócz spraw organizacyjnych przedstawiona została prelekcja przedstawicieli f-my Hager Polo, kol. kol. Roman Mrzewa i Adam Szklarek, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Tenis TX./KNF.
Jest to system inteligentnej instalacji stosowany w zakresie automatyki budynków, korzystający do komunikacji pomiędzy elementami magistralę EIB-KNX lub system radiowy RF KNX. Przedstawiciele Hager Polo pokazali urządzenia systemowe, wyjściowe - binarne, ściemniacze, sterowniki rolet, zegary sterujące oraz przenośny programator tenis TX.
Prelekcja poparta była pokazem programowania oświetleniem i roletami dzięki tablicom demonstracyjnym.
Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat kosztów i możliwości technicznych zastosowania systemu tebis TX/KNF.

Mieczysław Riss
Przew. Koła nr 28

 

 

28.09.2010.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 21.09.2010 r. w Sali Narad odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po zatwierdzeniu porządku zebrania oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia, omówiono zacieśnienie współpracy z kolami SEP. Zebranie z kołami ustalono na 7.12.2010 r. Następnie mówiono zagadnienia dotyczące biuletynu Oddziału. Sekretarz Kol. A. Chachulski przedstawił dwa wnioski:
  - wniosek Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji Środowiska Kol. K. Boby o zatwierdzenie składu: Kol. K. Boba - Przewodniczący; Kol. R. Cioch - Członek Zespołu
  - wniosek Przewodniczącego Zespołu ds. Norm i Przepisów Kol. K. Boby o zatwierdzenie składu: Kol. K. Boba - Przewodniczący; Kol. R. Cioch - Członek Zespołu.
Prezes A. S. Grabowski poinformował, iż Kol. A. Sanocki będzie reprezentował Oddział Gliwicki na inauguracji roku akademickiego, natomiast Kol. J. Kapinos będzie reprezentował Oddział na spotkaniu komitetu organizacyjnego konferencji nt. Smart Grid w firmie "Energo-Moc". Przyjęto do Stowarzyszenia trzech nowych członków. Zatwierdzono zakup aktualizacji programu księgowego eksploatowanego w Oddziale. Przyjęto również prośbę koła SEP przy Energopomiarze o dofinansowanie wyjazdu. Skarbnik poinformował Prezydium o zapisach porozumienia o współpracy między Zarządem Głównym SEP i Oddziałem Gliwickim SEP. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Oddziału Kol. A. S. Grabowski zakończył Prezydium, dziękując wszystkim za przybycie

 

 

10.09.2010.. Seminarium techniczne zorganizowane przez SIUE Oddz. Gliwickiego - relacja

 
 
 W dniu 8 września 2010r w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się seminarium techniczne "Przeciwdziałanie długotrwałym przerwom w dostawie energii elektrycznej będących wynikiem ekstremalnych warunków pogodowych - propozycje rozwiązań technicznych" zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Sekcję Energetyki Oddziału Gliwickiego. Uczestnicy mogli wysłuchać interesujących wystąpień:
 
1. Problemy niezawodności sieci napowietrznej i kablowej SN w złych warunkach pogodowych.
2. Integracja mikrogeneracji z siecią OSD.
3. Zastosowanie generatorów mobilnych (przewoźnych) w warunkach awaryjnych i eksploatacji planowej.
 
4. Sieć rezerwowa (prowizoryczna) przeznaczona do awaryjnego zasilania.
5. Stacje SN/nN i szafki przyłączeniowe dostosowane do przyłączenia generatorów mobilnych.
6. Automatyka współpracy instalacji wewnętrznej z przenośnym generatorem indywidualnego odbiorcy.
                            
7. Iskraemeco - doświadczenie i elastyczność, światowy lider w systemach AMR.
8. Rola inteligentnego licznika energii w zdalnym systemie zarządzania mocą awaryjną.
9. Zima 2010

 

 

10.09.2010.. Zebranie Zarządu Oddziału - relacja

 
 
 Dnia 7.09.2010 r. odbyło się w salce wykładowej SEP zebranie Zarządu Oddziału, na którym omówiono wykonanie budżetu Oddziału za 6 miesięcy bieżącego roku. Kol. A. Chachulski przedstawił informację o pracach Prezydium OGl SEP. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu ds. Kół Kol. A. Sanockiego Zarząd zatwierdził skład Zespołu:
- Kol. A. Sanocki - Przewodniczący Zespołu
- Kol. Z. Talarek - Członek Zespołu
Na wniosek Przewodniczącego Zespołu ds. Młodzieży i Studentów Kol. J. Kwiczali Zarząd zatwierdził skład Zespołu:
- Kol. J. Kwiczala - Przewodniczący Zespołu
- Kol. A. Przygrodzki - Członek Zespołu
- Kol. J. Staszel - Członek Zespołu

 
Prezes A.S. Grabowski poinformował o wyjeździe organizowanym przez Sekcję Energetyki na targi ENERGETAB 2010 - Bielsko Biała, dn. 15.09.2010 r. Mikrobus o godz. 9.00 podstawiony będzie pod budynek NOT w Gliwicach. Chętni na wyjazd proszeni są o zgłaszanie się w sekretariacie SEP.
Kol. K. Boba poinformował o przygotowaniach do dwóch planowanych wyjazdów: na Orawę oraz do Wrocławia. Prezes poinformował zebranych o kolejnym planowanym terminie zebrania - 19.10.2010 r., po czym zebranie zakończono.

 

 

08.09.2010.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 31.08.2010 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Głównym punktem zebrania było uchwalenie porządku obrad Zarządu Oddziału, w dn. 7.09.2010 r. W sprawach różnych omówiono:

- zgłoszenie Kol. K. Boby do prac w Centralnej Komisji Norm i Przepisów El. SEP oraz Kol. K. Kolonko do prac w Centralnej Komisji Finansów i Działalności Gospodarczej SEP,
- plan szkoleń SI i UE SEP w II półroczu 2010 r.,
- odwołanie planowanej wycieczki zagranicznej "Paryż - Zamki nad Loarą"    oraz propozycję alternatywnej wycieczki do Wrocławia lub Orawy,
- uroczystości z okazji 50-lecia Oddz. Bialsko-Bialskiego, w dn. 15.09.2010 r.,
- przygotowanie do Seminarium Technicznego z okazji Dnia Energetyka -    8.09.2010 r. (Sekcja Energetyki),
- przyjęcie 4 nowych członków do OGl SEP,
- ofertę na wymianę oprogramowania księgowego dla OGl SEP,
- wyjazd na ENERGETAB, dn. 15.09.2010 r.

Na tym zebranie zakończono

 

 

02.09.2010.. ŻYCZENIA IMIENINOWE dla Kol. LUDWIKA PINKO

 
 
 
Z okazji Imienin najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz
dalszych sukcesów i zaangażowania w pracę stowarzyszeniową
życzą Koleżanki i Koledzy
z Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

 

 

01.09.2010.. OGŁOSZENIE

 
 
 
Wycieczka "Paryż-zamki nad Loarą" - ODWOŁANA

Proponujemy do wyboru nową wycieczkę:

"WROCŁAW 2010" - 25.09.2010
lub
"ORAWA 2010" - 1-3.10.2010

Szczegóły -> POBIERZ zawiadomienie o wycieczce.

 

 

10.08.2010.. Marian Wójcik - Wspomnienie po zmarłym

 
 
 ODSZEDŁ NA WIECZNY SPOCZYNEK NASZ KOLEGA
CZŁONEK SENIOR ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Marian Wójcik urodził się 15 czerwca 1929 r. w Gilowicach k/Żywca. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Adiunkt w Instytucie Energetyki, wieloletni kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Pracy w Gliwicach. W latach 1994 - 2009 przewodniczył NKP, a później Komitetowi Technicznemu nr 72 ds. elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do prac pod napięciem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zasłużony senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich do którego należał 55 lat, m.in. przewodnicząc przez 14 lat Polskiemu Komitetowi Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi. Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP.

 

 

16.07.2010.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 
Dnia 13.07.2010 r. odbyło się Prezydium OGl SEP, którego celem było wyrażenie zgody na podpisanie umowy z formą JAWA TOUR z Gogolina na realizację wycieczki "Paryż i Zamki nad Loarą", organizowanej przez Zespół ds. Integracji Środowiska. Stan przygotowań do wycieczki przedstawił Kol. K. Boba. W trakcie dyskusji zgłoszono kilka uwag dotyczących zapisów w/w umowy. Po dyskusji uzgodniono wprowadzenie kilku zmian. W głosowaniu Prezydium jednogłośnie upoważniło Prezesa i Skarbnika Oddziału do podpisania umowy w wersji ze zmianami zaproponowanymi w czasie posiedzenia i wpłacenia wymaganej zaliczki na wycieczkę. Prezes Kol. A. S. Grabowski zakończył posiedzenie Prezydium Zarządu, dziękując wszystkim Kolegom za przybycie i udział.

