Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
- informacje ogólne
- wiadomości Koła nr 9
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut i regulamin sądów koleż. SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE

 _____________________________________________________________

Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób

odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<
>>> pobierz kartę zgłoszenia <<<
    UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych
za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

    


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnieńHistoria OddziałuOddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich został powołany jesienią 1953 r. Z inicjatywą utworzenia nowego oddziału SEP wystąpiły na początku lat 50. trzy gliwickie koła, należące do Oddziału Zagłębia Węglowego:

  przy Zakładzie Sieci Elektrycznych – przewodniczący Stanisław Starościak, członków 15;

  przy ZBiP „Energopomiar” – przewodniczący Witold Sobótkowski, członków 59;

  przy Elektromontażu i Elektroprojekcie – przewodniczący Zbigniew Lewandowski, członków 55.

Wniosek ten popierali pełniący uprzednio funkcje w zarządzie OZW, a związani ze środowiskiem gliwickim prof. L. Nehrebecki, prof. Z. Gogolewski, mgr inż. E. Hebenstreit, co na pewno wpłynęło na pozytywną opinię wniosku przez OZW. Poparcia udzielił również Oddział Miejski NOT w Gliwicach.

Po akceptacji wniosku przez Oddział Zagłębia Węglowego Zarząd Główny SEP na posiedzeniu w dniu 2 października 1953 r. wyraził zgodę na utworzenia Oddziału w Gliwicach. Ten dzień przyjmujemy jako datę powstania naszego Oddziału.

W chwili powstania Oddział Gliwicki SEP liczył 192 członków, a w jego skład wchodzili członkowie 3 kół inicjujących powstanie Oddziału oraz 63 członków SEP z terenu Gliwic nie zrzeszonych w kołach, ale zarejestrowanych przy Zarządzie OZW. W 1954 r. powstały kolejne cztery koła: przy Biprohucie, Biprochemie, Energoprojekcie i Politechnice Śląskiej. W roku 1955 Oddział liczył już 11 kół zakładowych, skupiających łącznie 335 członków.

Rozkwit Oddziału przypadł na lata 60. i 70. W 1969 r. Oddział liczył 1046 członków zrzeszonych w 46 kołach oraz 5 członków zbiorowych, w roku 1980 odpowiednio 2133 członków zwyczajnych, 21 członków zbiorowych i 54 koła. W latach 80. i 90. nastąpiło zmniejszenie zainteresowania działalnością stowarzyszeniową, starsi koledzy odchodzili na emeryturę, młodsi często rezygnowali z działalności, rozpadały się koła zakładowe. Na przełomie wieków Oddział Gliwicki SEP liczył 730 członków zrzeszonych w 31 kołach. Od tego czasu liczba członków w Oddziale ustabilizowała się na poziomie około 750 osób, zmalała natomiast liczba kół. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Oddział Gliwicki SEP liczył 745 członków, zrzeszonych w 21 kołach oraz 4 członków wspierających.


Liczba członków oraz liczba kół w historii Oddziału Gliwickiego SEP

Pierwszym prezesem Oddziału w 1953 r. został prof. Lucjan Nehrebecki, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, członek SEP od roku 1928, członek honorowy SEP od 1975 r. Po wojnie był organizatorem przemysłu elektroenergetycznego na Śląsku, przyczyniając się do uratowania szeregu obiektów przed demontażem i wywiezieniem na wschód. Szczególnie duże zasługi położył przy organizacji „Elgóru”, tzn. „Elektrowni Górnego Śląska”, ZSE Gliwice i Energopomiaru.

Następcą prof. Nehrebeckiego został prof. Zygmunt Gogolewski (kadencja 1954-1956) – również postać wybitna, łączący osiągnięcia naukowe i konstrukcyjne z osiągnięciami w zakresie organizacji przemysłu. W okresie powojennym był między innymi organizatorem i pierwszym dyrektorem obecnego INiME KOMEL w Katowicach oraz kierownikiem Katedry Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Kolejnymi prezesami Oddziału po prof. Lucjanie Nehrebeckim i prof. Zygmuncie Gogolewskim byli:

  mgr inż. Henryk de Lindenheim Locher (czł. SEP od 1946 r.), pracownik m.in. Politechniki Śląskiej oraz Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt – w latach 1956-1957;

  mgr inż. Zbigniew Makowski (czł. SEP od 1946 r., członek honorowy SEP od 2002 r.), pracownik BPPH Biprohut, a następnie BP Bipromog – w latach 1957‑1960 oraz 1961‑1972;

  mgr inż. Edward Hebenstreit (czł. SEP od 1928 r.), pracownik Zakładu Sieci Elektrycznych – w roku 1960;

  mgr inż. Cyprian Brudkowski (czł. SEP od 1956 r., czł. honorowy SEP od 1989 r.), pracownik Biura Projektów Górniczych w Gliwicach – w latach 1972‑1987;

  mgr inż. Tadeusz Lipiński (czł. SEP od 1959 r., czł. honorowy SEP od 1999 r.), pracownik BP Elektroprojekt, Oddział w Gliwicach – w latach 1987-1990 i 2003-2006;

  dr inż. Zygmunt Rozewicz (czł. SEP od 1952 r., czł. honorowy SEP od 1998 r.), pracownik ZPBE Energopomiar – w latach 1990-1998;

  dr inż. Marian Mikrut (czł. SEP od 1970 r.), pracownik Politechniki Śląskiej – w latach 1998-2003;

  dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka (czł. SEP od 1968 r., czł. honorowy SEP od 2018 r.), profesor Politechniki Śląskiej – w latach 2006-2010;

  mgr inż. Andrzej S. Grabowski (czł. SEP od 1978 r.), pracownik Vattenfall Distribution Poland SA – w latach 2010-2014;

  dr inż. Jan Kapinos (czł. SEP od 1976 r.), pracownik Politechniki Śląskiej – od roku 2014.

W roku 2003 Oddział Gliwicki SEP obchodził jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji została wydana staraniem Zespołu Historycznego pracującego pod kierownictwem kol. Sławomira Partygi monografia „50 lat Oddziału Gliwickiego SEP 1953-2003. Zarys dziejów”. Jej uzupełnieniem za kolejnych 5 lat działalności było wydawnictwo „Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki. Jubileusz 55-lecia oddziału” – praca zbiorowa pod red. kolegów Ludwika Pinki i Andrzeja S. Grabowskiego z 2008 roku. W latach 2013 i 2018 z okazji kolejnych jubileuszy zostały wydane monografie „60 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich” opracowana przez kol. Andrzeja Cholewę oraz „65 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, praca zbiorowa przygotowana do druku przez kolegów Szymona Ciurę, Romana Miksiewicza i Piotra Zientka.

Istotnym wydarzeniem w działalności Oddziału było uzyskanie osobowości prawnej. Wypełniając wniosek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału z 2004 r., Zarząd przeprowadził odpowiednie procedury prawne i Sąd Rejonowy w Gliwicach 9 września 2006 r. wpisał Oddział Gliwicki SEP do Krajowego Rejestru Sądowego. Zostało również podpisane porozumienie z Zarządem Głównym SEP, na mocy którego Oddział przejął na własność powstałą jego staraniem i przez niego użytkowaną część majątku SEP. Od 1 stycznia 2007 r. Oddział Gliwicki SEP prowadzi samodzielną działalność gospodarczą.

W dniu 16 grudnia 2010 r. na wniosek Oddziału, poparty wcześniej przez Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Główny SEP przyjął uchwałę o nadaniu Oddziałowi Gliwickiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich imienia prof. Stanisława Fryzego.

Do stałych tradycyjnych form działalności oddziału należą między innymi organizowanie szkoleń i kursów oraz sympozjów i konferencji. Pierwszą ogólnopolską konferencję nt. „Gospodarka mocą bierną” Oddział współorganizował w 1957 r. w Gliwicach, a międzynarodową konferencję nt. „Elektrotermia Przemysłowa” w 1969 r. w Chorzowie. Tradycyjnie organizowane są również konkursy na najlepszą pracę dyplomową z elektryki dla absolwentów Wydziałów Elektrycznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Górnictwa i Geologii (specjalność elektrotechnika i automatyka górnicza). W grudniu 2018 r. odbyła się jubileuszowa 50. edycja tego konkursu. Długą tradycję mają także organizowane przez Oddział wycieczki techniczne i krajoznawcze oraz spotkania towarzyskie, w tym coroczne spotkanie noworoczne. Oddział współpracuje z elektrykami z zagranicy – odbywały się spotkania w latach 70. z elektrykami Czecho­słowacji i Turcji, a w latach 90. – z francuskim „Societe des Elektriciens et des Electroniciens”. Aktualnie Oddział ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.