 

 

05.07.2010.. Zebranie Zarządu Oddz. Gliwickiego SEP - relacja

 
 
 
Dnia 28.06 br. w Salce Wykładowej SEP odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Prezes A. S. Grabowski, po powitaniu gości przedstawił program zebrania. Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniego Zebrania. Prezes OGL przedstawił wniosek o zatwierdzenie zmian w Regulaminie Komisji Gospodarczo - Finansowej. Zmiana ta dotyczy ilości członków tej Komisji, co przyjęto jednogłośnie uchwałą.
Zatwierdzono skład Komisji:
- Kol. Krzysztof Kolonko - Przewodniczący Komisji
- Kol. Jerzy Staszel - Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Kol. Ilona Pawłowska - Sekretarz Komisji
- Kol. Andrzej Sielski - Członek Komisji
Skarbnik OGl Kol. J. Kapinos przedstawił zaktualizowany preliminarz budżetowy na 2010 r. Zmiana dot. wzrostu dynamiki Komisji Kwalifikacyjnych. Kol. K. Kolonko przedstawił opinię dot. preliminarza budżetowego na 2010 r., przygotowaną przez Komisję Gospodarczo - Finansową. Kol. A. Sielski zaproponował, aby skarbnik przedstawił Zarządowi OGl SEP informację o wykonaniu budżetu za 6 miesięcy. W głosowaniu Zarząd zatwierdził jednogłośnie budżet OGl na rok 2010. Delegaci OGl na WZD SEP w dn. 25-26.06 przekazał wrażenia z tego wydarzenia: Kol. prof. T. Glinka otrzymał tytuł Członka Honorowego SEP, popierany przez Oddział Gliwicki, Kol. J. Barglik został wybrany na Prezesa SEP na drugą kadencję, Kol. K. Kolonko nie został członkiem Zarządu Głównego, a Kol. W. Łucyk nie został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SEP. Prezes Oddziału Kol. A. S. Grabowski zaapelował do Kol. A. Sanockiego o zorganizowanie spotkania z udziałem Prezesa Koła Studenckiego Kol. K. Górnego, aby można było mu wręczyć Medal im. prof. Obrąpalskiego. Kol. A. Cholewa złożył propozycję, aby aktualne, oryginalne dokumenty regulaminów były dostępne w Sekretariacie Oddziału Gliwickiego SEP. Prezes podziękował uczestnikom za udział, po czy zebranie zakończono.

 

 

28.06.2010.. Walny Zjazd Delegatów SEP - relacja

 
 
 
W dniach 25 - 26 września 2010 r., obradował w Katowicach Walny Zjazd Delegatów SEP. Zebrani delegaci w liczbie 216 osób (na 256 uprawnionych do głosowania), zapewnili kworum niezbędne do prawomocności Zjazdu. Przewodniczył kol. Jan Strzałka z Oddziału Krakowskiego. Odbyła się prezentacja kandydatów i nadano godność Członka Honorowego SEP kolejnym 10 osobom (w tym dwu pośmiertnie). Z naszego oddziału godność tą nadano kol. prof. Tadeuszowi Glince. Po wystąpieniach oficjeli, dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Z naszego Oddziału wyróżniono medalem prof. Obrąpalskiego prezesa Koła studenckiego kol. Krzysztofa Górnego. Następnie ustępujący prezes kol. Jerzy Barglik przedstawił w wielkim skrócie sprawozdanie Zarządu, które w pełnej wersji delegaci otrzymali w postaci drukowanej. Przy okazji trzeba stwierdzić, że materiały zjazdowe były przygotowane profesjonalnie i dostarczone uczestnikom w zwartej formie, za co pochwała należy się organizatorom z Oddziału Zagłębia Węglowego. Swoje sprawozdania przedstawili również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja nad sprawozdaniami była burzliwa, ale w końcu przegłosowano udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono do wyboru Prezesa SEP. Jedynym kandydatem był kol. prof. Jerzy Barglik, który został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kolejną kadencję 2010 - 2014. Dzień zakończył koncert w sali "Symfonia" Akademii Muzycznej w Katowicach.
Dzień drugi zdominowała problematyka programowa i wybory władz. Doświadczenia w głosowaniu pilotem z poprzedniego dnia zaowocowały i bez przeszkód przystąpiono do głosowania nad kandydatami szczegółowo przedstawionymi delegatom w dostarczonych wcześniej plikach, a na sali zaprezentowanych przez kol. Fr. Lisowskiego przewodniczącego Komisji Wyborczej. Wszyscy delegaci otrzymali listy kandydatów pomocne w trakcie głosowania. Delegaci w tajnym głosowaniu (przy pomocy pilotów dokonali wyboru 15 członków Zarządu Głównego, 8 członków GKR i 7 członków GSK. Oficjalne wyniki będą dostępne na stronie www.sep.com.pl Nasi kandydaci nie uzyskali mandatów z powodu uzyskania zbyt małej liczby głosów, choć trzeba przyznać że kol. K. Kolonko odpadł tylko dlatego że miał równą ilość głosów z kolegą o dłuższym stażu. Mamy nadzieję, że kolega wejdzie do Zarządu w trakcie kadencji. W trakcie dyskusji programowej poruszano wiele wątków, wśród nich kwestię młodzieży w organizacji (wystąpienie w załączeniu). Przeprowadzono wybory do Komisji Wyborczej, odrzucając jednogłośnie propozycje zmian jej regulaminu, zgłoszone z sali. Na zakończenie komisja uchwał przedstawiła projekty pod głosowanie, a zebrani jednogłośnie przyjęli proponowane przez nią uchwały odrzucając próby doraźnego ingerowania w treść regulaminów. Na zakończenie Prezes kol. J. Barglik zaprosił nowo wybranych na pierwsze zebrania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, celem ukonstytuowania się. Dzień zakończył spektakl "Wieczór kawalerski" Robina Hawdona w Teatrze Śląskim.
 
  wystąpienie Krzysztofa Żyto
 

 

 

23.06.2010.. Konwersatorium 2010 - spotkanie szóste

 
 
 
Odbyło się VI spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka.
Zebrani w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej wysłuchali 5 wystąpień referentów zgodnie z planem spotkania.
Ciekawą tezę o przyporządkowaniu odpowiedzialności za energetykę do zadań Ministerstwa Infrastruktury przedstawił prof. Jan Popczyk.
(prezentacje w załączeniu). Kolejne spotkanie zaplanowano na 28 września po przerwie wakacyjnej. Pełna realacja ukaże się na stronie www.klaster3x20.pl

              poniższe zdjęcia udostępniono za pośrednictwem
        *Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak s.c. * - dziękujemy.

 
 
 

  prezentacja B. Ruszczak
  prezentacja W. Radziewicz
  prezentacja pt.: "Ogniwa paliwowe"

 

 

23.06.2010.. Seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji
                        i Urządzeń Elektrycznych - relacja

 
 
 
W dniu 15 czerwca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie :
- Instalacje elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.
Prelegentem na tym spotkaniu był st. kpt. mgr inż. Edward Skiepko, wykładowca SGSP w Warszawie, który z powodu problemów komunikacyjnych PKP dotarł do Gliwic z pewnym opóźnieniem. Po dotarciu na miejsce omówił interesująco temat :
- "Zasilanie urządzeń elektrycznych w czasie pożaru".
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też duża ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników, w trakcie tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych i innych zainteresowanych na kolejne seminaria organizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych już po wakacjami, w sesji jesiennej 2010 r.
       

 

 

21.06.2010.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 
Dnia 14.06 br. w Salce Wykładowej SEP odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, w którym udział wzięli: członkowie Prezydium, przewodniczący KRO oraz delegaci na WZD SEP. Do protokołu z poprzedniego zebrania nie wniesiono uwag. Delegatom przekazano dokumenty na Walny Zjazd. Uzgodniono, iż w celu przedstawienia dokumentów preliminarza budżetowego Oddziału, w dn. 21.06 br. zbierze się Komisja Gospodarczo - Finansowa, natomiast dn. 28.06 br. odbędzie się zebranie Zarządu OGl w celu zatwierdzenia preliminarza. Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik zwrócił się do wszystkich Oddziałów o wsparcie darowizną na rzecz członków SEP poszkodowanych w powodzi i członków ich rodzin. Przyjęto uchwałę o wsparciu w wysokości 2000 zł. Do Oddziału przyjęto 12 nowych członków SEP, po czym zebranie zakończono
       

 

 

15.06.2010.. Nowa edycja kwartalnika "Audyt energetyczny"

 
 
 Do prezesów Oddziałów

Szanowne koleżanki, Szanowni Koledzy, pragnę jeszcze raz przypomnieć, że COSiW SEP rozpoczął wydawanie (tylko w wersji elektronicznej) kwartalnika "Audyt energetyczny". Wydawany materiał jest udostępniany członkom SEP nieodpłatnie .
Zwracam się za Waszym pośrednictwem z prośbą do wszystkich członków naszego stowarzyszenia, którzy chcą otrzymywać tą publikację, o udostępnienie w bazie członków SEP adresów mailowych.
"Audyt energetyczny" kwartalnik SEP jest do Państwa dyspozycji. Proszę zgłaszać uwagi lub proponować własne artykuły. Zapraszam do skorzystania z oferty bezpłatnego kwartalnika " Audyt energetyczny".

Z pozdrowieniami Jerzy Barglik
(-)
Prezes SEP
       

 

 

14.06.2010.. Zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP-relacja.

 
 
 Dnia 8.06.br na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz wspomnieniami o prof. Zygmuncie Nowomiejskim w 25 rocznicę jego śmierci, otworzył Prezes OGl SEP Andrzej S. Grabowski.
Prof. Marian Pasko wygłosił wspomnienie o prof. Nowomiejskim, uzupełnione prezentacją. Tę część zebrania prowadził Kol. Ludwik Pinko. Swoje wspomnienia prezentowali m. in. prof. Lesław Topór-Kamiński, prof. Bernard Baron, prof. Marek Brodzki, dr Jan Schmiegel, prof. Jerzy Hickiewicz, prof. Tadeusz Glinka oraz prof. Marian Pasko. Na zakończenie prof. Jerzy Hickiewicz przekazał na ręce Kol. Prezesa A. S. Grabowskiego monografię "Polacy zasłużeni dla elektryki" dla Oddziału Gliwickiego SEP.
W części organizacyjnej zebrania Zarządu omówiono: informacje o pracach Prezydium, powołanie Komisji Szkoleniowej, w skład której weszli: Kol. B. Huchla (przewodnicząca), Kol. L. Wawrzyczek (sekretarz) oraz członkowie Kol. W. Matulka, Kol. Zbigniew Dąbrowski, Kol. Andrzej Sielski, Kol. Tadeusz Wypych, Kol. P. Warczyński oraz przekazano informacje o planowanych wycieczkach SEP: "Zamki nad Loarą" lub "Winobranie na Morawach".
Na wiosnę 2011 roku przygotowywana jest wycieczka techniczno - krajoznawcza do Portugalii, której elementem będzie zwiedzanie elektrowni słonecznej, którą zaprojektował Energoprojekt Gliwice. Odpowiednia informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej Oddziału Gliwickiego SEP.
Prezes Kol. A. S. Grabowski zakończył obrady Zarządu, dziękując wszystkim za przybycie oraz aktywny udział."


             
                

protokół z zebrania
prof. Zygmunt Nowomiejski - prezentacja

 

 

09.06.2010.. "Z elektryką przez świat" - relacja z wręczenia nagród

 
 
 W dniu 25 maja br. w Auli 300 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbył się finał XIII edycji Konkursu "Z elektryką przez świat". Konkurs tradycyjnie organizowały Oddział Gliwicki i Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół średnich zainteresowania wiedzą z dziedziny elektryki, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zapoznanie z działalnością Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Laureaci konkursu, którzy indywidualnie zdobyli największą liczbę punktów uzyskali prawo pierwszeństwa w postępowaniu kwalifikacyjnym przy przyjęciu na wybrany przez siebie kierunek studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.
W imieniu organizatorów Konkursu laureatom gratulacje składali oraz nagrody wręczali Dziekan Wydz. Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński, Prezes Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzej S. Grabowski oraz Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP kol. Teresa Skowrońska.

             

 

 

09.06.2010.. Notatka z konkursu

 
 
 Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych przy ul. Toszeckiej 25 B
w Gliwicach zorganizował i przeprowadził 20.05.2010r. konkurs z wiedzy technicznej dla gliwickich technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w konkursie zgłosiły się trzy szkoły: Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych. Każdą szkołę reprezentowało dwóch uczniów klas technikum. Komisja konkursowa oceniała wiedzę ogólnotechniczną i umiejętności ogólnozawodowe. Test został podzielony na trzy części:
1-z zakresu informatyki
2-z zakresu elektrotechniki i elektroniki
3-z zakresu mechaniki, bhp i rysunku technicznego.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 27.05.2010r. Klasyfikacja przedstawiła się następująco:
I miejsce - Żmijewski Sylwester (GCE),
II miejsce - Kiełbasa Piotr (GCE),
III miejsce - Kołodziej Michał (ZSM-E).
Pozostałym uczniom zostały wręczone dyplomy pamiątkowe.
Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwice.

             Iwona Grządkowska

 

 
27.05.2010. Seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - relacja
 
 
 W dniu 25 maja br. w Sali Konferencyjnej NOT w Gliw odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie : "Sieć rozdzielcza na terenie Polski a szczególnie województwa śląskiego - anomalie pogodowe - pewność zasilania po zdarzeniach
w zimie 2010 r."

Prelegentem na spotkaniu miał być mgr inż. Bogumił Dudek, który jednak z ważnych powodów nie mógł dotrzeć do Gliwic. W jego zastępstwie kol. Krzysztof Kolonko omówił temat : "Utrzymanie ciągłości zasilania energią elektryczną odbiorców za pomocą rozwiązań tymczaso-wych.", oraz przedstawił dokumentację fotograficzną klęski żywiołowej z zimy tego roku. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też duża ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników, w trakcie tego spotkania.

Na zakończenie zaproszono obecnych i innych zainteresowanych na kolejne seminarium organizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych jeszcze przed wakacjami, w dniu 15.06.2010 r.     
     


prezentacja B. Dudek, W. Pilch  

 

 
27.05.2010. Konwersatorium 2010- spotkanie piąte
 
 
 Piąte spotkanie Konwersatorium "Inteligentna energetyka 2010" w dniu 25 maja 2010 roku, poświęcone było energetyce innowacyjnej i barierom w jej rozwoju. Spotkanie moderował prof. Jan Popczyk. Głos zabierali: prezes VDP Piotr Kołodziej, prof. Jan Brzóska, dyr Andrzej Kiszka, dr Jan Schmiegel, dyr. Andrzej Rejner (prezentacje w załączeniu). Na zakończenie młodzież Marcin i Łukasz Kordasowie zademonstrowali działanie ogniwa paliwowego i opowiedzieli o fermie fotowoltaicznej którą zwiedzali w miejscowości Lieberose (Niemcy).
Kolejne spotkanie Konwersatorium odbędzie się w czwarty wtorek czerwca br.


 

      
    
      


PREZENTACJE DO POBRANIA

biogazintegracja
pragmatyka budowy biogazowni...
modele biznesowe innowacyjnej energetyki
powódź 25_05_2010
prezentacja na konwersatorium
plansza_spotkanie V

 

 
27.05.2010. Uroczystość zakończenia roku szkolnego
 
 
 Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych w roku szkolnym 2009/2010, w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, dnia 29.IV.2010 r., odbyło się rozdanie świadectw kwalifikacyjnych SEP. Świadectwa uprawniają uczniów, którzy pozytywnie zdali egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną nr 10 przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich - Oddział w Gliwicach, do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W imieniu Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzeja S. Grabowskiego legitymacje wręczał kol. Józef Kwiczala, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów Oddziału Gliwickiego SEP oraz kol. Jerzy Tomczyk, nauczyciel w ZST-I i członek ww. Komisji SEP.


   

 

 
24.05.2010. Konferencja pt.: "Sterowanie, sygnalizacja oraz badania maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle" - relacja
 
 
 Koła terenowe Oddziału Gliwickiego SEP nr 16 i nr 48 zorganizowały w dniach 21 -23 maj 2010r. w Szczyrku pierwszą konferencję Pt. "Sterowanie, sygnalizacja oraz badania maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle".

Konferencja zorganizowana była na wysokim poziomie, odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym CIS Politechniki Śląskiej, który wysokim standardem, bogatą regionalną kuchnią i fachową obsługą zapewnił miłą atmosferę. Konferencja miała charakter szkoleniowo-informacyjny oraz integracyjny i w każdym aspekcie zakończyła się sukcesem. Deklaracja organizatorów zorganizowania w przyszłym roku kolejnej konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i sponsorów. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście członkowie Zarządu Gliwickiego Oddziału SEP z jego Prezesem Andrzejem S. Grabowskim na czele. Zaproszeni goście, brali czynny udział w konferencji dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem i ogromną wiedzą techniczną z uczestnikami konferencji, zwłaszcza w części referatów i części dyskusyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja oraz referaty firm Rudpol-OPA, ELTEL Sp. z o. o. , ELEKTROMETAL S.A, oraz HENSEL. - sponsorów konferencji (prezentacje w załączeniu). Na konferencji nie zabrakło też innych atrakcji jak choćby góralskiego zespołu regionalnego, który umilił spotkania integracyjne przy ognisku oraz przy uroczystej kolacji. Organizatorzy wydali śpiewnik i wspólne śpiewy przy akompaniamencie gitarowym uzdolnionych uczestników konferencji trwały do późnych godzin wieczornych lub wczesnych porannych.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji, obsłudze ośrodka CIS oraz wszystkim sponsorom za czynny udział i pomoc w zorganizowaniu konferencji.
Komitet organizacyjny:
- koło nr 16 RUDPOL-OPA Andrzej Kozioł i Marek Żyła
- koło nr 48 KWK "Knurów" Włodzimierz Gwiżdż, Jerzy Krawczyk i Zbigniew Talarek

 
   
     
     

     


prezentacja ELEKTROMETAL
prezentacja ELTEL
prezentacja HENSEL
prezentacja RUDPOL - OPA

 

 
21.05.2010. 40 lecie koła SEP przy Politechnice Opolskiej.
 
 
 W dniu 20 maja 2010 r. w Politechnice Opolskiej odbyła się uroczystość z okazji 40 lecia koła nr 17 Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W imieniu prezesa SEP prof. J. Barglika udział w uroczystości wziął prezes naszego Oddziału kol. Andrzej S. Grabowski. Zebranych powitał dziekan Wydziału WE, AiI prof. Marian Łukaniszyn i przekazał prowadzenie uroczystości prezesowi Koła kol. Ryszardowi Beniekowi.

Prezes poinformował, że z okazji 40 lecia członkom koła przyznano wyróżnienia i poprosił wyróżnionych o wystąpienie. Profesorowi M. Łukaniszynowi wręczono medal prof. St. Fryzego, a pozostałym odznaki honorowe SEP. Następnie kol. R. Beniek przedstawił historię Koła nr 17 przy Politechnice Opolskiej (prezentacja w załączeniu).

W kolejnym punkcie prof. J. Hickiewicz przypomniał sylwetkę prof. St. Fryzego w ciekawej prezentacji autorskiej bogato ilustrowanej fotografiami. Po zakończeniu części oficjalnej zebranych poproszono na lampkę wina i catering serwowany w foyer, dla umożliwienia swobodnej wymiany wspomnień i doświadczeń.

   
     
     

prezentacja do pobrania

 

 
21.05.2010. Koło SEP przy WASKO S.A. zaprasza ...
 
 
 Koło SEP przy WASKO S.A. zaprasza do udziału w prezentacji rozwiązań umożliwiających wirtualizację serwerów i komputerów PC. Prezentacja odbędzie się 25 maja 2010 w hotelu DeSilva Inn Katowice Airport w pobliżu lotniska w Pyrzowicach.

Prezentowane będą rozwiązania oferowane przez lidera tej technologii firmę VMWare. Prezentacja będzie miała bardzo interesującą formę warsztatów. Prezentacja jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje na temat agendy i informacje o rejestracji znajdują się na stronie organizatora pod adresem:
RoadshowwirtualizacyjnyVMware

http://www.ts.avnet.com/pl/centrum_prasowe/
press_release_more/7950/roadshow_wirtualizacyjny_
vmware_prezentacja_wybranych_produktow_ibm.html


Zainteresowani są proszeni o indywidualną rejestrację.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z danej organizacji.