W Oddziale od końca lat 50. funkcjonowała grupa rzeczoznawców, przekształcona następnie w Ośrodek Rzeczoznawstwa. Pracami grupy i Ośrodka kierowali kolejno koledzy: Zygmunt Skołucki, Cyprian Brudkowski, Erazm Głowniak, Janusz Łaszcz, Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Sielski. Przewodniczącymi Rady Ośrodka byli koledzy Andrzej Rebajn, Józef Tomaszewski, Waldemar Olech.

W Oddziale Gliwickim aktualnie działa pięć sekcji naukowo-technicznych. Ich działalność obejmuje m.in. organizację narad, seminariów i konferencji naukowo technicznych, opiniowanie i doradztwo, organizację wycieczek technicznych i spotkań towarzyskich. Są to:

  Sekcja Energetyki (do 2002 r. Sekcja Energetyczna). Powstała wraz z Oddziałem w roku 1953. Przewodniczącymi Kolegium Sekcji byli prof. Franciszek Szymik, koledzy Zygmunt Rozewicz, Stanisław Szpunar, Aleksander Górski, Tadeusz Weiss, Albin Trybus, Andrzej S. Grabowski i Aleksander Baranowski, aktualnie – kol. Wiesław Matulka.

  Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych założona w 1958 r. Przewodniczącymi Sekcji byli koledzy Leszek Więckowski, Ryszard Średniawa, Jerzy Makolądra, Jerzy Wuwer, Krzysztof Kolonko, Jerzy Staszek i Stanisław Kuberek.

  Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej powstała w 1973 r. Jej przewodniczącymi byli prof. Florian Krasucki, koledzy Kazimierz Nabzdyk, Bronisław Betkiewicz, Piotr Herok, Michał Cyroń, Jerzy Kotynia, Kazimierz Morga i Andrzej Kozioł, aktualnie – kol. Mariusz Piotrowski.

  Sekcja Elektroniki, Automatyki i Informatyki powstała w 2017 r. Jej przewodniczącym jest kol. Bogusław Kasperczyk.

  Sekcja Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych powstała w 2018 r. Jej przewodniczącym jest prof. Jan Popczyk.

Od lipca 1958 roku przy Oddziale Gliwickim SEP działają komisje kwalifikacyjne. Początkowo były to dwie komisje egzaminacyjne, którymi kierowali Bolesław Gliksman i Jerzy Sielicki. W roku 1966 powołano 5 komisji, którym przewodniczyli koledzy Zygmunt Skołucki, Jan Sprus, Roman Szołtysek, Zygmunt Rozewicz i Leon Gruszka. W roku 1989 powołano 3 Komisje egzaminacyjne, przewodniczącymi których byli koledzy Jan Sprus, Waldemar Olech oraz Mieczysław Kierzkowski. W 1998 roku Urząd Regulacji Energetyki powołał przy Oddziale Gliwickim istniejące do chwili obecnej trzy komisje do sprawdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

  nr 208/100 kierowaną przez kol. Mieczysława Kierkowskiego, a od 2008 r. przez kol. Andrzeja Sielskiego,

  nr 209/100 kierowaną przez kol. Waldemara Olecha, a od 2019 r. przez kol. Kazimierza Bobę,

  nr 210/123 kierowaną przez kol. Zbigniewa Dąbrowskiego, a od roku 2015 przez kol. Artura Chachulskiego.

Komisje 208 i 209 mają uprawnienia w grupie G1, a komisja 210 w grupach G1, G2 i G3. Przewodniczącym Rady Nadzorczej komisji kwalifikacyjnych jest prof. Tadeusz Glinka.

 

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice
skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
570 110 223

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)

 

Licznik odwiedzin
(od 10.04.2022)>