W przypadku problemów z dotarciem do miejsca prezentacji proszę o kontakt na adres a.niepieklo@wasko.pl. W miarę posiadanych środków transportu przedstawiciele Koła zapewnią przejazd.

oredzie do pobrania

 


 
13.05.2010. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału - relacja
 
 
 W dniu 11 maja br. w sali szkoleniowej SEP-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału.

Tematem głównym spotkania było :
- Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien, podjazdów i chodników.

Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Jacek Pluciński, który wygłosił referat pt. :

"Przeciwoblodzeniowe systemy grzewcze."

Licznie zebrani słuchacze uzyskali wiele nowych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zainteresowaniu zebranych świadczy też duża ilość zadanych pytań prelegentowi, który poszczególne problemy ilustrował konkretnymi przykładami z licznych realizacji, w których uczestniczył.
Na zakończenie spotkania, uczestnicy otrzymali interesujące materiały techniczne, które ułatwią w przyszłości rozwiązywanie wielu w/w tematów, występujących w procesie inwestycyjnym.

Zaproszono również obecnych i innych zainteresowanych na kolejne dwa seminaria organizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych jeszcze przed wakacjami.


   

     

 


 
13.05.2010. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP
 
 
 Dnia 10.05.2010 r. w salce wykładowej SEP odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu OGl SEP, które otworzył Kol. Prezes Andrzej S. Grabowski. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium. Kol. Roman Miksiewicz przedstawił stan przygotowań do Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego. Kol. Wiesław Matulka zaprezentował stan prac nad zmianami strony internetowej Oddziału Gliwickiego. Sekretarz Oddziału przedstawił propozycje zmian w pomieszczeniach biurowych, które planuje się wykonać w okresie letnim. Prezes Oddziału przedstawił projekt Planu Pracy Oddziału w 2010 r., który przyjęto jednogłośnie uchwałą. Poinformowano również o przekazaniu gratulacji Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Lesławowi Topór - Kamińskiemu z okazji otrzymania tytułu profesora. Przekazano informację, iż w przygotowaniu jest obsada osobowa agend Oddziału w kadencji 2010 - 2014. Przygotowano wniosek do Sądu Rejestrowego o zmianę danych OGl SEP w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu. Kol. Prezes przekazał również informacje z posiedzenia Rady Prezesów oraz poruszył kwestię ewentualnego nadania imienia Oddziałowi Gliwickiemu prof. Stanisława Fryzego. Po omówieniu spraw różnych i wolnych wniosków zebranie zakończono.

 

 
03.04.2010. Konwersatorium 2010- spotkanie czwarte
 
 
 W dniu 27.IV., odbyło się czwarte w tym roku spotkanie Konwersatorium poświęcone intrygującym tematom: Smart Grid, samochód elektryczny i oświetlenie uliczne. Organizatorom chodziło głównie o działania podejmowane w URE, IBM i Vattenfall D. P., podejmowane w tych kierunkach.
Na początek pan Grzegorz Pojda podzielił się doświadczeniami zgromadzonymi przy budowie biogazowni i problemami z podłączeniem do sieci energetycznej zasilanego z niej generatora niskiego napięcia.
Następnie pan dyr. A. Korpol z VDP - w kontekście "smart grid" - mówił o inteligentnych licznikach i korzyściach dla klientów z ich wprowadzenia. (prezentacja w załączeniu).
Dr J. Bargiel wójt Gierałtowic podzielił się refleksjami z wyjazdu studyjnego do Bawarii,
a dyr M. Janik z VDP zaprezentował korzyści gmin z unowocześnienia oświetlenia ulicznego współfinansowanego przez obie strony. Zapowiedział, że czeka nas kolejny przełom przez wprowadzenie jeszcze oszczędniejszych rozwiązań opartych o źródła LED 'owe. (prezentacje w załączeniu).
Po przerwie pan G. Przybycień z IBM Polska przedstawił zaangażowanie tej firmy w rozwój inteligentnych sieci, kreśląc wizje rozwiązywania problemów które się pojawią w przyszłości (prezentacja w załączeniu).
Z kolei A. Szyp zaprezentował wizję Vattenfall 'a dotyczącą rozwoju technologii samochodów elektrycznych w najbliższej dekadzie tj do 2020 roku. (prezentacja w załączeniu).
Na zakończenie pan mgr inż. D. Kamiński pokazał i omówił swoja pracę dyplomową (nagrodzoną między innymi w konkursie SEP w 2009 r.) pt. "Nadążna regulacja ogniwem słonecznym". (filmik i prezentacja w załączeniu).
Wystąpienie p. M Miśkiewicza przeniesiono na kolejne spotkanie.
Podsumowując można stwierdzić, że poruszane tematy były bardzo frapujące, ale chyba za mało było miejsca na dyskusje, bo pomimo zakończenia konwersatorium, w kuluarach nadal trwały burzliwe dyskusje. ;-)
Więcej informacji na stronie www.klaster3x20.pl


    
    
    


prezentacja J. Bargiel
prezentacja PT. Janik
prezentacja D. Kamiński
prezentacja A. Korpol
prezentacja G. Pojda
prezentacja G. Przybycień
prezentacja A. Szyp   

 

 
30.04.2010. Akademickie Koło SEP - relacja z wyjazdu...
 
 
 W dniach 16 - 18 kwietnia br. odbył się wyjazd szkoleniowo-dydaktyczny organizowany przez Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Wrocławskiej. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy najaktywniejszych przedstawicieli SEP poprzez udział w szkoleniach, doskonalenie umiejętności i podnoszenia kwalifikacji oraz wymianie doświadczeń głównie w obszarach negocjacji, pozyskiwania sponsorów, zarządzania czasem, pracą w zespole oraz szeroko pojętej autoprezentacji. Studenckie Koło SEP przy Wydziale Elektrycznym reprezentowali: Krzysztof Górny, Robert Owczarek, Dariusz Bruj, Przemysław Zieliński i Jacek Bajan.
     
     
     
     


pełne sprawozdanie PDF       

 

 
27.04.2010. VII Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego
 
 
 W dniu 23 kwietnia 2010 r. w godz. 1730 - 2300 w restauracji "CHATA POLAKA" odbyła się VII Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 85 osób.

Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:
- suto zastawione stoły dobrego jadła,
- zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie,
- tańce przy muzyce mechanicznej.

Na sali było trzech solenizantów tak, więc zabawa stała się bardziej huczna i obfitowała w wiele okolicznościowych toastów - patrz zdjęcia niżej.

      
      
      

 


24.04.2010. Zebranie Sądu Koleżeńskiego
Dnia 22.04.2010 r. odbyło się, zwołane przez Prezesa Kol. Andrzeja S. Grabowskiego pierwsze w nowej kadencji 2010 - 2014 zebranie Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Obecni na zebraniu członkowie, w składzie: Kol. Jarosław Bober, Kol. Tadeusz Glinka, Kol. Tadeusz Lipiński jednogłośnie wybrali spośród swojego grona przewodniczącego SKO, którym został Kol. Jarosław Bober

 

24.04.2010. Seminarium
W dniu 21.04.2010 r. w sali szkoleniowej Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się bardzo ciekawe seminarium, zorganizowane przez SI i UE w zakresie najnowszych wymagań, dotyczących ochrony odgromowej budynków i obiektów budowlanych. Prelegentem był Prof. Zdobysław Flisowski - wybitny autorytet w w/w dziedzinie. Bardzo licznie obecni uczestnicy - ponad 60 osób, mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi przepisami i normami w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej obiektów. Otrzymali również interesujące ich materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w seminarium.

Prezentacja - pobierz
 

21.04.2010. Posiedzenie Prezydium
Dnia 19.04 br odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które otworzył Kol. Prezes Andrzej S. Grabowski. Po przyjęciu porządku posiedzenia Kol. Sekretarz Artur Chachulski przedstawił stan przygotowań do WZD. Zarząd Oddziału przedstawi do Zarządu Głównego propozycję kandydatury Kol. Krzysztofa Kolonko na członka Zarządu Głównego. Przyjęto również uchwałę udzielającą poparcia kandydaturze prof. Jerzego Barglika na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kadencję 2010 - 2014. Ustalono m. in. że zostaną przedstawione propozycje zmian w wyglądzie i działaniu strony www OGl SEP oraz propozycje odnowienia i zmian wyposażenia biura SEP. Przyjęto trzech nowych członków do Oddziału Gliwickiego, po czym Kol. Prezes A. S. Grabowski zakończył obrady Prezydium Zarządu, dziękując Kolegom za przybycie i udział.
 

19.04.2010. Zebranie Komisji Rewizyjnej
Dnia 15.04.2010 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2010 - 2014 zebranie Komisji Rewizyjnej Oddziału. Zebranie otworzył najstarszy stażem członek Komisji Kol. Waldemar Olech. Obecny na zebraniu był również były Przewodniczący Komisji Kol. Bronisław Betkiewicz.

Skład Komisji ukonstytuował się w następujący sposób:

Przewodniczący KRO - Andrzej Ciepły

Wiceprzewodniczący KRO - Waldemar Olech

Sekretarz KRO - Urszula Nabiałczyk


 

11.04.2010. Odszedł nasz kolega Leszek Zgóra

 

11.04.2010. Pierwsze w kadencji 2010 - 2014 zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP -relacja.
Dnia 9.04.2010 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2010 - 2014 zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, na którym ukonstytuował się Zarząd OGl.
Na wniosek Prezesa Andrzeja S. Grabowskiego Zarząd Oddziału powołał ze swego grona na stanowiska następujących Kolegów:
Wiceprezes OGl - Wiesław Matulka
Wiceprezes OGl - Roman Miksiewicz
Wiceprezes OGl - Andrzej Sanocki
Sekretarz OGl - Artur Chachulski
Skarbnik - Jan Kapinos.
Uchwała została jednogłośnie przyjeta. Następnie została zaprezentowana i przyjęta struktura Oddziału Gliwickiego SEP.
Po ustaleniu terminu posiedzenia pierwszego Prezydium w nowym składzie na 19.04 br, zebranie zakończono.


     
     

 

09.04.2010. Zaproszenie na biesiadę
Tradycyjna biesiada SEP
odbędzie się 23 kwietnia 2010 (piątek)
w godzinach 17:30 - 23:00
w restauracji "CHATA POLAKA"

    
ZAPROSZENIE - pobierz

 

09.04.2010. Szkolenie zorganizowane przez Zarząd Studenckiego koła SEP - relacja
Dnia 31.03.2010 odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Studenckiego koła SEP we współpracy z firmą Legrand. Firma Legrand dzięki zaproszeniu przez Studenckie Koło SEP poprowadziła wykład z tematyki nowoczesnych systemów VDI.
           Jacek Bajan

               

Firma Legrand jest wiodącym liderem na rynku w zakresie produktów i systemów dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykład przedstawiający nowoczesne systemy VDI, instalacje teleinformatyczne, szafy oraz elementy okablowania strukturalnego poprowadził Dariusz Majta - doradca techniczny firmy Legrand. Przedstawione zostały obecnie montowane systemy w nowobudowanych obiektach. Wspominany już system VDI to wysokiej jakości, kompletny i elastyczny system okablowania strukturalnego przeznaczony do budowy lokalnych sieci teleinformatycznych.
Szkolenie miało na celu zapoznanie się z tematem sieci teleinformatycznych zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Każdy uczestnik szkolenia po spotkaniu otrzymał bezpłatnie katalog z programem Mosaic zawierającym kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zasilania napięciem użytkowym oraz rozprowadzania sieci informatycznych.
w imieniu Zarządu Studenckiego Koła SEP
           Jacek Bajan

    
    

 

09.04.2010. Seminarium SIUE - relacja
W dniu 30 marca br. odbyło pierwsze w tym roku Seminarium SIUE poświęcone problemowi "Agregaty prądotwórcze - czy mogą stanowić źródło zasilania w czasie awarii sieci". Prelegentem seminarium był mgr inż. Julian Wiatr. Treść wykładu uczestnicy otrzymali w materiałach w postaci pliku na płytce CD. Prezentacja, którą posłużył się prelegent w załączeniu.

    
    

zasilanie awaryjne - prezentacja
zwarcia - prezentacja

 

29.03.2010. Wycieczka naukowa do Elektrowni Rybnik i firmy nkt Cables - relacja
Dnia 26 marca br. Studenckie Koło SEP nr 19 udało się na wycieczkę naukową do Elektrowni Rybnik i firmy nkt Cables w Warszowicach. Zwiedzając najistotniejsze działy elektrowni studenci mieli możliwość zobaczenia wszystkich instalacji odpowiedzialnych za funkcjonowanie elektrowni oraz tych, bez których elektrowni funkcjonować nie wolno ze względów środowiskowych. Studenci podzieleni na dwie grupy pod przewodnictwem pracowników elektrowni zobaczyli halę młynów węglowych, urządzenia taśmociągowe i kocioł, w którym spalane jest paliwo pierwotne. W dalszej kolejności udaliśmy się do hali, w której znajdują się pracujące zespoły wytwórcze produkujące moc oddawaną od systemu elektroenergetycznego. W nastawni główny dyżurny ruchu elektrowni przedstawił schematy synoptyczne wyprowadzenia mocy w elektrownii i systemy komputerowego sterowania realizujące kontrolę pracy poszczególnych bloków, rozdzielni głównej przyelektrownianej i potrzeb własnych. Elektrownia Rybnik kładzie duży nacisk na ochronę środowiska przed emisją zanieczyszczeń. Posiada jedna z najnowocześniejszych instalacji odsiarczania spalin, którą uczestnicy wycieczki także zwiedzili. Następnie po udaniu się do Warszowic zostaliśmy przyjęci przez kierownictwo firmy nkt Cables. Na wstępie przedstawiony został profil działalności firmy będącej jednym z wiodącym producentów kabli elektroenergetycznych, sygnałowych i przewodów trakcyjnych na świecie. Ponadto każdy uczestnik wycieczki otrzymał od firmy nkt katalog przewodów, informator oraz program komputerowy nktdoc wspomagający projektowanie i kalkulację instalacji elektrycznych. Po krótkiej prezentacji firmy i obsługi programu zostaliśmy oprowadzeni przez kierownika produkcji po zakładzie gdzie mogliśmy zobaczyć proces produkcji współcześnie stosowanych przewodów instalacyjnych.
K. Górny
     
     
     
                        

 

27.03.2010. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP.
W dniu 24.03.2010 r., odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP.
Gośćmi Zgromadzenia byli Prezes Zarządu Głównego prof. J. Barglik z przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej kol. T. Kołakowskim, Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego kol. K. Sitkiewicz oraz prezesi zaprzyjaźnionych firm.
Po wysłuchaniu sprawozdania na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano Andrzeja S. Grabowskiego Prezesem Zarządu na nową kadencję. Uchwalono Kierunki działania 2010 - 2014.
Wybrani do Zarządu: K. Gierlotka, A. Cholewa, K. Boba,
J. Kapinos, A. Chachulski, A. Sanocki, Zb. Dąbrowski,
R. Miksiewicz, B. Huchla, K. Kolonko, W. Matulka, A. Sielski,
J. Kwiczała, J. Staszel i kol. Machniewski.
Wybrani do Komisji Rewizyjnej: H. Kopyciak, A. Ciepły,
U. Nabiałczyk, W. Olech i M. Riss.
Wybrani do Sądu Koleżeńskiego: T. Lipiński, T. Glinka
i J. Bober.
Delegatami na WZD zostali: K. Gierlotka, A. Ciepły, T. Glinka, K. Kolonko, W. Matulka i A. Sielski.
Uchwalono nowy Regulamin Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwały zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków. Nowy Zarząd zbierze się w statutowym terminie, o czym członkowie tego gremium zostaną powiadomieni oddzielnie.

     
     
     
     

 

23.03.2010. Konwersatorium 2010- spotkanie trzecie
23 marca 2010 r., zgodnie z planem odbyło się trzecie w tym roku spotkanie Konwersatorium poświęcone "Intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej na rynku energii elektrycznej". Spotkanie otworzył przewodniczący Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP kol. Aleksander Baranowski i poprosił o prowadzenie prof. Jana Popczyka. Referaty wygłosili: dr J. Ziora, dr E. Siwy, dyr. D. Lamber, dyr. M. Miśkiewicz i dr R. Korab (prezentacje są do pobranie na stronie http://www.klaster3x20.pl ). W dyskusji głos zabrali prof. G. Bartodziej i prezes F. Molski. Kol. K. Kolonko poinformował o nowej inicjatywie Sekcji Energetyki i Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowania Seminarium o roboczym tytule; "przeciwdziałanie długotrwałym przerwom w dostawie energii elektrycznej będących wynikiem ekstremalnych warunków pogodowych propozycje rozwiązań technicznych".
Na zakończenie prof. J. Popczyk podziękował za udział w spotkaniu i zaprosił wszystkich na kolejne Konwersatorium 27.IV.2010 r.

 

23.03.2010. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego - ostatnie w tej kadencji
W dniu 22 bm., odbyło się 84 (ostatnie w tej kadencji) zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes prof. K. Gierlotka. Porządek zebrania i protokół z poprzedniego przyjęto bez uwag. Z drobnymi poprawkami przyjęto treść Sprawozdania Zarządu z ubiegłej kadencji przedstawiona przez kol. A. Sielskiego. Omówiono ostatnie przygotowania do WZDO i zaakceptowano listę osób rekomendowanych do kandydowania na WZD. Przyjęto do organizacji kolejnych 18 członków i postanowiono dofinansować działalność koła studenckiego i koła w Rybniku. Zaakceptowano premie finansowe dla kier. sekretariatu i głównej księgowej. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył posiedzenie.

 

18.03.2010. Cykl szkoleń seminaryjnych - informacja
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych informuje, że rozpoczyna kolejny cykl szkoleń seminaryjnych współfinansowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematami pierwszego półrocza będą agregaty prądotwórcze, ochrona odgromowa, ogrzewanie przeciwoblodzeniowe, pewność zasilania przy anomaliach pogodowych i funkcjonowanie instalacji elektrycznych w czasie pożaru. Szczegółowy plan seminariów w zakładce Konferencje Seminaria.

plan szkoleń na i półrocze 2010

 

17.03.2010. Spotkanie prezesów Kół z prezydium Zarządu- relacja
W dniu 16 bm., odbyło się spotkanie prezesów Kół z prezydium Zarządu poświęcone omówieniu spraw organizacyjnych i programowych Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Gliwickiego. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Sprawy organizacyjne szczegółowo przedstawił kol. A. Sielski, opisując miejsce spotkania, usytuowanie sali restauracji MAG oraz wskazując miejsca parkingów. Prezes poinformował, że na przewodniczącego WZDO Zarząd zaproponuje prof. Tadeusza Glinkę, który doskonale prowadził poprzednie walne zebranie w 2006 roku. Następnie zaprezentowano kierunki działania które zostały powielone dla każdego uczestnika WZDO. W materiałach na zgromadzenie uczestnicy otrzymali wydane w zwartej postaci Kalendarium z kadencji 2006-2010 (patrz załącznik). Materiały te pobrali prezesi dla swoich delegatów. W materiałach są także projekty Regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które zgromadzenie delegatów powinno uchwalić. Czekają nas wybory nie tylko prezesa i zarządu ale także komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Oprócz tego trzeba będzie wybrać 6 delegatów na WZD w Katowicach, którzy wraz z nowo wybranym prezesem będą naszą 7 osobową delegacją na Zjazd, który dokona wyboru władz centralnych nowej kadencji. Klucz wyborczy to jeden delegat na 120 członków wg stanu na 31 grudnia 2009. W dyskusji zabrali głos kol. Kolonko i kol. Sielski.
    
    
    

kalendarium wydarzeń 2006 - 2010

 

17.03.2010. Posiedzenie Zarządu Oddziału - relacja
W dniu 15 marca odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu naszego Oddziału. Zebranie otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Porządek obrad (w załączeniu) i protokół z poprzedniego zebrania przyjęto bez uwag. Głównym punktem porządku było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2009 rok. Przychody, koszty oraz bilans omówili kolejno Prezes, skarbnik i główna księgowa oddziału. Opinię komisji gospodarczo - finansowej przedstawił kol. K. Kolonko stwierdzając, że deficyt na działalności statutowej jest tradycyjny i pokrywanie go nadwyżkami z działalności gospodarczej świadczy o dobrym gospodarowaniu pozyskanymi środkami. Komisja Rewizyjna zarekomendowała Zarządowi przyjęcie sprawozdania. W dyskusji zabierali głos kol. Glinka, Dąbrowski i Ciepły, uzyskując satysfakcjonujące odpowiedzi na swoje pytania. Po dyskusji zebrani jednogłośnie podjęli trzy uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania za rok 2009, przeznaczenia zysku na działalność statutową i zmieniającą numerację rodzajów działalności zgodnie z nową nomenklaturą. Następnie kol. Skarbnik przedstawił projekt preliminarza budżetowego na 2010 rok, który odchodzący Zarząd pozostawi nowo wybranemu. Przychody i koszty zbilansowano na poziomie bieżącego roku zakładając 13% wzrost kosztów. Zarząd nowej kadencji skoryguje go do swoich celów. W końcu stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału zreferował kol. A. Sielski. Materiały, sala i dokumenty są przygotowane. Prowadzone są rozmowy z osobami które zostaną zaproponowane na funkcje w Zgromadzeniu. Poinformowano, że jedynym jak na razie kandydatem na funkcję Prezesa Oddziału jest kol. Krzysztof Kolonko. Kol. Kolonko w kilku słowach scharakteryzował swą wizję prezesury, która spotkała się ze zrozumieniem zebranych. W sprawach różnych poinformowano, że przygotowania do tradycyjnej biesiady elektryków trwają i niebawem kol. K. Boba ogłosi termin i miejsce. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył zebranie.

porządek obrad - prezentacja

 

10.03.2010. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP - relacja
Prezydium w dniu 8 marca 2010 zajęło się działalnością finansową w roku 2009. Na początek jednak przyjęto porządek posiedzenia i wysłuchano protokołu z 1 marca przedstawionego przez kol. Sekretarza. Następnie Prezes odpytał z przygotowań do WZDO i przedstawił do zaakceptowania dwa z dokumentów Zgromadzenia tj. projekt Regulaminu Zarządu Oddziału i projekt Kierunków Działania na lata 2010-2014. Dokumenty zostały przyjęte i włączone do wyposażenia delegatów na WZDO. Teczki dla delegatów zostaną przekazane na zebraniu Prezesów Kół we wtorek 16 bm.
W głównym punkcie posiedzenia kol. Skarbnik przy pomocy księgowej przedstawił rozliczenie bilansu za 2009 rok. Choć na działalności statutowej odnotowaliśmy niedobór, to nadwyżka na działalności gospodarczej pozwoliła zamknąć rok na plusie. Bilans po zatwierdzeniu przez Komisję Gospodarczo Finansową zostanie wyłożony do podpisu członkom Zarządu od środy, tak by do Zebrania poniedziałkowego dokument był gotowy do zatwierdzenia uchwałą Zarządu.
W sprawach różnych kol. Betkiewicz poinformował o zebraniu jakie się odbyło w Centralnym Kolegium Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej. Jest to jedyne kolegium centralne afiliowane przy Oddziale. Przewodniczącym Sekcji na kadencję 2010-2014 został kol. mgr inż. Kazimierz Staszewski.
Kol. Kazimierz Staszewski jest pracownikiem KGHM Polska Miedź, należy do Oddziału Wrocławskiego SEP. Więcej szczegółów http://rg1.polsl.pl/KEIAG/sep/frame224.html
Ponieważ poniedziałek był tradycyjnym Dniem Kobiet, Prezes kol. prof. Kazimierz Gierlotka,wraz z Sekretarzem, w imieniu wszystkich kolegów, wręczyli naszym paniom obsługującym sekretariat tradycyjne kwiatki i drobne upominki rzeczowe. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Prezes zakończył obrady.

 

8.03.2010. Ogólnostowarzeszeniowa Sekcja EiAG SEP - relacja
5 marca br. w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ogólnostowarzyszeniowej Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Sekcja EiAG ma swoją siedzibę przy Oddziale Gliwickim SEP. Sekcja jest jednostką centralną prowadzącą działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu w zakresie elektryki górniczej. Współpracuje na zasadzie partnerskiej z Sekcjami Elektrotechniki i Automatyki Górniczej przy Oddziałach Gliwickim, Wrocławskim i Zagłębia Węglowego SEP.
Przewodniczącym Sekcji na kadencję 2010 - 2014 wybrany został mgr inż. Kazimierz Staszewski (Oddział Wrocławski SEP - pracownik KGHM Polska Miedź). Zastępcami przewodniczącego są dr inż. Adam Heyduk (Oddział Gliwicki SEP) oraz dr inż. Stefan Gierlotka (Oddz. Zagłębia Węglowego SEP). Do Centralnego Kolegium Sekcji wybrano ponadto związanych z Oddziałem Gliwickim SEP: B. Betkiewicza, A. Cholewę, A. Kowola, M. Krycińskiego, W. Łucyka oraz S. Wawszczaka.
Zebranie Sekcji zaszczycił swoją obecnością Prezes SEP prof. Jerzy Barglik.

Więcej informacji na stronie internetowej Sekcji: http://rg1.polsl.pl/keiag/sep

 

6.03.2010. Zebranie sprawozdawcze Rady Miejskiej NOT -relacja

Rada Miejska NOT obradowała 4 bm., na zebraniu sprawozdawczym. Z ramienia naszego Oddziału uczestniczyli w niej kol. B. Betkiewicz, kol. A. Chachulski i w imieniu Prezesa kol. A. S. Grabowski. Zebrani wysłuchali sprawozdania rzeczowego i finansowego za 2009 przedstawionego przez Prezesa mgr inż. Erwina Srokę. Następnie przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej aprobujący działania Rady w ubiegłym roku. Przegłosowano jednogłośnie uchwały o zatwierdzeniu przedstawionego sprawozdanie i o przeznaczeniu zysku na działalność statutową. W sprawach różnych poruszono problemy drogi dojazdowej i przyjęto jednogłośnie wniosek o wypłatę nagrody pieniężnej dla Prezesa i Wiceprezesa Rady za duży wkład pracy w opracowanie i rozwinięcie systemu jakości ISO, który Rada posiada. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zamknął posiedzenie.

 

3.03.2010. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP - relacja

Głównym tematem posiedzenia Prezydium w dniu 1 bm., były sprawy organizacyjne i programowe WZDO. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Oddziału prof. K. Gierlotka. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, przedstawionego przez sekretarza kol. A. Sielskiego, omówiono propozycje personalne niezbędne do wypełnienia funkcji statutowych WZDO. Postanowiono ostatecznie, że wobec zajęcia sali w NOT, WZDO odbędzie się w pobliskiej sali restauracji MAG. Uczestnicy dostaną ulotkę z lokalizacją sali. Na piątek 5 bm., zaplanowano spotkanie w celu przeredagowania dokumentów i regulaminów, oraz kierunków działania na WZDO.
Następnie ustalono porządek zebrania planowanego na 15 marca. Na zebraniu trzeba przedstawić stan finansów i bilans 2009. Stosowne dokumenty sprawozdawcze podpisane przez wszystkich członków Zarządu trzeba przekazać władzom kontrolnym. Skarbnik przedstawi sprawozdanie finansowe na najbliższym zebraniu Zarządu tak, aby ten mógł podjąć stosowną uchwałę zatwierdzającą, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
W sprawach różnych i wolnych wnioskach przyjęto nowych członków.
Postanowiono zorganizować 16 bm. (wtorek), o godz. 15:30 spotkanie Prezesów Kół w salce szkoleniowej SEP, aby przekazać im materiały dla delegatów na WZDO. Obecność Prezesów lub upoważnionego członka zarządu Koła, obowiązkowa.
Na tym, po wyczerpaniu porządku zakończono posiedzenie.

 

2.03.2010. Polski Komitet Bezpieczeństwa w Energetyce SEP. Relacja z zebrania sprawozdawczo - wyborczego.

W Warszawie, 26 lutego br., spotkał się na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Polski Komitet Bezpieczeństwa w Energetyce SEP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału koledzy A. Sielski i A. S. Grabowski. Zebranie otworzył kol. Bogumił Dudek witając zebranych i przypomniał zmarłego nie dawno aktywistę Komitetu kol. Witolda Tola Wiśniewskiego. Zebrani minutą ciszy uczcili jego pamięć. Następnie przedstawiono porządek obrad, który uczestnicy przyjęli bez zmian i poprawek. Na przewodniczącego zebrania sprawozdawczo wyborczego wybrano jednogłośnie kol. K. Kobylińskiego. Sprawozdanie z działania w 2009 roku wygłosił kol. T. Gontarz. Następnie sprawozdanie z całej kadencji przedstawił kol. B. Dudek, który swe wystąpienie zakończył rekomendacją osób do pracy w kolejnej kadencji, ze zmianą kol. Wójcika na kol. J. Dziurowicza.
Kol. Michniewski omówił udział PKBwE SEP w organizacji X konferencji PPN w Łodzi, którą planuje się na 17-18 VI br. Przewodniczący kol. B. Dudek zaprosił na Konferencję PPN do Zagrzebia w Chorwacji, która odbędzie się w 2011 roku.
Prowadzący zebranie zgłosił kandydaturę kol. B. Dudka na przewodniczącego kolejnej kadencji. Uchwalono, że komitet w kolejnej kadencji będzie liczył 12 osób wraz z przewodniczącym. Wobec braku innych kandydatur uchylono tajność głosowania i wybrano jednogłośnie proponowany skład prezydium z kol. B. Dudkiem na czele.
Kolejno kol. A. Balawender mówił o malowaniu linii 400 kV techniką PPN, kol. R. Michniewski o postępie w technologiach PPN i kol. J. Durowicz o proponowanych zmianach w rozporządzeniu MG w sprawie BHP przy urządzeniach elektrycznych.
Na zakończenie do zebranych przemówił Prezes Zarządu Głównego SEP kol. prof. Jerzy Barglik, apelując o dokooptowanie do Komitetu ludzi młodych.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął zebranie.

 
    
    

 

.26.02.2010. Konwersatorium 2010- spotkanie drugie

W dniu 23 lutego br., odbyło się II spotkanie Konwersatorium "Gminy/miasta realizują cele Pakietu 3x20". w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., spotkali się uczestnicy dyskusji o zadaniach i możliwościach samorządów w realizacji tego szczytnego hasła.
Wprowadzenie do tematu wygłosił prof. Jan Popczyk, a następnie głos zabierali:
- Daniel Wolny - Inspektor Wydział Rozwoju Miasta Katowice (prezentacja odbyła się w obecności Wiceprezydenta A. Godlewskiego);
- Joachim Bargiel - Wójt Gminy Gierałtowice;
- Wiceprezydent Zbigniew Michniowski;
- Karolina Wieczorek - Realizacja celów Pakietu 3x20 w moim mieście/gminie;
Po przerwie - Wojciech Łukaszek - EKOENERGIA Kolonia Pozezdrze - Samowystarczalność energetyczną gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego kraju .
Podsumowując dyskusję prof. J. Popczyk zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie w dniu 23 marca br.
Wszystkie szczegóły wystąpień na stronie internetowej
http://www.klaster3x20.pl/

 

.17.02.2010. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP - relacja

W dniu 15 lutego 2010 r., odbyło się planowe zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i pod nieobecność Prezesa prowadził wiceprezes Andrzej Ciepły. Po przyjęciu porządku posiedzenia kol. A. Sielski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, który przyjęto bez uwag i poprawek. Głównym punktem porządku były sprawy organizacji WZDO planowanego na 24.III. br. W związku z faktem zajęcia sali NOT na inną imprezę nasze zebranie odbędzie się w sali stołówkowej "MAG". Początek o godz. 14:00 i 14:15 w drugim terminie. Przewidujemy udział delegatów i zaproszonych gości w liczbie ok. 100 osób. Kol. A. Ciepły zapoznał zebranych z szczegółowo przygotowanymi dokumentami wstępnymi, a następnie omówiono dokładnie propozycję porządku obrad wprowadzając kilka poprawek i zmian. Zapoznano się z propozycjami materiałów jaki zostaną dostarczone delegatom za pośrednictwem prezesów Kół. W sprawach różnych postanowiono wystąpić o dofinansowanie Konwersatorium za pomocą firmy eGIE. Przyjęto do stowarzyszenia kolejnych członków. Po wyczerpaniu porządku obrad kol. A. Ciepły zamknął posiedzenie.

 

.15.02.2010. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Energetyki - relacja

W dniu 11 lutego 2010 r., odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Energetyki. Zgromadzeni w drugim terminie wybrali na przewodniczącego zebrania kol. Leszka Wawrzyczka. Następnie wysłuchali sprawozdania z kadencji 2006 - 2010, które przedstawił kol. A. S. Grabowski. Po uchyleniu tajności głosowania wybrano jednogłośnie kol. Aleksandra Baranowskiego na przewodniczącego Sekcji Energetyki w kolejnej kadencji. Pozostałą część zebrania po święcono dyskusji nad zamierzeniami Sekcji w nadchodzącym roku. Życzymy nowemu przewodniczącemu owocnej pracy na niwie stowarzyszeniowej.

 

9.02.2010. KOMUNIKAT

W Koło SEP nr 9 przy Vattenfall organizuje odczyt techniczny na temat złącz niskiego napięcia produkcji ZPUE.
Szczegóły w załączniku. WSTĘP WOLNY.
Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału u Prezesa Koła kol. Piotra Baszczoka tel. kom. +48 508 006 166

załącznik do pobrania

 

8.02.2010. Otwarte zebranie Zarządu Oddziału - relacja

Pierwsze w tym roku, otwarte zebranie Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 1 lutego 2010 r. Zebranie otworzył i prowadził Prezes kol. prof. Kazimierz Gierlotka.

Przyjęto porządek obrad i głos zabrał prelegent kol. St. Cholewa dzieląc się z zebranymi wspomnieniami z trekingu wokół Annapurny w czasie pobytu w ubiegłym roku w Nepalu. Prelekcja bogato ilustrowana zdjęciami wywołała żywą reakcją sali o czym świadczyły pytania skierowane do prelegenta po zakończeniu projekcji. Prezes podziękował kol. St. Cholewie za ciekawe wystąpienie i przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad.
Kol. A. Sielski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, który zgromadzeni przyjęli bez zmian i poprawek. Następnie prezes zrelacjonował postęp przygotowań do akcji wyborczej w Oddziale. Kol. A. Ciepły poinformował, że na Zarządzie Głównym przyjęto klucz wyborczy 1:120 to znaczy, że będziemy wybierali jednego kandydata na WDO, na każde rozpoczęte 120 członków Oddziału, według stanu na koniec 2009 roku. Poinformował także o zakończeniu akcji wyborczej w naszych kołach (za wyjątkiem koła studenckiego, które będzie miało wybory po przerwie zimowej). Średnia frekwencja na zebraniach wyborczych wynosiła 60 %. Z nowo wybranych prezesów kół kol. A. Ciepły wymienił: kol. Urszulę Nabiałczyk prezesa koła przy Energopomiarze, kol. Wiesława Szymańskiego prezesa koła przy Elektroprojekcie, kol. Piotra Baszczoka prezesa koła przy Vattenfall, kol. Józefa Kwiczalę prezesa koła przy Politechnice Śląskiej, kol. Zbigniewa Waliczka prezesa koła terenowego przy Energomocy, kol. Mieczysława Riesa prezesa koła terenowego przy Zarządzie Oddziału, kol. Grzegorza Dąbrowę prezesa bytomskiego koła terenowego i kol. Włodzimierza Gwiżdża prezesa koła przy KWK Knurów.
Prezes zapowiedział jeszcze jedno zebranie Zarządu w tej kadencji na 15 marca, które będzie się musiało odbyć celem przyjęcia sprawozdania finansowego i przyjęcia ewentualnych zmian w regulaminach.
W kolejnym punkcie obrad Prezes przedstawił informację o pracy Prezydium Zarządu Oddziału w minionym grudniu i styczniu.
W sprawach różnych głos zabrał kol. W. Łucyk, który skonstatował, że brak mu rzeczowej dyskusji nad Kierunkami Działania w przyszłej kadencji. Kol. K. Kolonko poinformował o ostatnich działaniach Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.
Po wyczerpaniu porządku Prezes podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady.

prezentacja pdf
zdjęcia

 

2.02.2010. Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki
W dniu 29 stycznia 2010 r., odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki. Spotkanie otworzył kol. Andrzej Sielski, który powitał zaproszonych wymieniając członka honorowego kol. Tadeusza Lipińskiego z małżonką. Następnie krótko scharakteryzował działalność Sekcji w ubiegłym roku i podziękował kol. A. Baranowskiemu i A. Chachulskiemu za wkład pracy przy organizacji tego spotkania. Wzniesiono toast za pomyślność w Nowym Roku. Do tańca przygrywał zespół "Kukuła disco". Wszyscy się świetnie bawili do późnych godzin nocnych.

galeria zdjęć

 


31.01.2010. Konwersatorium 2010- spotkanie pierwsze

26 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku Konwersatorium SE. Miało ono charakter szczególny, gdyż jego celem było uświadomienie włodarzom miast oraz gmin, że realizacja celów Pakietu 3x20 jest możliwa właśnie w ich mieście i gminie, a jedyne czego potrzeba, to ludzi o odpowiednich kwalifikacjach.
Więcej informacji wraz z prezentacjami wystąpień na stronie Klastra 3 x 20
http://www.klaster3x20.pl/cykl-2010/konwersatorium-inteligentna-energetyka-gminymiasta-realizuja-cele-pakietu-3x20.html

         

 

20.01.2010. Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału - relacja.

W dniu 18 stycznia 2010 r., odbyło się planowe zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Po przyjęciu porządku posiedzenia kol. A. Sielski przedstawił protokoły z poprzednich zebrań które przyjęto bez uwag i poprawek. Głównym punktem porządku były relacje przewodniczących Sekcji naukowo - technicznych z działalności w latach 2006 - 2010. Sprawozdania przedstawili kol. J. Staszel z Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, kol. A. S. Grabowski z Sekcji Elektroenergetycznej i kol. A. Kozioł z Sekcji Elektroenergetyki i Automatyki Górniczej. Prezes podsumowując pogratulował osiągnięć i podziękował za aktywność i działalność Sekcji. W następnym punkcie ustalono porządek zebrania Zarządu planowanego na 1.02.2010 r. Zebranie będzie otwarte czyli poszerzone o prezesów Kół i wzbogacone prelekcją. Prezes zaapeluje do prezesów Kół o zgłaszanie propozycji do kierunków działania w następnej kadencji. W sprawach różnych zrelacjonowano wycieczkę techniczną SIUE do Świdnicy i przyjęto 4 nowych członków w skład organizacji. Ustalono termin kolejnego zebrania Prezydium na 25 bm. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Prezes zamknął obrady.

 

18.01.2010. Wycieczka techniczno-turystyczna - relacja.

W dniach od 15 do 17 stycznia odbyła się wycieczka techniczno - turystyczna, zorganizowana przez Sekcję Instalacji i Urządzeń technicznych z okazji Nowego Roku. Uczestnicy w tym razem wyjechali do Jugowic k. Wałbrzycha. Po drodze zwiedziliśmy Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, zapoznając się z zabytkowym taborem kolejowym (parowozy z różnych okresów) i innym wyposażeniem kolejarskim z okresu pary. W Świdnicy zwiedziliśmy miasto z przewodnikiem odwiedzając Kościół Pokoju i Katedrę. Na uroczystą kolację zjechaliśmy do Centrum Konferencji i Rekreacji "GEOVITA" w Jugowicach. W kolejnym dniu wycieczka do Szczawna Zdroju i obiad w restauracji "Bohema" przy Teatrze Zdrojowym. Wiele ciekawych odrestaurowanych obiektów kuracyjnych, z potężnym Sanatorium - dawnym hotelem kuracyjnym wybudowanym ślicznie przez Hochbergów von Pless, właścicieli Książa i księstwa Pszczyńskiego. Dzięki księżnej Daisy obiekt wyposażono w łazienki, windy i wszystkie urządzenia podwyższające komfort kuracjuszy. Dzień zakończyliśmy przy grilu w Jugowicach. Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie zamku Książ i Palmiarni Lubiechowskiej, też wybudowanej przez księżnę Daisy. Syci wrażeń wróciliśmy do Gliwic w późnych godzinach popołudniowych.

galeria zdjęć

 

12.01.2010. Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego.

W dniu 11 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i gości powitał prezes prof. Kazimierz Gierlotka. Wśród gości wymienił Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika, prezesa Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej Zygmunta Stopę, prezesa Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej inż. Tadeusza Tomana, profesurę Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z prodziekanami na czele, Członków Honorowych SEP kol. kol. Tomasza Kołakowskiego (przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej), Zbigniewa Lubczyńskiego (z Oddziału Wrocławskiego SEP) i Tadeusza Lipińskiego, przewodniczącego Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS prof. Mariana Pasko, prezesa Śl. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Stefana Czarnieckiego, prezesa Rady Miejskiej NOT w Gliwicach Erwina Srokę i delegację Oddziału Zagłębia Węglowego z prezes Teresą Skowrońską na czele.

Następnie Prezes przedstawił krótką informację o działalności Oddziału Gliwickiego SEP w minionym roku. Był to rok jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Warszawie a ich uwieńczeniem był I Kongres Elektryki Polskiej. Podczas Kongresu Kol. Tadeusz Lipiński oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej zostali uhonorowani medalem 90-lecia SEP. W Gliwicach jubileuszowi stowarzyszenia poświęcone było otwarte zebranie zarządu Oddziału Gliwickiego w dniu 8 czerwca 2009r., na którym kol. Ludwik Pinko, przewodniczący Zespołu Historycznego naszego Oddziału wygłosił ilustrowaną slajdami prelekcję pt. "90 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich".
Spośród najważniejszych imprez organizowanych w 2009r. przez Oddział Prezes wymienił, obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki i sympozjum poświęcone pamięci prof. dr hab. inż. Antoniego Boguckiego, Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Badania eksploatacyjne, pomiary oraz diagnostyka w elektroenergetyce zawodowej i w przemyśle", konwersatorium zorganizowane przez Sekcję Energetyki z inspiracji kol. prof. Jana Popczyka i pod jego merytorycznym kierownictwem pt. "Inteligentna Energia", oraz spotkanie z Zarządem OZW w ramach wymiany doświadczeń i rozważenia wspólnych zamierzeń na najbliższy okres. Podkreślił dobrą pracę Koła Studenckiego, którego aktywność przysparza nam nowych członków. Dokonał także ilościowego podsumowania działalności statutowej.
Spotkaniem Noworocznym zakończyliśmy w naszym Oddziale obchody 90-lecia Stowarzyszenia. Rozpoczynający się rok jest rokiem wyborów w kołach, oddziałach i na szczeblu centralnym. W większości kół naszego oddziału Zebrania sprawozdawczo-wyborcze już się zakończyły. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego odbędzie się w dniu 24 marca. Walny Zjazd Delegatów SEP odbędzie się w Katowicach w dniach 25-27 czerwca.
Kończąc swoje wystąpienie podziękował Koleżankom i Kolegom za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia.
Dalsze prowadzenie Zebrania podjął wiceprezes kol. Andrzej Ciepły. Udzielając głosu kolejno prof. Jerzemu Barglikowi, prodziekanowi Pawłowi Sowie, prezesowi Tadeuszowi Tomanowi z Republiki Czeskiej, prezesowi Stefanowi Czarnieckiemu i prezesowi Erwinowi Sroce. Mówcy w ciepłych słowach zwrócili się do zebranych z życzeniami noworocznymi podkreślając dobrą współpracę z Zarządem naszego Oddziału.
Następnie Prezes SEP kol. Jerzy Barglik w towarzystwie Kol. Kazimierza Gierlotki wręczył członkom naszego Oddziału medale 90-lecia SEP. Otrzymali je kol.: Bronisław Betkiewicz, Kazimierz Boba, Andrzej Cholewa, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy Gembalski, Tadeusz Glinka, Alfred Kaziewicz, Krzysztof Kolonko, Henryk Kopyciak, Wacław Łucyk, Zbigniew Makowski, Roman Miksiewicz, Kazimierz Nabzdyk, Janusz Nowakowski, Krzysztof Ochwat, Waldemar Olech, Ludwik Pinko, Jan Popczyk, Antoni Przygrodzki, Andrzej Sanocki, Werner Seichter, Andrzej Sielski, Zygmunt Skołucki, Marian Soppa, Marek Wituła i Karol Wolski.
Medal 90 - lecia otrzymały także dwa przedsiębiorstwa: Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o. o. w Gliwicach i Ośrodek Pomiarów i Automatyki OPA ROW Sp. z o. o. w Rybniku.
Wręczono także wyróżnienia wraz z nagrodami pieniężnymi laureatom 41 konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Otrzymali je mgr inż. Dawid Kamiński (I nagroda), mgr inż. Paweł Konopacki (II nagroda), mgr inż. Błażej Płoskonka (III nagroda), mgr inż. Leszek Szejka (III nagroda) oraz mgr inż. Szymon Ćmiel, mgr inż. Piotr Dukalski, mgr inż. Rafał Konieczek, mgr inż. Sławomir Maciejowski, mgr inż. Krzysztof Rodak, mgr inż. Krzysztof Skiba i mgr inż. Tomasz Wolnik, których prace dyplomowe zostały wyróżnione. Osiągnięcia wymienionych omówił długoletni organizator konkursu kol. Jan Kapinos.

W części artystycznej wystąpili z piosenkami artyści studium aktorskiego z Katowic.

galeria zdjęć

 

12.01.2010. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 9

W dniu 7 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 9 przy Vattenfall Distribution Poland. Gośćmi zebrania byli: Prezes Gliwickiego Oddziału SEP - Kazimierz Gierlotka oraz członkowie Zarządu tego Oddziału: Tadeusz Lipiński i Andrzej Sielski. Zgodnie z porządkiem obrad zebrani wybrali w głosowaniu jawnym kol. L. Wawrzyczka na przewodniczącego zebrania i powołali składy komisji wymaganych Statutem.
Po wysłuchaniu sprawozdania ustępującego zarządu które przedstawił prezes Tomasz Lach, zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Zgłoszono kandydatury do władz następnej kadencji które przegłosowano po jednogłośnym uchyleniu tajności wyborów.
Nowym prezesem Koła wybrano Piotra Baszczoka, a do Zarządu Koła zostali wybrani kol. Tomasz Lach, Andrzej Kaliga i Tomasz Karpowicz. Do komisji Rewizyjnej wybrano Barbarę Huchla, Mirosława Janik, Adama Potockiego.
Wybrano także delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w osobach:
Piotr Baszczok, Aleksander Baranowski, Piotr Rafalski, Albin Trybus, Tomasz Lach, Andrzej S. Grabowski, Barbara Huchla, Mirosław Janik, Ewa Lukaj-Zgóra.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Prezes Gliwickiego Oddziału SEP, Kazimierz Gierlotka. Prezes w kilku słowach pogratulował wybranym osobom i życzył owocnej pracy oraz złożył życzenia noworoczne.

galeria zdjęć

 

02.01.2010. Żegnamy wspaniałego Kolegę i Przyjaciela
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 31 grudnia 2009r. odszedł od nasmgr inż. Mieczysław Kierzkowski

Zasłużony Senior SEP,
członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od ponad 50 lat,
członek zarządu i skarbnik Oddziału Gliwickiego SEP
od roku 1969.
Odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP.

Z wielkim smutkiem żegnamy
wspaniałego Kolegę i Przyjaciela

Prezes i Zarząd Oddziału Gliwickiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Msza św. zostanie odprawiona
w kościele Chrystusa Króla w Gliwicach, ul. Okrzei 31
w dniu 5 stycznia o godz. 11.30,
po czym kondukt wyruszy na miejsce ostatniego spoczynku na Cmentarzu Lipowym

klepsydra